ขอเชิญเป็นเจ้าภาพประตูอุโบสถสแตนเลสติดกระจก

 Doreen     16 ก.ย. 2555

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี กรุงเทพฯ - นครสวรรค์
เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถพฤกษชาติ
ณ วัดทุ่งทองวนาราม (วัดหนองนมวัวสามัคคีธรรม)
หมู่ ๔ ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
วันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ด้วยวันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมการวัดทุ่งทองวนาราม จะจัดให้มีการทอดกฐินสามัคคีขึ้นมา เพื่อเป็นการอนุเคราะห์พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาตลอดไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์กฐินตามพระธรรมวินัย และเพื่อจัดหาทุนทรัพย์สร้างอุโบสถพฤกษชาติ ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ แต่ยังขาดส่วนที่เป็นพื้น ฝาผนัง ประตู และการปรับพื้นที่โดยรอบเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ในการนี้ จึงขอเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อบำเพ็ญบารมีสร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่
ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลในการทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้ จงอำนวยพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรม ขอให้ความปรารถนานั้น ๆ จงพลันสำเร็จทุกประการ เทอญ.

วัตถุประสงค์การก่อสร้างอุโบสถพฤกษชาติ
๑. เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับทำสังฆกรรมตามหลักพระธรรมวินัย เช่น การสวดพระปาติโมกข์ การให้อุปสมบทกุลบุตร
๒. เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับทำวัตรและปฏิบัติธรรม
๓. เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับประกอบศาสนพิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา


คณะกรรมการดำเนินงาน

พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ ประธานดำเนินงานฝ่ายสงฆ์
พระมหาวนัส กตสาโร รองประธานดำเนินงานฝ่ายสงฆ์
แม่ชีวิไล อมรวาที ประธานดำเนินงานสายอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย
ผู้ใหญ่เนียม สุริวงษ์ ประธานดำเนินงานฝ่ายฆราวาส
คุณนิรุต อนะธรรมสมบัติ รองประธานดำเนินงานฝ่ายฆราวาส
คุณชัยโรจน์ เหลืองอรุณศิริ รองประธานดำเนินงานฝ่ายฆราวาส
คุณไพศาล–คุณจุฑารัตน์ ชินพงษ์ รองประธานฝ่ายประสานงาน
คุณมนตรี –คุณสินีนาฏ เลิศฤทธิ์พานิช รองประธานฝ่ายประสานงาน
คณะกรรมการวัดทุ่งทองวนาราม กรรมการ


กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๐๕.๓๐ น. รถออกจากวัดราชสิงขร
เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงวัดทุ่งทองวนาราม รับประทานอาหาร
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายผ้ากฐินและภัตตาหารเพล
เวลา ๑๔.๓๐ น. เดินทางกลับ (ระหว่างเดินทางกลับ แวะชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามสมควรแก่เวลา)

รายการจองเป็นเจ้าภาพ
๑. ระบบไฟฟ้าอุโบสถ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๒. เป็นเจ้าภาพลูกนิมิต ๙ ลูก (เหลือ ๔ ลูก) ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ประตูอุโบสถสแตนเลสติดกระจก ๑๘ ประตู ละ ๕๐,๐๐๐ บาท
๔. ใบเสมา ๘ ใบ (เหลือ ๗ ใบ) ใบละ ๒๐,๐๐๐ บาท
๕. กระดานไม้พื้นอุโบสถ ๒๐๐ ตารางเมตร ตารางเมตรละ ๒,๐๐๐ บาท
๖. หินแกรนิตปูพื้นอุโบสถ ๕๐๐ ตารางเมตร ตารางเมตรละ ๑,๐๐๐ บาท
๗. น้ำยาเคลือบศิลาแลง ๑๕๐ กระป๋อง กระป๋องละ ๔๐๐ บาท


สอบถามรายละเอียดได้ที่
พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ ป.ธ. ๙
พระอาจารย์สอนพระอภิธรรม ชั้นจูฬอาภิธรรมิกะตรี (รอบบ่าย เสาร์-อาทิตย์)
อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย โทร. 08-6100-2195

บริจาคโดยตรงหรือโอนเข้าบัญชีธนาคาร
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขายานนาวา
เลขที่บัญชี 1034282812 ชื่อบัญชี พระมหาสุชาติ โตสุข

สำหรับผู้ต้องการใบอนุโมทนาบัตร
กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ-ที่อยู่ จำนวนเงิน ส่งอีเมล์มาที่
phrasuchat@hotmail.com
ขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมทำบุญสร้างอุโบสถพฤกษชาติ วัดทุ่งทองวนาราม
วันที่ 25/08 บริจาคจำนวนเงิน200 บาท
วันที่ 27/08 บริจาคจำนวนเงิน32 บาท
วันที่ 27/08 บริจาคจำนวนเงิน45 บาท
วันที่ 28/08 บริจาคจำนวนเงิน200 บาท
วันที่ 28/08 บริจาคจำนวนเงิน100 บาท
วันที่ 28/08 บริจาคจำนวนเงิน30 บาท
วันที่ 29/08 บริจาคจำนวนเงิน30 บาท
วันที่ 30/08 บริจาคจำนวนเงิน100 บาท
วันที่ 31/08 บริจาคจำนวนเงิน500 บาท
วันที่ 01/09 บริจาคจำนวนเงิน500 บาท
วันที่ 01/09 บริจาคจำนวนเงิน100 บาท
วันที่ 02/09 บริจาคจำนวนเงิน100 บาท
วันที่ 04/09 บริจาคจำนวนเงิน100 บาท
วันที่ 06/09 บริจาคจำนวนเงิน1000 บาท
วันที่ 09/09 บริจาคจำนวนเงิน200 บาท
วันที่ 09/09 บริจาคจำนวนเงิน 150 บาท
วันที่ 10/09 บริจาคจำนวนเงิน 100 บาท
วันที่ 11/09 บริจาคจำนวนเงิน 100 บาท
วันที่ 12/09 บริจาคจำนวนเงิน 100 บาท
วันที่ 13/09 บริจาคจำนวนเงิน 100 บาท
วันที่ 16/09 จำนวนเงินบริจาค 3000 บาท


สำหรับผู้ต้องการใบอนุโมทนาบัตร
กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ-ที่อยู่ จำนวนเงิน ส่งอีเมล์มาที่
phrasuchat@hotmail.com

ทางกรรมการวัดจะจัดส่งใบอนุโมทนาบุญให้คะ

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลในการทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้ จงอำนวยพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรม ขอให้ความปรารถนานั้น ๆ จงพลันสำเร็จทุกประการ เทอญ


(เพิ่มเติม)ขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมทำบุญสร้างอุโบสถพฤกษชาติ วัดทุ่งทองวนาราม

วันที่ 18/09 บริจาคจำนวนเงิน 200 บาท
วันที่ 18/09 บริจาคจำนวนเงิน 200 บาท
วันที่ 18/09 บริจาคจำนวนเงิน 100 บาท
วันที่ 20/09 บริจาคจำนวนเงิน 1200 บาท
วันที่ 20/09 บริจาคจำนวนเงิน 40 บาท
วันที่ 20/09 บริจาคจำนวนเงิน 100 บาท

สำหรับผู้ต้องการใบอนุโมทนาบัตร
กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ-ที่อยู่ จำนวนเงิน ส่งอีเมล์มาที่ phrasuchat@hotmail.com

ทางกรรมการวัดจะจัดส่งใบอนุโมทนาบุญให้คะ

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลในการทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้ จงอำนวยพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรม ขอให้ความปรารถนานั้น ๆ จงพลันสำเร็จทุกประการ(เพิ่มเติม)ขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมทำบุญสร้างอุโบสถพฤกษชาติ วัดทุ่งทองวนาราม

วันที่ 22/09 บริจาคจำนวนเงิน 100 บาท
วันที่ 22/09 บริจาคจำนวนเงิน 100 บาท
วันที่ 23/09 บริจาคจำนวนเงิน 100 บาท
วันที่ 24/09 บริจาคจำนวนเงิน 60 บาท
วันที่ 24/09 บริจาคจำนวนเงิน 200 บาท
วันที่ 24/09 บริจาคจำนวนเงิน 30 บาท
วันที่ 26/09 บริจาคจำนวนเงิน 100 บาท
วันที่ 26/09 บริจาคจำนวนเงิน 200 บาท
วันที่ 27/09 บริจาคจำนวนเงิน 100 บาท

สำหรับผู้ต้องการใบอนุโมทนาบัตร
กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ-ที่อยู่ จำนวนเงิน ส่งอีเมล์มาที่ phrasuchat@hotmail.com
ทางกรรมการวัดจะจัดส่งใบอนุโมทนาบุญให้คะ
ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลในการทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้ จงอำนวยพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรม ขอให้ความปรารถนานั้น ๆ จงพลันสำเร็จทุกประการ 4,125 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย