ขอเชิญร่วมสร้าง ทานบารมี บุญบารมี เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีและยกช่อฟ้าอุโบสถ(เอก)

 pmprasert2520    26 ม.ค. 2556

ขอเชิญร่วมสร้าง ทานบารมี บุญบารมี เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีและยกช่อฟ้าอุโบสถ(เอก)
ณ วัดสว่างอารมณ์(คลองแขก)หมู่6 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

จึงบอกบุญมายังท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ได้ช่วยกันสร้างอุโบสถหลังนี้ เป็นอนุสรณ์ของท่านด้วยการบริจาคทรัพย์ร่วมการกุศลครั้งนี้ตามกำลังศรัทธา
และขอให้ท่านผู้ที่บริจาคทรัพย์ทุกท่านจงประสบแต่สรรพสิ่งมิ่งมงคล สมบูรณ์พูนผลด้วยลาภยศ สรรเสริญ เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ
ปฏิภาณธนสารสมบัติตลอดกาลเป็นนิจเทอญ

http://www.watsawangarom-klongkaek.com/newss/3338.html

กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2556 (แรม12ค่ำเดือน4)
เวลา 07:09 น.ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์และสามเณร
เวลา 10:09 น.มีพระธรรมเทศนา1กัณฑ์
เวลา 12:09 น.ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีพร้อมกัน
เวลา 14:09 น.ยกช่อฟ้าเอกอุโบสถโดย กำนันบรรจง คุณฉวี ธนโชติ

พระครูโสภณสาโรภาส (อาจารย์ไก่ บางข่า ) เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์

เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

พระมหาประเสริฐ เตชสีโล บางข่า วัดพระปฐมเจดีย์ฯ

เป็นประธานดำเนินงานฝ่ายสงฆ์

นายสุภาพ ภิรมย์พูล กำนัน ต.นราภิรมย์
นายสยาม แจ่มกระจ่าง นายก อ.บ.ต. ต.นราภิรมย์ 081-912-2958
นายประสาร บางข่า ไวยาวัจกรวัดสว่างอารมณ์
ผู้ใหญ่บ้าน อ.บ.ต.สถานีอนามัย คณะครูอาจารย์ คณะกรรมการวัดสว่างอารมณ์ พร้อมด้วยชาวบ้านคลองสว่างอารมณ์

เป็นประธานดำเนินงานฝ่ายฆราวาส

กำหนดทอดผ้าป่าในงานประจำปีวัดสว่างอารมณ์ วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ แรกของเดือนเมษายนของทุกปี

ร่วมเป็นเจ้าภาพทองปิดลูกนิมิตหีบละ ๕,๒๐๐ บาท
ร่วมเป็นเจ้าภาพดอกไม้วันละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารในโรงครัว (ถวายภิกษุสามเณรและให้คนงาน) มื้อละ ๒๐,๐๐๐ บาท
ร่วมเป็นเจ้าภาพข้าวสารกระสอบๆละ ๒,๘๐๐ บาท
ร่วมเป็นเจ้าภาพน้ำดื่มวันละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ร่วมเป็นเจ้าภาพน้ำมันเติมเครื่องยนต์ปั่นไฟ ๒๐๐ ลิตรๆ ๓๒ บาท ถังละ ๖,๔๐๐ ณ ราคาปัจจุบัน ใช้จำนวนมากตลอดงาน

หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา อายุ วรรณะ สุขะ พละ ศรัทธาและน้ำใจของคนนั้นมีค่ายิ่ง

โอนเงินได้ที่ชื่อบัญชี พระประเสริฐ เตชสีโล เลขบัญชี 524-2-11080-5 ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดองค์พระปฐเจดีย์ หรือมาด้วยตนเอง

งบประมาณในการก่อสร้าง กว่า 30 ล้านบาทเศษ โดยมีผู้จองเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างกับทางวัดตามกำลังศรัทธาโดยมีหมายกำหนดการฝังลูกนิมิต ประมาณ ปี 2557

ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา อายุ วรรณะ สุขะ พละ ศรัทธาและน้ำใจของคนนั้นมีค่ายิ่ง

ในสมัยครั้งพุทธกาลมีท่านเศรษฐี 9 ท่าน
ที่บริจาคทรัพย์บำรุงพุทธศาสนา
ทั้งยังเป็นสัมมาทิฏฐิ และยังเป็นพุทธอุปฐากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ซึ่งพระองค์ทรงยกย่องว่า ท่านเหล่านี้เป็นผู้เลิศในการทำทาน

เศรษฐีทั้ง 9 นี้ ได้แก่
1.ธนัญชัยเศรษฐี 2.ท่านสุมะนะเศรษฐี 3. ท่านชะฏิละเศรษฐี
4. ท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐี 5.ท่านเมณฑะกะเศรษฐี 6.ท่านโชติกะเศรษฐี
7.ท่านสุมังคะละเศรษฐี 8.ท่านวิสาขามหาอุบาสิกา 9.พระเจ้ามันธาตุราช

ท่านเศรษฐีเหล่านี้ มีเรื่องราวในพระไตรปิฎก และท่านเหล่านี้ได้บรรลุธรรม
1.ธนัญชัยเศรษฐี ไม่ปรากฏว่าเป็นพระอริยบุคคล
2.สุมนเศรษฐี ไม่ปรากฏว่าเป็นพระอริยบุคคล
3.ชฏิลเศรษฐี เป็นพระอรหันต์หลังจากออกบวช
4.อนาถปิณฑิกเศรษฐี เป็นพระโสดาบัน
5.เมณฑกเศรษฐี เป็นพระโสดาบัน
6.โชติกเศรษฐี เป็นพระอรหันต์หลังจากออกบวช
7.สุมังคลเศรษฐี ไม่ปรากฏชื่อในพุทธกาลปัจจุบัน
8.นางวิสาขามหาอุบาสิกา เป็นพระโสดาบัน
9.พระเจ้ามันธาตุราช ไม่ปรากฏชื่อในพุทธกาลปัจจุบัน แต่เป็นพระชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน

อนาถบิณฑิกเศรษฐี หรือ สุทัตตอนาถปิณฑิกคฤหบดี เป็นชาวเมืองสาวัตถีในสมัยพุทธกาล มีชีวิตร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้า เดิมท่านมีนามว่าสุทัตตะเศรษฐี เกิดในตระกูลของสุมนะเศรษฐีผู้เป็นบิดา ท่านเป็นเศรษฐีที่ใจบุญ ชอบช่วยเหลือคนตกยาก ทำให้ท่านถูกเรียกจากชาวเมืองสาวัตถีว่า อนาถบิณฑิกเศรษฐี แปลว่า เศรษฐีผู้เป็นที่พึ่งของคนยาก (แปลตามศัพท์ว่า เศรษฐีผู้มีก้อนข้าวให้กับคนยากจน)

อนาถบิณฑิกเศรษฐี ได้ไปค้าขายและได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าที่เมืองราชคฤห์จนบรรลุเป็นพระโสดาบัน ท่านจึงมีศรัทธาสร้างวัดเชตวันมหาวิหารถวายแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยเงินจำนวนมาก ท่านได้เป็นผู้ให้ความอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์อย่างดีมาก เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พระพุทธเจ้าเสด็จประทับจำพรรษาที่วัดพระเชตวันที่ท่านสร้างมากกว่าที่ประทับใด ๆ ถึง 19 พรรษา

เรื่องราวของอนาถบิณฑิกเศรษฐี มีปรากฏมากมายในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา เป็นเรื่องราวที่แสดงถึงความศรัทธา ความมีสติปัญญา และความเอาใจใส่ในการบำรุงพระพุทธศาสนา ทำให้ท่านได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าให้เป็น อุบาสกผู้เลิศในการเป็นผู้ถวายทาน (เอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นทายก)

นางวิสาขา เกิดในตระกูลเศรษฐี ในเมืองภัททิยะ แคว้นอังคะ เป็นบุตรของ ธนญชัยเศรษฐี มารดาชื่อว่าสุมนาเทวี มีปู่ชื่อเมณฑกเศรษฐี นางวิสาขามีอีกชื่อหนึ่งว่า นางวิสาขามิคารมารดา เป็นภรรยาของ ปุณณวัฒนกุมาร บุตรของมิคารมหาเศรษฐีในเมืองสาวัตถี ท่านเป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า เป็นผู้ถวายบุพพาราม และโลหะปราสาทหลังแรกแก่พระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ยกย่องนางวิสาขาว่าเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในฝ่าย ผู้เป็นทายิกา นอกจากนั้นนางวิสาขายังมีน้องสาวคนหนึ่งที่เป็นบุคคลสำคัญในพุทธประวัติคือนางสุชาดา นางวิสาขาจะไปวัดวันละ 2 ครั้ง คือ เช้า-เย็น และมีของไปถวายเสมอ ถ้าไปเวลาเช้าก็จะมีของเคี้ยวของฉันเป็นอาหารไปถวายพระ ถ้าไปเวลาเย็นก็จะถือน้ำปานะไปถวาย เพราะนางมีปกติทำอย่างนี้เป็นประจำ นำทรัพย์มาซื้อที่ดินและวัสดุก่อสร้างดำเนินการสร้างวัดถวายเป็นพระอารามประทับของพระบรมศาสดา และเป็นที่อยู่อาศัยจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์สามเณร พระบรมศาสดารับสั่งให้พระโมคคัลลานะ เป็นผู้อำนวยการดูแลการก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะเป็นปราสาท 2 ชั้น มีห้องสำหรับพระภิกษุพักอาศัยชั้นละ 500 ห้อง โดยใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 9 เดือน และเมื่อสำเร็จเรียบร้อยแล้ว ได้นามว่า วัดบุพพาราม

ชน 4 พวกเมื่อวิ่งจะดูไม่งาม ได้แก่

พระราชา ผู้ทรงประดับด้วยเครื่องอาภรณ์พร้อมสรรพ
บรรพชิต ผู้ครองผ้ากาสาวพัสตร์
สตรี ผู้ชื่อว่าเป็นหญิงทั้งหลาย
ช้างมงคล ตัวประดับด้วยเครื่องอาภรณ์สำหรับช้าง

ท่านที่ประสงค์จะร่วมบุญ หรือจะร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา ได้ที่
โอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี พระประเสริฐ เตชสีโล
เลขที่บัญชี 524-2-11080-5 เงินฝากออมทรัพย์ (Savings Deposits)
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ตลาดองค์พระปฐเจดีย์ เป็นตัวแทนบัญชีทองคำหาค่ามิได้เปิดรับบริจาคให้กับทางวัด

เมื่อท่านโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งเอาไว้ในกระทู้นี้
หรือ mail มาแจ้งที่ [url][url][url]ps_1_club@hotmail.com[/url[/url[/url]]]
หรือ ส่ง SMS มาที่ 085-195-9625

นามผู้บริจาค......................นามสกุล.................
บ้านเลขที่......หมู่ที......ถนน/ซอย............
ตำบล.......อำเภอ........จังหวัด........รหัสไปรษณี.....โทร.......
มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเป็นจำนวนเงิน...........บาท.........สตางค์ (......)

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านพร้อมครอบครัว
จงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติตลอดไป

*************************************************************

เส้นทาง มาวัดสว่างอารมณ์ หมู่6 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 วัดอยู่กลางทุ่งนา

เส้นศาลยา วัดมะเกลือ วัดเวฬ(หลวงพ่อสำเนียง) ก่อนถึงวัดนราภิรมย์ 50 เมตรเลี้ยวขวาข้ามคลองตรงไป 6กิโล แล้วมีป้ายบอกทางไปวัดสว่างอารมณ์

เส้นบางเลน - นพวงศ์ หรือ บางเลน-ลาดหลุมแก้ว เข้าปากทางคลองพระพิมล ถึงวัดยอดพระพิมล เลี้ยวขวาเข้าถนนคลอง 10ศอก ปากทางไป 10 กิโล วิ่งไปจะมองเห็นวัดทางขวามือ

เส้นวัดบางพระ(หลวงพ่อเปิ่น) ถึงหน้าวัดนราภิรมย์ เลี้ยวขวา 50 เมตร เลี้ยวซ้ายข้ามคลองตรงไป 6 กิโล แล้วมีป้ายบอกทางไปวัดสว่างอารมณ์

เส้นอำเภอไทรน้อย - บางบัวทอง ถึงวัดไทรใหญ่เลี้ยวขวาตรงโรงเรียนไทรน้อย ข้ามสะพานคลองทวีวัฒนาเลี้ยวซ้าย วิ่งไปจะมองเห็นวัดทางขวามือ อ.ไทรน้อยห่างจากวัด 6 กิโล

http://www.watsawangarom-klongkaek.com/newss/3338.html
 4,177 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย