ขอเชิญเป็นเจ้าภาพโครงการบรรพชาสามเณรภาพฤดูร้อนและบวชชีพราหมณ์ ๙-๑๙ เมษา ๒๕๕๖

 Doreen     3 มี.ค. 2556

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและบวชชีพราหมณ์ ประจำปี ๒๕๕๖
ณ วัดทุ่งทองวนาราม ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
๙-๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
หลักการและเหตุผล

ตามประเพณีแต่โบราณมา วัดได้เป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาอบรมเยาวชนให้มีความรู้ทั้งทางโลกและธรรม ต่อมาได้มีการนำระบบการศึกษาแบบใหม่เข้ามาใช้ ทำให้บทบาทของวัดทางด้านกาศึกษาลดลง ซึ่งเป็นสาเหตุให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนลดลงไปด้วยปัญหาทางสังคมจึงเกิดมากมาย เช่น ปัญหานักเรียนยกพวกตีกัน ปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาครอบครัวและสังคมแตกแยก เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้กำลังเพิ่มความรุนแรงขึ้นทุกวัน
วัดทุ่งทองวนารามตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาพฤดูร้อนมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชน อันเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวและเพื่อพัฒนาจิตใจของเยาวชนให้พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างเหมาะสม

คณะกรรมการดำเนินงาน

พระอาจารย์ชลอ สุขุมาโล ประธานโครงการ
พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ หัวหน้าโครงการ
พระมหาวนัส กตสาโร รองหัวหน้าโครงการ
คณะกรรมการวัดทุ่งทองวนาราม กรรมการ

กำหนดการ

วันอังคารที่ ๙ เมษายน

o๙.oo น. รายงานตัว/ซ้อมขานนาค
๑๖.oo น. ปลงผมนาคสามเณร

วันพุธที่ ๑o เมษายน
o๙.oo น. ทำพิธีบรรพชาสามเณรและชีพราหมณ์

วันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน
o๗.oo น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

วันเสาร์ที่ ๑๕ เมษายน
๑๑.oo น. ทอดผ้าป่าสามัคคี
๑๓.oo น. ก่อเจดีย์ทราย
๑๕.oo น. สรงน้ำพระภิกษุ สามเณร

วันเสาร์ที่ ๑๙ เมษายน
o๙.oo น. ทำพิธีลาสิกขา

รายการร่วมเป็นเจ้าภาพ

บรรพชาสามเณร รูปละ ๑,ooo บาท
ภัตตาหาร วันละ ๒,ooo บาท
น้ำปานะ วันละ ๑,ooo บาท
หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา

สอบถามรายละเอียดและบริจาคได้ที่
พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ โทร o๘๖ ๑oo ๒๑๙๕
พระมหาวนัส กตสาโร โทร o๘๔ ๕๒o ๔๕๘๔

บริจาคโดยตรงหรือโอนเข้าบัญชี
พระมหาสุชาติ โตสุข
ธนาคารกรุงเทพ สาขายานนาวา
เลขที่บัญชี 1034282812

หมายเหตุ
ท่านที่ต้องการบวชเนกขัมมะ กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ทางวัดมีกุฎิสำหรับปฎิบัติกรรมฐานจำนวนจำกัด)


• “ตักบาตรในสวน” วันจักรี (๖ เม.ย. ๒๕๖๗)

• กินเจปีนี้ ภูมิแพ้ต้องดีขึ้น

• ร่วมเข้าพิธีบวงสรวงขอพรพระราหู สร้างอาคารจอดรถ ของวัดภาษี

• ถ้ำและภูเขา

• วัดเขมาภิรตาราม ราชวรวิหาร

• อพฺยาปชฺฌํ สุขํ โลเก ความไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลก

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย