เกย์ บาปที่มิอาจเลือน

     

ผมเป้นเกย์ ชอบผิดปกติ ชอบผู้ชาย
ผมอยากตัดขาดจากเรื่องนี้ เมื่อใดที่ผมอ่อนแอ ผมต้องหมกมุ่นเรื่องนี้ทุกทีเลย
ผมปฏิบัติธรรม แต่มีเรื่องเดียว กามเรื่องเดียวที่ผม ตัดไม่ขาด
กามที่ เป้นกามแห่งความหยาบช้า ผิดเพศ น่าอาย
ผมจะต้องทำอย่างไรถึงตัดได้สักที ผมอยากออกจากเรื่องนี้
ผมพยายามแต่ก็ไม่ได้สักที
มิเช่นนั้นผมก็มิอาจ จะบริสุด ทั้งกายใจได้ ได้โปรดช่วยชี้แนะด้วย


ผมอยากหลุดพ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยแอดมาในเอ็มนะคับ ส่งเมลล์มาก็ได้ ผมจะรอคำปรึกษา   
การเป็นเกย์ หรือเพศที่ ญ ก็ไม่ใช่ ช ก็ไม่ใช่นั้น ในสมัยพุทธกาล ก็มีปรากฎอยู่
เป็นอกุศลวิบากคือผลของกรรมเคยกระทำละเมิดศีลข้อ 3 แล้วไปสู่อบาย
จนเหลือเศษของกรรมแล้ว เมื่อได้มีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์ เศษกรรมนั้นยังส่ง
ผลให้เกิดเป็นเพศที่ไม่ใช่ ญ หรือไม่ใช่ ช ครับ

การฝืนความรู้สึก โดยการไม่ย้ำอกุศลเดิมครับ คือพยายามไม่สร้างอุปนิสัยในทาง
กามราคะแบบไม่เลือกใครต่อใคร ไม่เลือกเวลา ไม่เลือกสถานที่นั้น นับว่าเป็นการ
ฝึกตน โดยเอาศีล สมาธิ ข่ม..แล้วปฏิบัติไปถึงขั้นปัญญา คือมรรคมีองค์8
.. ซึ่งต้องถือพรหมจรรย์ครับ ซึ่งฝืนมากครับ เข้าใจครับ เพราะโลกีย์
วิสัยที่เคยเสพนั้น มันเรียกร้อง

แต่ถ้าหากต้องการหลุดพ้นตรงนี้ ก็มีทางนี้ทางเดียวหละครับ ต้องใช้ตะบะคือ
ความอดทนอดกลั้นครับ แล้วเดินตามมรรค(มีองค์8)
ชาตินี้ยังไม่ได้ แต่ก็เท่ากับสั่งสมกุศลเจตนาไว้ครับ เท่ากับไม่สร้างอกุศลกรรมใหม่
ทับถมอกุศลกรรมเก่า

ในโอวาทปาติโมกข์(คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์) ก็ยังตรัสว่า

"ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา"
แปลว่า "ขันติ คือความอดกลั้น เป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง"

ขอให้กำลังใจครับ
ผมเข้าใจครับ เพราะมีญาติธรรมที่เหมือนคุณ

บุญรักษาครับ


• นี้แหละคือการศึกษา อานาปานสติ ภาค 2/3 โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

• อดีตมาสู่ปัจจุบัน

• สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ ความได้เฉพาะซึ่งปัญญาให้เกิดสุข

• ให้สร้างสมกุศลเป็นอุปนิสัยปัจจัย : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

• อุบาสกสำคัญในสมัยพุทธกาล

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย