แกะป้ายไม้ถวายวัด...ฟรี

 mechart    22 พ.ค. 2556

เรียนกัลยาณมิตรทุกท่าน......หากท่านมีความประสงค์จะถวายป้ายไม้ชื่อวัด หรือ ป้ายไม้คำสอน ของพระศาสดาหรือครูบาอาจารย์ต่างๆ ผมมีความยินดีทำให้ท่านฟรี โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ เพียงแต่ท่านติดต่อและนำไม้มาให้ผม และรับกลับไปเมื่อเสร็จ สอบถามเพิ่มเติมที่ นุ 0818684796 ครับ (ตามรูปเป็นป้ายที่ทำถวายวัด ยังไม่ลงสี)   
ผมจะช่วยกระจายข้อมูล ทางเฟสบุ๊คให้อีกทางนะครับ


• "โลกุตรจิต โลกุตรธรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• เพลง พระรัตนตรัย - เปาวลี พรพิมล

• “เชิญร่วมกิจกรรม MBU Challenge Season 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

• "ความยึดมั่นผูกพัน นำมนุษย์เกิดเป็นสัตว์ได้"

• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (2331 - 2415)

• ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ (ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทร์) (2440 - 2514)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย