ตั้งใจจะทำดี แต่ไม่ได้ดี

   

ฉันตั้งใจและพยายามจะศึกษาธรรมะ เพื่อจะเจริญรอยตาม
แต่ฉันก็ไม่สามารถนำธรรมะเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

เช่น พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์...ทุกครั้งที่มีการประชุมฉันมักจะนำเสนอในสิ่งที่แตกต่างไปจากที่คนอื่นคิด
แต่ทุกครั้งที่ฉันเสนอความคิดเห็น มักกลายเป็นว่าฉันไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นและไม่มีใครแย้งอะไรกลับมา เป็นต้น

รบกวนแนะนำด้วยว่าเป็นเพราะอะไรและควรทำอย่างไร


• ทุกวันนี้เราเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโลกรอบตัวในระดับที่ผู้คนในอดีตคงคาดไม่ถึง ข้อมูลข่าวสารกลายเป็นสินค้าสร้างรายได้สูง และเราก็กลายเป็นผู้บริโภค เฉกเช่นเดียวกันกับการบริโภคสิ่งอื่นๆ เราต้องคอยใส่ใจทั้งปริมาณและคุณภาพของการบริโภคข่าวสารข้อมูลของเรา

• คนมีกรรมนำหนุน

• ๑๑.ปางรับหญ้าคา

• วิปัสนา (ฮาธรรมะพระพยอม)

• จริงใจและเปิดใจที่เมตตา แต่ต้องดำเนินการด้วยปัญญา
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย