โครงการบวชภาคร้อน วัดบึงลัฏฐิวัน (สาขาที่ 20 วัดหนองป่าพง) ** รับสมัครบวชจนถึง 16 เมษานี้ **

 เปรียว    10 เม.ย. 2556

 ** รับสมัครบวชจนถึง 16 เมษานี้ครับ ** โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ภาคร้อน ประจำปี ๒๕๕๖
ณ วัดบึงลัฏฐิวัน (สาขาที่ ๒๐ วัดหนองป่าพง) อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
๒๐ เมษายน ถึง ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖


**วัตถุประสงค์**
๑.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องและต่อเนื่อง จนสามารถน้อมนำหลักธรรมมาใช้ให้เกิดผลจริงเพื่อความสุขสงบของตนเอง ผู้อื่น และสังคมโดยรอบ
๒.เพื่อเปิดมุมมองทางการดำเนินชีวิตที่ชอบตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเป็นการเปิดโอกาสให้ได้ฝึกฝนจิตใจให้เข้มแข็งอย่างเต็มที่
๓.เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านที่สนใจได้ร่วมกันสร้างบุญกุศล

**ผู้ประสงค์จะบวชจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้**
๑.บุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติที่เป็นข้อห้ามในการบวชตามอุปสมบทวิธีและนวโกวาท
๒.นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือ บุคคลทั่วไป ที่มีอายุระหว่าง ๑๕ - ๖๕ ปี หรือแล้วแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
๓.สุภาพชน มีความประพฤติดี ไม่ติดสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ยาดม และสิ่งอันไม่สมควรแก่สมณวิสัย
๔.มีความตั้งใจมั่นและอุทิศตนที่จะบวชเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง และได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองเรียบร้อยแล้ว
๕.จะต้องเชื่อฟังและอยู่ในโอวาทของพระอาจารย์อย่างเคร่งครัด
๖.เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เป็นภาระแก่ตนเองและผู้อื่น
๗.เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
๘.จะต้องบวชและอยู่วัดจนครบกำหนดและจะต้องไม่แยกออกไปพักพำนักยังสำนักอื่นในระหว่างโครงการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

**ขั้นตอนการสมัครและกำหนดการโครงการ**
ผู้ที่จะบรรพชาและอุปสมบท ต้องเข้ารับการอบรมปฐมนิเทศเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งแบบแผนพิธีกรรมต่างๆโดยมีกำหนดการต่างๆ ดังนี้

วันพุธที่ ๑๗ เมษายน ๕๖: ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ (ปฐมนิเทศที่มูลนิธิบ้านอารีย์ ศาลาปันมี เริ่มเวลา ๑๗.๐๐ น.)
ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียน และ รับการอบรมปฐมนิเทศ ณ ศาลาปันมี มูลนิธิบ้านอารีย์ (ผู้ไม่มาจะไม่อนุญาตให้บวช)

วันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน ๕๖: ส่งผู้เข้าร่วมโครงการเข้าวัด (รถออกจากมูลนิธิบ้านอารีย์ เวลา ๘.๓๐ น.)
ออกเดินทางจากมูลนิธิบ้านอารีย์ ไปวัดบึงลัฏฐิวัน อ. ท่าเรือ จ. พระนครศรีอยุธยา เข้าวัด และบวชเป็นผ้าขาว ศึกษาข้อวัตรปฏิบัติและฝึกหัดท่องคำบรรพชาอุปสมบท
บิดามารดาและญาติ ที่ประสงค์ไปร่วมปลงผมนาคสามารถร่วมเดินทางไปกับร่วมโครงการได้ (แต่ต้องแจ้งชื่อและจำนวนผู้ร่วมเดินทางก่อนวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. โดยประมาณ)

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายน ๕๖: วันบรรพชาและอุปสมบท (รถออกจากมูลนิธิบ้านอารีย์ เวลา ๖.๐๐ น.)
บิดา มารดา และ ญาติที่จะประสงค์จะเดินทางไปพร้อมกับโครงการเพื่อร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ รวมตัวกันที่มูลนิธิบ้านอารีย์ และออกเดินทางไป ณ วัดบึงลัฏฐิวัน โดยพร้อมเพรียงกัน

วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๕๖: วันลาสิกขา
ผู้เข้าร่วมโครงการลาสิกขาพร้อมกัน (ยกเว้นท่านที่ประสงค์จะบวชต่อไปเรื่อยๆ) และอยู่ที่วัดทำความสะอาดเสนาสนะ และอยู่อุปัฏฐากครูอาจารย์ และปรับตัวเพื่อเรียนรู้การเข้าสู่เพศฆราวาสอีกครั้งหนึ่ง

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๕๖: เดินทางกลับ (เดินทางออกจากวัดบึงลัฏฐิวันเวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น.)
เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยประมาณ ผู้ร่วมโครงการทุกท่าน ทำพิธีขอขมา ลาท่านพระอาจารย์ และเดินทางกลับ กทม. (มีรถของโครงการไปรับกลับ)
หมายเหตุ
-ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นอกเหนือจากการเตรียมของใช้ส่วนตัว ในส่วนของการเดินทางและเครื่องอัฏฐบริขาร โครงการจะจัดหามาให้ทั้งหมด
-ค่าใช้จ่ายในโครงการนี้ ได้รับความอุปถัมภ์จากผู้มีจิตศรัทธา และ เมตตาของครูบาอาจารย์
-บิดา มารดา และ ญาติที่จะประสงค์จะร่วมเดินทางไปในงานวันพิธีบรรพชาอปุสมบทหมู่ พร้อมกับทางโครงการฯ กรุณาแจ้งยอดจำนวนผู้ที่จะร่วมเดินทางไปด้วยแก่ นายอรรถพร วติวุฒิพงค์ เบอร์โทร ๐๘๕-๐๔๕-๙๕๐๙ ก่อนวันที่ ๑๙ เมษายน ๕๖

***การรับสมัคร***
๑. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ ๑๖ เมษายน ๕๖ รับสมัครโดยประมาณ ๒๐ คน
๒. สมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานและรูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป และ ใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าไม่ได้เป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามพุทธบัญญัติสำหรับการบวช
๓.สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ นายอรรถพร วติวุฒิพงค์ เบอร์โทร ๐๘๕-๐๔๕-๙๕๐๙ หรือ มาสมัครและกรอกใบสมัครได้ที่ มูลนิธิบ้านอารีย์ ติดต่อ ชาย ไอติม โทร. ๐๘๗-๑๐๖-๕๖๓๙
ข้อวัตรที่ต้องเตรียมความพร้อม
๑.เตรียมทั้งกายและใจให้พร้อม เช่น ฝึกนั่งคุกเข่าให้ได้ประมาณ ๒๐ นาที เพื่อสวดมนต์ทำวัตรเช้า เย็น เดินจงกรมและเดินบิณฑบาตเท้าเปล่า เป็นต้น
๒.ฉันอาหารมื้อเดียวตอนเช้า ตอนบ่ายดื่มน้ำปานะ (น้ำผลไม้ตามพุทธบัญญัติ) จึงควรฝึกร่างกายให้เคยชินด้วยตนเองก่อนบวชอย่างน้อย ๒ สัปดาห์
๓.ฝึกท่องบทขานนาคและคำขอบรรพชาอุปสมบท ให้คล่องแคล่วก่อนวันบรรพชา
๔. รักษาศีล ๒๒๗ ข้อ และพระวินัยตามพุทธบัญญัติและธุดงควัตรเพิ่มเติมตามแบบอย่างข้อวัตรของทางวัดบึงลัฏฐิวัน หรือ วัดหนองป่าพง
การเตรียมของ
๑.เสื้อและกางเกงสีขาวระหว่างเป็นผ้าขาวหรือนาคจำนวน ๒-๓ ชุด
๒.เครื่องใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว ไฟฉาย นาฬิกาปลุก เป็นต้น

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
Facebook เพจ มดแดงอาสา : http://www.facebook.com/LullaSharingClub
หรือ Facebook เพจ วัดบึงลัฏฐิวัน สาขาที่ ๒๐ วัดหนองป่าพง http://www.facebook.com/pages/วัดบึงลัฏฐิวัน-สาขาที่-๒๐-วัดหนองป่าพง/435204826525124

 **สำหรับท่านที่ประสงค์บริจาคปัจจัยร่วมสนับสนุนโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน ประจำ ปี ๒๕๕๖ สามารถบริจาคได้โดยโอนเงินผ่านบัญชีชื่อ นาย อรรถพร วติวุฒิพงค์ เลขที่บัญชี ๒๓๗-๒-๑๓๑๑๖-๕ ธ. ไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ สาขา มจธ เพื่อที่ทาง โครงการฯ จะได้ออกใบอนุโมทนาบุญให้แด่ท่านต่อไป อนึ่งปัจจัยที่ท่านร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการฯ หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว ทางโครงการฯ จะนำทอดถวายเป็นผ้าป่าเพื่อสร้างพระมหาเจดีย์ศรีอยุธยาสัมมาสัมโพธิญาณ ณ วัดบึงลัฏฐิวัน ทั้งหมดต่อไป** 
 4,115 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย