ฟังเพลงสวดมนต์ประกอบดนตรี ๔๑ บท

 สวดมนต์เน็ทเวิร์ค  

ฟังเสียงสวดมนต์ ดูบทสวดมนต์ ดาวน์โหลดเสียงสวดมนต์ mp3 รวมเพลงสวดมนต์ประกอบดนตรี รวม ๔๑ บท แนะนำให้ลองฟังกันดูแล้วท่านจะรู้ว่าความไพเราะของบทสวดมนต์เมื่อนำมาเรียบเรียงผสานเสียงดนตรีแล้วก็หาได้น้อยหน้าเพลงทั้งหลายของเหล่าศิลปินต่างๆ ที่วางขายเลย ชุดนี้เหมาะสำหรับการรับฟังในทุกโอกาส จะเปิดในระหว่างทำงาน ขับรถ ฟังก่อนนอน หรือเวลามีเรื่องกลุ้มใจ ชุดนี้ช่วยได้มากในเรื่องการผ่อนคลาย..

๐๑.บทพุทธคุณ อิติปิโส แปล
๐๒.บทธรรมคุณ สวากขาโต แปล
๐๓.บทสังฆคุณ สุปะฏิปันโน แปล
๐๔.ชุมนุมเทวดา ๑
๐๕.คาถาชินบัญชรบาลี
๐๖.คาถาชินบัญชรแปล
๐๗.คาถาโพธิบาท บูรพารัสมิง
๐๘.มงคลสูตรอินเดีย
๐๙.มงคลสูตรแปล
๑๐.บทบูชาพระเจ้าสิบชาติ
๑๑.พุทธชัยมงคลคาถา
๑๒.พุทธชัยมงคลคาถาแปล
๑๓.กะระณียะเมตตะสูตร ๑
๑๔.ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
๑๕.มงคลจักรวาฬ ๘ ทิศ
๑๖.ปฏิจจสมุปบาทอินเดีย
๑๗.คาถาป้องกันภัยสิบทิศ
๑๘.ชินบัญชรธิเบต
๑๙.รัตนสูตรอินเดีย
๒๐.พาหุงอินเดีย
๒๑.นมัสการรอยพระพุทธบาท
๒๒.นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ
๒๓.ชุมนุมเทวดา ๒
๒๔.รัตนสูตรธิเบต
๒๕.บทไหว้พระเกตุแก้วจุฬามณี
๒๖.พาหุงนานาชาติ
๒๗.คาถาชินบัญชร
๒๘.ธัมมจักกัปปวัตนสูตร อินเดีย
๒๙.กะระณียะเมตตะสูตร ๒
๓๐.คุณพระรัตนตรัย
๓๑.นมัสการพระไตรรัตน์
๓๒.ธรรมพุทธาส
๓๓.นิพพาน
๓๔.ปลงสังขาร ๑
๓๕.ปลงสังขาร ๒
๓๖.บทพิจารณาอาการ ๓๒
๓๗.โอวาทธรรม
๓๘.บทพิจาณาสังขาร
๓๙.ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
๔๐.เพลงกรวดน้ำบทพิเศษ
๔๑.ปัตติทานะคาถา

ลองเข้าไปฟังกันได้ที่...
http://www.suadmonnetwork.com/2013/04/blog-post_7442.html


• เวสารัชชญาณในฐานะทั้ง ๔

• พญาช้างยอดกตัญญู ( มาตุโปสกชาดก )

• การคอยเพ่งมองแก่งแย่งผลประโยชน์กัน ก็ดี มักนำไปสู่ความผิดหวัง ความหวาดระแวง ความคับแค้น และคับข้องใจ ชนิดที่แห้งแล้ง ทำลายสุขภาพจิตเป็นอย่างมาก สังคมที่ตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ แม้จะมีกามอย่างนับว่าค่อนข้างบริบูรณ์ คนย่อมไม่มีความสุขแท้จริง

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• พระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข) วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท (2390 - 2466)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย