พระกัมมัฏฐานมัชฌิมา แบบลำดับ

   

พระกัมมัฏฐานมัชฌิมา แบบลำดับ

สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุก ไก่เถื่อน) ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของพระมหากษัตริย์ไทย
ถึง 4 พระองค์ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ คือรัชกาลที่1-4 รวมถึงเป็นพระอาจารย์ของสมเด็จฯโต
พระองค์ท่านได้สืบทอดแนวการปฏิบัติกัมมัฏฐานมัชฌิมา แบบลำดับ ต่อเนื่องมาจากสมัยสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา
โดยไม่ขาดสาย

ขณะนี้มีเพียงที่วัดราชสิทธาราม ซ.อิสรภาพ 23 ธนบุรี เพียงแห่งเดียวที่คงรักษาแนวทางเดิมไว้จนถึงทุกวันนี้
เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอนตามลำดับการเรียนรู้ ตรงตามพระไตรปิฎก
ขจัดอุปาทานและความหลงของจิตได้

เหตุที่เรียก พระกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ
เพราะเป็นพระกรรมฐานที่ไม่เอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง ในพระสมถกรรมฐานทั้ง ๔๐ กอง
และเรียนเป็นลำดับไปจนครบ ๔๐ กอง
เป็นการรวบรวมเอาพระสมถะกรรมฐานทั้ง ๔๐ กอง และวิปัสสนาทั้งมวลไว้ในที่เดียวกัน
เพื่อไม่ให้พระสมถะกรรมฐาน ๔๐กอง และพระวิปัสสนาทั้งมวล แตกกระจายสูญหายไปในทางปฏิบัติ
(คือไม่เหลือ แต่ตำรา) อีกทั้งไม่ให้ความสำคัญกับพระกรรมฐานกองใด กองหนึ่ง

พระกรรมฐานแบบมัชฌิมา แบบลำดับ อันเป็นของ พระผู้เป็นเอตทัคคะ เป็นเลิศในทาง
เป็นผู้ใคร่ในการศึกษา ศีล สมาธิ ปัญญา คือ พระราหุลเถระเจ้า

พระกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ สืบสายพระกัมมัฏฐานของพระพุทธองค์ที่มีมาแต่ครั้งพุทธกาล
โดยพระราหุลเถระ เป็นองค์ต้นสาย
สืบมายังพระโสณะและพระอุตระจากลังกาวงศ์ธรรมทูตแห่งศรีธรรมาโศกราช สู่สุวรรณภูมิ

พระกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ เป็นกัมมัฏฐานที่
พระเถระอย่างสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุก ไก่เถื่อน)
เจ้าประคุณสมเด็จโตพรหมรังสี และ หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ฯ
ได้เคยปฏิบัติจนบรรลุภูมิธรรมมาแล้วทั้งสิ้น
การสืบธรรมสายนี้เสมือนหนึ่งร่วมรักษาพระพุทธศาสนามรดกธรรมของมนุษยชาติให้คงอยู่
จนสิ้นอายุพระศาสนา

สงบจิตเกิดบุญมหาศาลยิ่งกว่าประกอบมหากุศลใดใด
ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยติดต่อ ขอรายละเอียดที่
พระครูสังฆรักษ์ (วีระ) ฐานวีโร ๐๒ – ๔๖๕-๒๕๕๒ คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม (วัดพลับ)กรุงเทพฯ

กรณีต่างจังหวัด หากมีผู้สนใจเกินกว่ายี่สิบท่าน
และมีสถานที่ที่พระภิกษุผู้เป็นครูกัมมัฏฐานพักได้ โดยไม่ขัดพระธรรมวินัย
เชิญติดต่อมาได้ โดยไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดใด
นอกจากจัดยานพาหนะรับ-ส่งเท่านั้น

เชิญร่วมสักการะบูชา รูปปั้นจำลองเหมือนจริง สมเด็จพระสังฆราชสุก(ไก่เถื่อน)
และ พิพิธภัณฑ์ไม้เท้าเบิกไพร
ณ พระอุโบสถ และ คณะ๕ วัดราชสิทธาราม(วัดพลับ) กรุงเทพฯ ติดต่อโดยตรงได้ทุกวัน

เชิญเยี่ยมชมเว็บสมเด็จฯสุก
คลิกที่ http://www.somdechsuk.com


• พุทธธานุภาพ

• หลวงพี่แตงโม ตอน...วันแม่

• กระแสพระนิพพาน


• ๔๕.ปางพระอิริยาบถยืน
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย