รับสมัครนิสิตใหม่… มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ สาวิกาสิกขาลัย เสถียรธรรมสถาน

 lrregulars    25 เม.ย. 2555

รับสมัครนิสิตใหม่… มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสาวิกาสิกขาลัย เสถียรธรรมสถาน

เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท
สาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต (ภาคพิเศษ)

เป็นการสร้างมหาบัณฑิตให้ได้รับองค์ความรู้ เพื่อฟื้นฟูจิตใจกับการแก้ปัญหาชีวิตของตนเองและสังคมที่กำลังทุกข์ เนื่องมาจากการใช้ชีวิตที่ไม่เข้าใจวิถีชีวิต และเพื่อให้มีชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ เป็นแหล่งความรู้และห้องทดลองเรื่องชีวิตที่เห็นผลของการปฎิบัติจริง รวมทั้งสร้างให้เป็นผู้มีจิตอาสาเพื่อเยียวยาผู้อื่น

เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึง ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕

ติดต่อ สาวิกาสิกขาลัย เสถียรธรรมสถาน
โทร. ๐๘๑-๓๐๑-๐๙๓๙, ๐๘๑-๘๐๗-๓๒๘๕ หรือ ๐๘๑-๘๖๗-๙๑๐๕
E-mail: sainumpung@yahoo.com
(ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.sdsweb.org หรือ www.sksl.org)


ที่มา : www.sdsweb.org


 4,060 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย