ผู้ให้ที่ดิน สร้างวัด...ชื่อว่าเป็นผู้ได้บุญทั้งกลางวัน และกลางคืน ตื่นอยู่ก็ได้บุญ แม้ยามหลับบุญก็เกิด

 naret    7 ม.ค. 2556

 ขอเชิญสาธุชน ร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคปัจจัยซื้อที่ดิน "สร้างวัดพระพุทธโคดมบรมนาถ" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และน้อมถวายเป็นพุทธบูชา( สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ณ บ้านห้วยด่าน ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ) เป็นพุทธศาสนสถานอันจักยังประโยชน์ให้เกิดแก่สังคม ประเทศชาติ 

วัด เป็นพุทธศาสนสถานที่สำคัญ เป็นศูนย์รวมจิตใจในการกระทำคุณงามความดี และเป็นสาธารณสถาน อันยังประโยชน์ให้เกิดแก่สังคมและมวลมนุษยชาติ การสร้างวัด จึงถือว่าเป็นการสร้างพุทธศาสนสถานอันเป็นพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาด้านจิตใจ และปลูกฝังคุณงามความดี ตลอดทั้งการปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันจักนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยในสังคมและความวิวัฒนาสถาพรแห่งพระพุทธศาสนา

ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอคอนสาร ตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา และความเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงได้ร่วมกันจัดสร้างวัดขึ้น นามว่า “วัดพระพุทธโคดมบรมนาถ” สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต น้อมถวายเป็นพระราชกุศลฯ และเป็นศูนย์พัฒนาจิตใจ เผยแผ่หลักธรรมคำสอน และจัดการศึกษาของพระภิกษุ-สามเณร ตลอดทั้งเป็นการประกาศพระศาสนาให้วิวัฒนาสถาพรคู่แผ่นดินไทย สืบไป ฯ

ร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดิน จำนวน ๒๙ ไร่ (๑,๑๖๐๐ ตร.วา)
๑ ตารางวา ๕๐๐ บาท
๓ ตารางวา ๑,๕๐๐ บาท
๙ ตารางวา ๔,๕๐๐ บาท
๑๐๐ ตารางวา(๑ งาน) ๕๐,๐๐๐ บาท
๔๐๐ ตารางวา(๑ ไร่) ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือตามกำลังศรัทธา

ท่านผู้มีจิตศรัทธา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
พระมหานเรศ สาริสฺสโร (ผู้ดูแลการสร้างวัด)
Email:buddha_kodom@hotmail.com

โทร: 02-7141975, 087-8076246 ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างมหากุศล บริจาคสร้างวัด ได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาร้านสหกรณ์กรุงเทพ(เอกมัย)
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 970-0-02452-0
ชื่อบัญชี พระมหานเรศ เรขาโชค(กองทุนสร้างวัดพระพุทธโคดมฯ) 

การถวายที่ดินไว้ในบวรพุทธศาสนานั้น เป็นการทำบุญในฝ่ายวัตถุทานที่มีอานิสงส์มาก
และผู้ที่ทำบุญถวายที่ดินนี้ นับว่าเป็นผู้ที่มีความฉลาดและโชคดีเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเพราะผลทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นหลังจากนี้ ไม่ว่าจะเป็น กุฏิ โบสถ์ วิหาร หรือแม้แต่พระพุทธรูปทุกๆ องค์ในวัด ตลอดจนผลแห่งธรรมทั้งปวง ที่จะเกิดขึ้นในศาสนา หลังจากที่ได้ซื้อที่ดินถวายนี้ ผู้นั้นจะได้รับผลแห่งกุศลดังกล่าวทั้งหมด เพราะทุกอย่างล้วนปลูกสร้างหรือบังเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยผืนแผ่นดินที่เราได้ เป็นผู้สร้างถวาย โดยเฉพาะเมื่อสถานที่แห่งนั้น ได้เป็นสถานที่เป็นเหตุปัจจัยแห่งการสร้างสาธุชน และเป็นเหตุให้บังเกิดพระอริยะบุคคล อันมีพระโสดาบันเป็นต้น ตลอดจนถึงพระอรหันต์เป็นที่สุดแล้วนั้น ผู้ที่มีส่วนร่วมในการซื้อที่ดินถวายในบวรพุทธศาสนาแห่งนั้น ก็จักได้รับอานิสงส์ดังกล่าวด้วย ยังจะเป็นบุญหนุนนำทำให้ผู้นั้น เจริญด้วยทางโลกและทางธรรม ยิ่งๆ ขึ้นไป หากจักปรารถนาพระนิพพานในปัจจุบันชาติก็มิใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ฯ


อานิสงส์ การถวายที่ดินเพื่อพระพุทธศาสนา
๑.จักได้เกิดในถิ่นที่เป็นปฏิรูปเทส เหมาะแก่การทำความดี สร้างบุญบารมีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป
๒.ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองไม่มีตกต่ำ
๓.มีความรื่นรมย์ทั้งในโลกมนุษย์และเทวโลก
๔.ปรารถนาสิ่งใด ย่อมสำเร็จได้โดยง่าย เป็นอัศจรรย์
๕.ได้รูปกายที่สวยงาม เพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วย รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ
๖.ได้เป็นเทวดาที่มีศักดิ์ยิ่งใหญ่ มีทรัพย์สมบัติที่รุ่งเรืองตลอดจนมีทิพยวิมานอันใหญ่โต และมีอาณาเขตกว้
ไพศาล
๗.มีความสง่างามเป็นที่เคารพนับถือศรัทธาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
๘.มีพร้อมด้วยสุขเข้าถึงพระธรรมคำสอน ของพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายและมีพระนิพพานเป็นที่ตั้งโดยไม่เนิ่นช้า
๙.จะได้เป็นใหญ่เป็นโต เป็นผู้ปกครองแผ่นดินหรือผู้บริหารประเทศ
๑๐.เกิดในภายภาคหน้าจะมีที่ดินเป็นของตนเอง และเป็นที่ดินที่มีทำเลดี เป็นที่ต้องการของคนทั้งหลาเราจะไม่
ต้องเร่รอน ไม่อดอยาก
๑๑.ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแผ่นดินนั้นก็จะเจริญงอกงามเหมาะแก่การประกอบสัมมาอาชีพ ตามปรารถนาเป็นทำเลดี
ค้าขายก้าวหน้า ปลูกพืชผลเจริญงอกงาม
๑๒.เป็นกุศลหนุนนำทำให้เกิดการบรรเทากรรม ให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องเช่าเขา ถูกเขาโกงที่ หรือเกิดมาชาติ
นี้ต้องมาอยู่ที่แออัดคับแคบ 6,305 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย