โอวาทธรรม ตอน "กาลัญญฺตา"

 lc-kukko    19 เม.ย. 2555

 "ถ้าเป็นเรื่องจริง เมื่อถึงเวลาที่ควรติก็ต้องติ

เมื่อถึงเวลาที่ควรชมก็ต้องชม แต่ถ้าเป็นเรื่องไม่จริงก็ไม่ควรพูดแท้

และแม้เป็นเรื่องจริง

หากไม่ถึงเวลาที่ควรติหรือชมก็อย่าไปติหรือชม

นิ่งเสียดีกว่า ฉะนั้นความมีกาลัญญุตาในที่นั้นๆ

จึงเป็นหลักสำคัญ คือเวลาที่ควรนิ่งก็นิ่ง

เวลาที่ควรพูดก็พูด หรือเวลาที่ควรอุเบกขาก็วางอุเบกขา

เวลาที่ไม่ควรอุเบกขาก็พูดออกไป สุดแต่ว่าเวลาไหนจะควรติหรือชม"
 


สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ


*กาลัญญฺตา แปลว่า ความเป็นผู้รู้จักกาล คือการทำ การพูด การคิด ต้องทำ ต้องพูด ต้องคิด ให้ถูกกับกาลเวลา ว่าเวลาไหนควรทำอะไร ควรพูดในเรื่องอะไร หรือควรคิดในเรื่องอะไร


ส่งเสริมคุณธรรม พัฒนาชีวิต นึกถึงธรรมะ คิดถึง พุทธะดอทคอม
http://www.พุทธะ.com


ที่มา : หนังสือ "สวดมนต์สามัญประจำบ้าน หน้าที่ ๑๖๖" สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์


สาธุ สาธุ สาธุ ขอน้อมเข้ามาใส่ตนค่ะ


 3,620 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย