ขอเชิญร่วมสร้าง สมเด็จองค์ปฐม เพื่อเป็นพระประธานในพระอุโบสถ

 alex4964    3 มิ.ย. 2556

การสร้างพระพุทธรูป จัดว่าเป็นพุทธบูชา ถ้าในกรรมฐานจัดว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐาน (การระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์) ถ้าตายจากคนไปเกิดเป็นเทวดา มีรัศมีกายสว่างไสวมาก การสร้างพระถวายด้วยอำนาจพุทธบูชาทำให้มีรัศมีกายมากเป็นคนหล่อคนสวย ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า

“พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต แปลว่าการบูชาพระพุทธเจ้า มีเดชอำนาจมาก”
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างพระประธานในพระอุโบสถหลังใหม่
วัดภาษี เอกมัย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
พระพุทธสิขีทศพลญาณ (สมเด็จองค์ปฐม)
ทรงเครื่องมหาจักรพรรดิ์ ปางเปิดโลก
ทองเหลืองปิดทอง ขนาดสูง ๒.๕๙ เมตร

ตามที่ทางวัดภาษี เอกมัย เขตวัฒนา ได้จัดพิธีเททองหล่อพระประธานองค์ใหม่ ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ ไปแล้วนั้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างตกแต่งปิดทองคำแท้ประดับเตรื่องทรง ซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อให้ทันงานพิธีพุทธาภิเษก เบิกพระเนตร บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในวันอาสาฬหบูชา ทางวัดจึงได้บอกบุญแก่พุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญใจศรัทธาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อช่วยกันจัดสร้างพระประธาน สมเด็จองค์ปฐม ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และทางวัด จะจัดพิธีบวงสรวง
เทวา-พุทธาภิเษก อีกครั้ง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๙ น.
ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคทรัพย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธา โดยโอนเงินเข้า
บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 247 2173685 ชื่อบัญชี นายทศพล เรืองบุณย์
สอบถามได้ที่วัดภาษี โทร 02 711 4002 พระครูอนุกูลพัฒนกิจ เจ้าอาวาสวัดภาษี
ขออำนวยพรให้ความปรารถนาของทุกท่าน ที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้ จงประสพพบแต่ความสำเร็จ อุปสรรค ทุกข์โศกโรคภัย เคราะห์กรรมทั้งหลายอย่าได้กล้ำกลาย ให้รอดพ้นจากอุปทวันตรายทั้งหลายทั้งปวง ให้เจริญไปด้วย อายุ วรรณ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติถ้วนทุกประการ แลขอให้เจริญในธรรมได้ดวงตาเป็นธรรม ตั้งอยู่ในสัมมาทิษฐิทุกภพทุกชาติด้วยเทอญฯ


อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป นำมาจากหนังสือ "หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๑" โดยพระราชพรหมยาน วัดจันทาราม (ท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี จัดทำโดย เจ้าหน้าที่ธัมมวิโมกข์

หลวงพ่อตอบ:
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ กล่าวว่า " การสร้างสมเด็จองค์ปฐมทำได้ยาก คือ ว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต้นพระพุทธเจ้าทั้งหมด การสร้างพระองค์ปฐมนี้ ท่านเปลี่ยนบัญชีใหม่ โดยใช้บัญชีสีทองเป็นทองคำล้วนทั้งเล่ม จดบันทึก ( เป็นอีกเล่มหนึ่งจากที่จดธรรมดา ) ก็แสดงว่า คนที่จะสร้างพระพุทธเจ้าองค์ปฐมได้นี้ ต้องเป็นคนมีบุญมาก และไปนิพพานได้เร็วมาก " เพราะบัญชีสีทอง หลวงพ่อฯบอกว่า พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องโมทนาหมด......
ผู้ใดสร้างรูปพระพุทธเจ้า จะเป็นองค์เล็กเท่าต้นคาก็ดี ใหญ่กว่าต้นคาก็ดี ผู้นั้นจะได้เป็นพรหม เป็นพระอินทร์ หมื่นชาติแสนชาติ ถ้าเป็นมนุษย์ จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหมื่นชาติ แสนชาติ จะไม่เป็นผู้ตกต่ำเลย ตราบจนกว่าเข้าสู่นิพพาน (หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว)......
การสร้างพระ เปรียบได้กับธนาคารบุญ ซึ่งจะเกิดบุญกุศลกับผู้ที่มีส่วนในการสร้าง โดยบุญกุศลนั้น จะเกิดขึ้นทุกครั้ง ที่มีผู้มากราบไหว้สักการะบูชา เท่ากับจำนวนคน และจำนวนครั้ง ( หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา )
การที่ผู้สร้างพระพุทธรูปได้เกิดศรัทธา จนถึงสละเงินออกมาสร้างพระพุทธรูปได้ และออกมา ทำทาน ในงานฉลองพระพุทธรูปได้ ชื่อว่าเป็นผู้มี "ความเห็นตรง เห็นถูกแท้" เพราะเป็นบุญของตนเอง ไม่ใช่บุญของใครเลย ผู้สร้างพระพุทธรูป ชื่อว่า เป็นผู้ไม่ประมาท ชื่อว่า เป็นผู้ได้เตรียมตัวก่อนตาย (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)
การสร้างพระปางเปิดโลก เป็นปางที่พระพุทธเจ้า ทรงเปิดโลกทั้งสาม ( สวรรคฺ มนุษย์ นรก ) ให้เห็นถึงกัน ไม่ว่าผู้ใดที่ได้สร้าง ไม่ว่าจะเกิดในภพชาติใด จะตั้งตนอยู่ในสัมมาทิฏฐิ ไม่ตกอยู่ในมิจฉาทิฏฐิ มีโอกาศได้พ้นจากบ่วงกรรม พ้นจากนรกภูมิ

ผู้ที่คร่ำหวอดในประสบการณ์จากการเจริญสมาธิจิต กล่าวว่า ผู้ที่เคารพบูชา พระพุทธเจ้าปางเปิดโลก จะเกิดอานิสงส์ ๖ ประการคือ
๑. จะได้รับพรอันประเสริฐ เปิดจิต เปิดใจ เปิดปัญญา เปิดร่างการ ให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีอายุมั่นขวัญยืน ปราศจาคโรคภัยไข้เจ็บ หรือภยันตรายใดๆมาเบียดเบียน
๒. จะเกิดอานิสงส์ส่งให้พ้นบ่วงกรรมทั้งในอดีตชาติ และปัจจุบันชาติ
๓. จะเกิดอานิสงส์ผลบุญส่งเสริม ใหเการดำเนินชีวิตมีความเจริญก้าวหน้า มีฐานะดีขึ้นและมีความมั่นคง
๔. เกิดเป็นพลังแห่งศรัทธา ทำให้เกิดการข้ามพ้นปัญหา อุปสรรคใดๆทั้งปวง ( แก้ไขปัญหาได้ทุกชนิด )
๕. เป็นเกราะกำบังกาย ให้พ้นจากการนิราศคลาดคลา มีมหานิยมในตัวเอง เทพ พรหม ยม ยักษ์ ต่างให้ความเมตตาบันดาลโชคลาภให้เป็นนิจ
๖. เป็ดประตูสู่ความสุขอย่างแท้งจริงในการดำเนินชีวิต ที่มีความสุขตามที่ตนเองปรารถนาฯ


ทำบุญโดยโอนเงินเข้า
บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 247 2173685 ชื่อบัญชี นายทศพล เรืองบุณย์
สอบถามได้ที่วัดภาษี โทร 02 711 4002 พระครูอนุกูลพัฒนกิจ เจ้าอาวาสวัดภาษี


ร่วมอนุโมทนาบุญ กับผู้ร่วมทำบุญในครั้งนี้กันนะครับ


ยอดเงิน สุทธิ วันที่ 6 มิ.ย. 2556
บัญชี กองบุญปิดทองคำประดับเพชร
สมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ์ปางเปิดโลก
(พระประธานวัดภาษี เอกมัย 23)
ยอดสุทธิ 153,014.66 บาท
ขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมบุญทุกท่านครับ

ท่านที่ร่วมทำบุญ
กองทุนปิดทองสร้างพระประธาน สมเด็จองค์ปฐม
สามารถโอนเงินได้ที่ ธ.ไทยพาณิชย์
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
ชื่อบัญชี ทศพล เรืองบุณย์
เลขบัญชี 2472173685

ขอให้ทุกท่านจงสำเร็จประโยชน์
ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

ขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะครับ
อ.ทศพล

ยอดเงิน สุทธิ วันที่ 7 มิ.ย. 2556
บัญชี กองบุญปิดทองคำประดับเพชร
สมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ์ปางเปิดโลก
(พระประธานวัดภาษี เอกมัย 23)
ยอดสุทธิ 155,188.66 บาท
ขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมบุญทุกท่านครับ

ท่านที่ร่วมทำบุญ
กองทุนปิดทองสร้างพระประธาน สมเด็จองค์ปฐม
กองละ 11 บาท หรือตามแต่กำลังศรัทธา
สามารถโอนเงินได้ที่ ธ.ไทยพาณิชย์
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
ชื่อบัญชี อ.ทศพล เรืองบุณย์
เลขบัญชี 2472173685

ขอให้ทุกท่านจงสำเร็จประโยชน์
ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

ขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะครับ
นิพพานะ ปัจจโย โหตุ

อ.ทศพล


ยอดเงิน สุทธิ วันที่ 10 มิ.ย. 2556
บัญชี กองบุญปิดทองคำประดับเพชร
สมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ์ปางเปิดโลก
(พระประธานวัดภาษี เอกมัย 23)
ยอดสุทธิ 156,368.66 บาท
ขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมบุญทุกท่านครับ

ท่านที่ร่วมทำบุญ
กองทุนปิดทองสร้างพระประธาน สมเด็จองค์ปฐม
กองละ 11 บาท หรือตามแต่กำลังศรัทธา
สามารถโอนเงินได้ที่ ธ.ไทยพาณิชย์
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
ชื่อบัญชี อ.ทศพล เรืองบุณย์
เลขบัญชี 2472173685

ขอให้ทุกท่านจงสำเร็จประโยชน์
ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

ขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะครับ
นิพพานะ ปัจจโย โหตุ

อ.ทศพล


ยอดเงิน สุทธิ วันที่ 11 มิ.ย. 2556
บัญชี กองบุญปิดทองคำประดับเพชร
สมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ์ปางเปิดโลก
(พระประธานวัดภาษี เอกมัย 23)
ยอดสุทธิ 172,094.66 บาท
ขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมบุญทุกท่านครับ

ท่านที่ร่วมทำบุญ
กองทุนปิดทองสร้างพระประธาน สมเด็จองค์ปฐม
กองละ 11 บาท หรือตามแต่กำลังศรัทธา
สามารถโอนเงินได้ที่ ธ.ไทยพาณิชย์
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
ชื่อบัญชี อ.ทศพล เรืองบุณย์
เลขบัญชี 2472173685

ขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะครับ
ขออานุภาพแห่งพระสิขีทศพลญาณ
สมเด็จองค์ปฐม บรมมหาักรพรรดิ์ ปางเปิดโลก
จงช่วยดลบันดาลให้ทุกท่าน
ไม่ว่าจะเกิดภพชาติใด หากยังไม่ถึงพระนิพพาน
ก็ขอให้บริบูรณ์ไปด้วย โภคทรัพย์สมบัติ
บริบูรณ์สมบัติ มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ
ขอให้มีความสุข มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
เจริญในหน้าที่การงาน ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมหวัง
ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ

ขอให้ทุกท่านจงสำเร็จประโยชน์
ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

นิพพานะ ปัจจโย โหตุ
อ.ทศพล


ยอดเงิน สุทธิ วันที่ 12 มิ.ย. 2556
บัญชี กองบุญปิดทองคำประดับเพชร
สมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ์ปางเปิดโลก
(พระประธานวัดภาษี เอกมัย 23)
ยอดสุทธิ 175,459.66 บาท
ขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมบุญทุกท่านครับ

ท่านที่ร่วมทำบุญ
กองทุนปิดทองสร้างพระประธาน สมเด็จองค์ปฐม
กองละ 11 บาท หรือตามแต่กำลังศรัทธา
สามารถโอนเงินได้ที่ ธ.ไทยพาณิชย์
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
ชื่อบัญชี อ.ทศพล เรืองบุณย์
เลขบัญชี 247-2-17368-5

ขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะครับ
ขออานุภาพแห่งพระสิขีทศพลญาณ
สมเด็จองค์ปฐม บรมมหาักรพรรดิ์ ปางเปิดโลก
จงช่วยดลบันดาลให้ทุกท่าน
ไม่ว่าจะเกิดภพชาติใด หากยังไม่ถึงพระนิพพาน
ก็ขอให้บริบูรณ์ไปด้วย โภคทรัพย์สมบัติ
บริบูรณ์สมบัติ มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ
ขอให้มีความสุข มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
เจริญในหน้าที่การงาน ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมหวัง
ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ

ขอให้ทุกท่านจงสำเร็จประโยชน์
ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

นิพพานะ ปัจจโย โหตุ
อ.ทศพล


เพชรที่คุณ Praew Kaewrat
นำมาร่มประดับ สมเด็จองค์ปฐม
พระพุทธสิขีทศพลญาณ
ทรงเครื่องมหาจักรพรรดิ์ ปางเปิดโลก
พระประธานในพระอุโบสถวัดภาษี เอกมัย ๒๓
ด้วยอำนาจแห่สมเด็จองค์ปฐม
ได้โปรดประทานพระพรชัย
ให้สมหวังในสิ่งปรารถนาอันพึงปรารถนาทุกประการ

ท่านที่ต้องการร่วมทำบุญ
กองทุนปิดทองประดับเพชร
สร้างพระประธาน สมเด็จองค์ปฐม
กองละ 11 บาท หรือตามแต่กำลังศรัทธา
สามารถโอนเงินได้ที่ ธ.ไทยพาณิชย์
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
ชื่อบัญชี อ.ทศพล เรืองบุณย์
เลขบัญชี 2472173685

ขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะครับ
ขออานุภาพแห่งพระสิขีทศพลญาณ
สมเด็จองค์ปฐม บรมมหาักรพรรดิ์ ปางเปิดโลก
จงช่วยดลบันดาลให้ทุกท่าน
ไม่ว่าจะเกิดภพชาติใด หากยังไม่ถึงพระนิพพาน
ก็ขอให้บริบูรณ์ไปด้วย โภคทรัพย์สมบัติ
บริบูรณ์สมบัติ มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ
ขอให้มีความสุข มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
เจริญในหน้าที่การงาน ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมหวัง
ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ

ขอให้ทุกท่านจงสำเร็จประโยชน์
ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

นิพพานะ ปัจจโย โหตุ
อ.ทศพลเชิญร่วมสร้างกุศลกันนะครับ9


ยอดเงินสุทธิ วันที่ 20 มิ.ย. 2556
บัญชี กองบุญปิดทองคำประดับเพชร
สมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ์ปางเปิดโลก
(พระประธานวัดภาษี เอกมัย 23)
ยอดสุทธิ 180,000.66 บาท
ขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมบุญทุกท่านครับ

ท่านที่ร่วมทำบุญ
กองทุนปิดทองสร้างพระประธาน สมเด็จองค์ปฐม
กองละ 11 บาท หรือตามแต่กำลังศรัทธา
สามารถโอนเงินได้ที่ ธ.ไทยพาณิชย์
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
ชื่อบัญชี อ.ทศพล เรืองบุณย์
เลขบัญชี 247-2-17368-5

ขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะครับ
ขออานุภาพแห่งพระสิขีทศพลญาณ
สมเด็จองค์ปฐม บรมมหาักรพรรดิ์ ปางเปิดโลก
จงช่วยดลบันดาลให้ทุกท่าน
ไม่ว่าจะเกิดภพชาติใด หากยังไม่ถึงพระนิพพาน
ก็ขอให้บริบูรณ์ไปด้วย โภคทรัพย์สมบัติ
บริบูรณ์สมบัติ มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ
ขอให้มีความสุข มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
เจริญในหน้าที่การงาน ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมหวัง
ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ

ขอให้ทุกท่านจงสำเร็จประโยชน์
ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

นิพพานะ ปัจจโย โหตุ
อ.ทศพล


ภาพพระ หลังจากขัดแต่งเรียบร้อย
กำลังดำเนินการปิดทองและประดับเพชร
ซึ่งยังขาดปัจจัยจำนวนมาก

ท่านที่ร่วมทำบุญ
กองทุนปิดทองสร้างพระประธาน สมเด็จองค์ปฐม
กองละ 11 บาท หรือตามแต่กำลังศรัทธา
สามารถโอนเงินได้ที่ ธ.ไทยพาณิชย์
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
ชื่อบัญชี อ.ทศพล เรืองบุณย์
เลขบัญชี 247-2-17368-5

ขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมบุญทุกท่านครับ
นิพพานะ ปัจจโย โหตุ
อ.ทศพล


ยอดเงินสุทธิ วันที่ 27 มิ.ย. 2556
บัญชี กองบุญปิดทองคำประดับเพชร
สมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ์ปางเปิดโลก
(พระประธานวัดภาษี เอกมัย 23)
ยอดสุทธิ 183,913.29 บาท
ขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมบุญทุกท่านครับ

ท่านที่ร่วมทำบุญ
กองทุนปิดทองสร้างพระประธาน สมเด็จองค์ปฐม
กองละ 11 บาท หรือตามแต่กำลังศรัทธา
สามารถโอนเงินได้ที่ ธ.ไทยพาณิชย์
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
ชื่อบัญชี อ.ทศพล เรืองบุณย์
เลขบัญชี 247-2-17368-5

ขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะครับ
ขออานุภาพแห่งพระสิขีทศพลญาณ
สมเด็จองค์ปฐม บรมมหาักรพรรดิ์ ปางเปิดโลก
จงช่วยดลบันดาลให้ทุกท่าน
ไม่ว่าจะเกิดภพชาติใด หากยังไม่ถึงพระนิพพาน
ก็ขอให้บริบูรณ์ไปด้วย โภคทรัพย์สมบัติ
บริบูรณ์สมบัติ มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ
ขอให้มีความสุข มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
เจริญในหน้าที่การงาน ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมหวัง
ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ

ขอให้ทุกท่านจงสำเร็จประโยชน์
ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

นิพพานะ ปัจจโย โหตุ
อ.ทศพล


เชิญร่วมบุญกันนะครับ


ยอดเงินสุทธิ วันที่ 04 ก.ค. 2556
บัญชี กองบุญปิดทองคำประดับเพชร
สมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ์ปางเปิดโลก
(พระประธานวัดภาษี เอกมัย 23)
ยอดสุทธิ 185,814.29 บาท
ขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมบุญทุกท่านครับ

ท่านที่ร่วมทำบุญ
กองทุนปิดทองสร้างพระประธาน สมเด็จองค์ปฐม
กองละ 11 บาท หรือตามแต่กำลังศรัทธา
สามารถโอนเงินได้ที่ ธ.ไทยพาณิชย์
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
ชื่อบัญชี อ.ทศพล เรืองบุณย์
เลขบัญชี 247-2-17368-5

ขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะครับ
ขออานุภาพแห่งพระสิขีทศพลญาณ
สมเด็จองค์ปฐม บรมมหาักรพรรดิ์ ปางเปิดโลก
จงช่วยดลบันดาลให้ทุกท่าน
ไม่ว่าจะเกิดภพชาติใด หากยังไม่ถึงพระนิพพาน
ก็ขอให้บริบูรณ์ไปด้วย โภคทรัพย์สมบัติ
บริบูรณ์สมบัติ มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ
ขอให้มีความสุข มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
เจริญในหน้าที่การงาน ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมหวัง
ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ

ขอให้ทุกท่านจงสำเร็จประโยชน์
ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

นิพพานะ ปัจจโย โหตุ
อ.ทศพล


เชิญทุกท่านร่วมสร้างบารมี
สร้างพระประธานในพระอุโบสถหลังใหม่
ของวัดภาษี เอกมัย 23
พระพุทธสิขีทศพลญาณ สมเด็จองค์ปฐม
ทรงเครื่องมหาจักรพรรดิ์ ปางเปิดโลก
ร่วมปิดทองคำแท้ ประดับเพชร
และจะทำพิธีพุทธา-เทวาภิเษก
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.00 น.
ซึ่งกาลครั้งนี้ ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก
เพื่อให้องค์พระสมบูรณ์แล้วเสร็จ
จึงใคร่ขอท่านผู้ใจบุญใจกุศล
ได้ร่วมกันทำบุญครั้งนี้ร่วมกัน
ร่วมบุญโดย โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี ร.ต.ทศพล เรืองบุณย์
เลขที่บัญชี 247 2173685
ขออานุภาพแห่งพระศรีรัตนตรัย
พระพุทธสิขีทศพลญาณ จงประทานพร
ให้ท่านบรรลุ ในทุกสื่งทุกประการ

อ.ทศพล


ยอดเงินสุทธิ วันที่ 12 ก.ค. 2556
บัญชี กองบุญปิดทองคำประดับเพชร
สมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ์ปางเปิดโลก
(พระประธานวัดภาษี เอกมัย 23)
ยอดสุทธิ 188,545.29 บาท
ขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมบุญทุกท่านครับ

ท่านที่ร่วมทำบุญ
กองทุนปิดทองสร้างพระประธาน สมเด็จองค์ปฐม
กองละ 11 บาท หรือตามแต่กำลังศรัทธา
สามารถโอนเงินได้ที่ ธ.ไทยพาณิชย์
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
ชื่อบัญชี อ.ทศพล เรืองบุณย์
เลขบัญชี 247-2-17368-5

ขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะครับ
ขออานุภาพแห่งพระสิขีทศพลญาณ
สมเด็จองค์ปฐม บรมมหาักรพรรดิ์ ปางเปิดโลก
จงช่วยดลบันดาลให้ทุกท่าน
ไม่ว่าจะเกิดภพชาติใด หากยังไม่ถึงพระนิพพาน
ก็ขอให้บริบูรณ์ไปด้วย โภคทรัพย์สมบัติ
บริบูรณ์สมบัติ มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ
ขอให้มีความสุข มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
เจริญในหน้าที่การงาน ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมหวัง
ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ

ขอให้ทุกท่านจงสำเร็จประโยชน์
ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

นิพพานะ ปัจจโย โหตุ
อ.ทศพล


ภาพองค์พระประธาน
สมเด็จพระพุทธสิขีทศพลญาณ (สมเด็จองค์ปฐม)
ทรงเครื่องมหาจักรพรรดิ์ ปางเปิดโลก
อัญเชิญมายังวัดภาษีเรียบร้อยแล้ว
เพื่อให้พุทธศาสนิกชน สักการะ
ก่อนทำพิธี มหาพุทธา-เทวาภิเษก
บวงสรวงสมโพช
ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2556
เวลา 17.00 - 21.00 น.


ยอดเงินสุทธิ วันที่ 15 ก.ค. 2556
บัญชี กองบุญปิดทองคำประดับเพชร
สมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ์ปางเปิดโลก
(พระประธานวัดภาษี เอกมัย 23)
ยอดสุทธิ 195,296.29 บาท
ขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมบุญทุกท่านครับ

ท่านที่ร่วมทำบุญ
กองทุนปิดทองสร้างพระประธาน สมเด็จองค์ปฐม
กองละ 11 บาท หรือตามแต่กำลังศรัทธา
สามารถโอนเงินได้ที่ ธ.ไทยพาณิชย์
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
ชื่อบัญชี อ.ทศพล เรืองบุณย์
เลขบัญชี 247-2-17368-5

ขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะครับ
ขออานุภาพแห่งพระสิขีทศพลญาณ
สมเด็จองค์ปฐม บรมมหาักรพรรดิ์ ปางเปิดโลก
จงช่วยดลบันดาลให้ทุกท่าน
ไม่ว่าจะเกิดภพชาติใด หากยังไม่ถึงพระนิพพาน
ก็ขอให้บริบูรณ์ไปด้วย โภคทรัพย์สมบัติ
บริบูรณ์สมบัติ มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ
ขอให้มีความสุข มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
เจริญในหน้าที่การงาน ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมหวัง
ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ

ขอให้ทุกท่านจงสำเร็จประโยชน์
ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

นิพพานะ ปัจจโย โหตุ
อ.ทศพล


ยอดเงินสุทธิ วันที่ 1ุ6 ก.ค. 2556
บัญชี กองบุญปิดทองคำประดับเพชร
สมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ์ปางเปิดโลก
(พระประธานวัดภาษี เอกมัย 23)
ยอดสุทธิ 195,996.29 บาท
ขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมบุญทุกท่านครับ

ท่านที่ร่วมทำบุญ
กองทุนปิดทองสร้างพระประธาน สมเด็จองค์ปฐม
กองละ 11 บาท หรือตามแต่กำลังศรัทธา
สามารถโอนเงินได้ที่ ธ.ไทยพาณิชย์
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
ชื่อบัญชี อ.ทศพล เรืองบุณย์
เลขบัญชี 247-2-17368-5

ขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะครับ
ขออานุภาพแห่งพระสิขีทศพลญาณ
สมเด็จองค์ปฐม บรมมหาักรพรรดิ์ ปางเปิดโลก
จงช่วยดลบันดาลให้ทุกท่าน
ไม่ว่าจะเกิดภพชาติใด หากยังไม่ถึงพระนิพพาน
ก็ขอให้บริบูรณ์ไปด้วย โภคทรัพย์สมบัติ
บริบูรณ์สมบัติ มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ
ขอให้มีความสุข มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
เจริญในหน้าที่การงาน ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมหวัง
ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ

ขอให้ทุกท่านจงสำเร็จประโยชน์
ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

นิพพานะ ปัจจโย โหตุ
อ.ทศพล


วันนี้ศุกร์แล้วนะครับ ก่อนถึง
วัน อาทิตย์ ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
วันพิธีมหาพุทธา - เทวาภิเษก
สมโพช พระประธาน ในพระอุโบสถ
วัดภาษี เอกมัย ๒๓
สมเด็จพระพุทธสิขีทศพลญาณ
สมเด็จองค์ปฐม
ทรงเครื่องบรมหาจักรพรรดิ
ปางเปิดโลก

ท่านที่ร่วมทำบุญ
กองทุนปิดทองสร้างพระประธาน
สมเด็จองค์ปฐม
สามารถโอนเงินได้ที่ ธ.ไทยพาณิชย์
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
ชื่อบัญชี อ.ทศพล เรืองบุณย์
เลขบัญชี 247-2-17368-5
โอนเงินเข้าบัญชี วันที่ ๑๙ นี้ วันสุดท้าย

ขออนุโมทนาด้วยนะครับ

นำภาพจัดเตรียมพิธี มาให้ชมครับ
ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธี เพื่อเสริมบารมี
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๑๗.๐๐ น. เริ่มพิธีบวงสรวง
๑๙.๐๙ น. เริ่มพิธีพุทธาภิเษก

อ.ทศพล 3,961 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย