คาถาพระอรหันต์

 Teerawut_89@hotmail.com    

พระพุทธเจ้ามีพระกำลังหาที่สุดมิได้
พระธรรมคำสอนเป็นอารมณ์หาที่สุดมิได้
พระสงฆ์สาวกมีจำนวนหาที่สุดมิได้
พระโพธิญาณอันสูงสุดก็หาที่สุดมิได้

ขอท่านผู้รู้กรุณาอธิบายสื่อความหมายเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยนะครับ    
" จิตที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวดั่งภูเขาศิลา
ไม่กำหนัดในอารมณ์
อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด
ไม่โกรธในอารมณ์
อันเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธ
จิตของบุคคลใดอบรมได้ดั่งนี้
ความทุกข์จักมีมาแต่ที่ใดเล่า ?


• 188(9/08/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• "คนหลงอำนาจ" (สมเด็จพระญาณสังวร )

• เต่าตายเพราะปาก (กัจฉปชาดก)

• บุญทำให้จิตสูงขึ้น บาปทำให้จิตต่ำลง ง่ายมาก เหมือนลิฟต์ขึ้นลิฟต์ลง

• สรุปเรื่องธรรมทาน

• เอนไซม์สระผมอาบน้ำสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ไร้สารเคมี

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย