พระไตรปิฎกแก่นธรรม-ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 trilakbooks    10 ก.ค. 2555

รายละเอียด หนังสือพระไตรปิฎก

http://www.trilakbooks.com/product/739236/พระไตรปิฎกฉบับแก่นธรรม-โดยมหาจุฬาฯ-ราคา3300บาท.html


................................................................


จากไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ริมกำแพงวัดญาณเวศกวันwww.trilakbooks.com

เผยแพร่พระไตรปิฎกแก่นธรรม-ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย-ราคา 3300 บาท

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม

พรรษา ๘๐ พรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๐

สามารถ ดูลายละเอียด หรือสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ได้ที่ ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกและหนังสือพระพุทธศาสนา

http://www.trilakbooks.com/product/739236/พระไตรปิฎกฉบับแก่นธรรม-โดยมหาจุฬาฯ-ราคา3300บาท.html   
 4,272 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย