เรียนบาลีไวยากรณ์เบื้องต้น

 ky2552  

เรียนบาลีไวยากรณ์เบื้องต้น บรรยายโดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhFGDonDENZydm4rNVWsIXnp-a0ZP5h_g


• หลักธรรม ๓ เรื่องที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันมาก

• "คนไม่มีศีลก็เพราะไม่รู้จักรักษาจิต" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

• ฝึกสมาธิง่ายๆ 5 นาที ตามแบบฉบับคุณหมอสันต์ (5 Minutes Meditation)

• การ์ตูน เรื่อง " 5 ดี เพื่อชีวีอันสดใส " - หลวงพ่อปัญญานันทะ

• ...เ พื่ อ น...
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย