ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการฯบรรพชามสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดทองสัมฤทธิ์

 totlove    11 ม.ค. 2556

เนื่องด้วยวัดทองสัมฤทธิ์ แขวง/ตำบล แสนแสบ เขต/อำเภอ มีนบุรี กรุงเทพมหารคร
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่น ที่ ๑ จำนวน สามเณร 199 รูป
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา
๘๕ พรรษา
๒. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีงามให้เยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต และเข้าพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง
๓. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด
หลักสูตรและแนวการฝึกอบรม
ภาควิชาการ : วิชาธรรมศึกษา, วิชาศาสนพิธี, วิชาพุทธประวัติ, วิชาวัฒนธรรมไทย ฯลฯ
ภาคปฏิบัติ : ทำวัตรสวดมนต์, ฝึกสมาธิ แผ่เมตตา, เดินจงกรม, ฝึกมารยาทไทย ฯลฯ
ภาคกิจกรรม : บำเพ็ญสาธารณประโยชน์, นันทนาการ, ฝึกวาทศิลป์, กายบริหารเชิงพุทธ,
ตอบปัญหาธรรมะ ฟังบรรยายพิเศษ ฯลฯ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.เป็นกุลบุตร (ชาย) อายุ ๑๐ – ๑๕ ปี
๒.มีจิตเลื่อมใสยินดีในพระพุทธศาสนา
๓.ไม่มีร่างกายบกพร่องตามพุทธบัญญัติ
๔.ไม่ติดสิ่งเสพติดและไม่มีโรคภัยที่เป็นอุปสรรค
ต่อการอบรม

หลักฐานการสมัคร
๑.รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ๑ รูป
๒.สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
และมีผู้ปกครองนำพามาสมัคร

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – ๓ เมษายน พ.ศ ๒๕๕๖

ระยะเวลาในการอบรม
ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๒๒เมษายน ๒๕๕๕

สิ่งที่ต้องเตรียมมา (วันมอบตัว)
๑.เสื้อผ้าชุดขาว หรือชุดสุภาพ, ผ้าอาบน้ำ,ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ
๒.ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่, แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน ฯลฯ
๓. ยารักษาโรคประจำตัว (ถ้ามีโรคประจำตัว)

กำหนดการ
๓ เม.ย. ลงทะเบียนรับกุลบุตรเป็นนาคเณร
๓ เม.ย. ปลงผมนาคเณร
๖ เม.ย. ทำพิธีบรรพชาสามเณร
๗-๒๑ เม.ย. กิจกรรมอบรมสามเณร
๒๒ เม.ย. ทอดผ้าป่าต้นตระกูล/ลาสิกขา
ขอเชิญสาธุชนผู้ใจผู้มีจิตศรัทธาสนใจร่วมเป็นเจ้าภาพ
สามารถบริจาคได้ตามรายการดังนี้
เจ้าภาพอัฐบริขาร (ไตรจีวร)ไตรละ ๗๐๐ บาท จำนวน............ไตร รวมเป็นเงิน……………..บาท
เจ้าภาพอัฐบริขาร (บาตรแสตน์เลน) ใบละ๕๐๐ บาท จำนวน............ใบ รวมเป็นเงิน……………..บาท
เจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าวันละ ๒,๐๐๐บาท เป็นเวลา......... วัน รวมเป็นเงิน……………..บาท
เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลวันละ ๓,๐๐๐บาท เป็นเวลา......... วัน รวมเป็นเงิน……………..บาท
เจ้าภาพถวายน้ำปานะ (๒ มื้อ)วันละ ๑,๕๐๐บาท เป็นเวลา..........วัน รวมเป็นเงิน……………..บาท
ตามกำลังศรัธา..............................บาท
อุปถัมภ์ อื่น ๆ (โปรดระบุ)........................................................................................

ในการร่วมบริจาค

สำหรับการโอนผ่านบัญชีธนาคาร สามารถโอนเข้าธนาคารต่าง ๆ ได้ดังนี้
๑ บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาเซียร์รังสิต บัญชีเลขที่ 754-0-110333
ชื่อบัญชี พระใบฎีกาสายันต์ อาภากโร ประเภทบัญชี ออมทรัพย์


ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดของโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่

๑. พระใบฎีกาสายันต์ อาภากโร (หัวหน้าโครงการฯ)
โทร. 0851161621
หมายเหตุ ผู้ใจบุญเมื่อร่วมทำบุญกรุณาแจ้งชือ และที่อยู่ พร้อมจำนวนเงิน หรือใบโอนเงินมาที่ อีเมล์
[url]
[url]
saha_250@hotmail.com[/url[/url
]] เพือจะได้ออกใบอนุโมทนาบัตร และจัดส่งไปให้ตามที่อยู่ ขอเจริญพร
 ในการร่วมบริจาค 
เยี่ยมครับ
<a href="http://eturk.org">ยา</a>


 4,174 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย