ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธามอบถวายที่ดิน สำหรับก่อตั้งสถานที่เพื่อปฏิบัติธรรม "อานาปานสติภาวนา"

 Bungking    5 ธ.ค. 2555

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธามอบถวายที่ดิน สำหรับก่อตั้งสถานที่เพื่อปฏิบัติธรรม "อานาปานสติภาวนา"


ทางชมรมอานาปานสติร่วมกับคณะครูบาอาจารย์ ณ วัดมะกอกสีมาราม ได้จัดทำการฝีกปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับการเจริญภาวนา โดยการกำหนดลมหายใจหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "อานาปานสติภาวนา"

เนื่องด้วยกิจกรรมนี้ต้องอาศัยสถานที่ในการจัดปฏิบัติธรรมและสถานที่รองรับจำนวนคนที่มาปฏิบัติธรรมกันอย่างต่อเนื่องนั้น ณ ตอนนี้ไม่สามารถเพียงพอทำกิจกรรมนี้ ต่อเนื่องได้ ก็ด้วยสาเหตุสถานมีพื้นที่น้อย พื่นที่ของวัดมะกอกสีมารามก็ไม่เพียงพอในสถานที่รองรับได้ ดังนั้น ครูบาอาจารย์ ได้นำบุญมาบอกกล่าวให้ผู้มีจิตศรัทธาและใจบุญทั้วไปได้รับทราบ เพื่อที่จะหาสถานที่ก่อตั้งเพื่อปฏิบัติธรรม ต่อไป


ติดต่อสอบถามได้ที่ : โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๒๗-๖๕๖๑


http://watmakoksimaram.blogspot.com/p/dhammajak.html
เปลี่ยนแปลงข่าวประชาสัมพันธ์


 4,109 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย