ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจัดซื้อที่ดิน ณ วัดสาขาหลวงพ่อชา สุภัทโท

 nutnani    18 เม.ย. 2555

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีกันครับเพื่อขยายพื้นที่ปฏิบัติธรรม

ณ วัดป่าโนนจิก ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

วัดป่าโนนจิก(สาขาที่191 ของวัดหนองป่าพง หลวงพ่อชา สุภัทโท) >>>http://www.watpanonchik.org

จุดประสงค์ครั้งนี้ครับเพื่อทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อที่ดิน ขยายบริเวณวัด เนื่องด้วยทางวัดป่าโนนจิก ตอนนี้ยังขาดทุนทรัพย์ในการจัดซื้อที่ดินเพื่อทางวัดจะได้ใช้ทำประโยชน์ต่อไป จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาและญาติธรรมทุกท่านร่วมงานบุญกุศลครั้งนี้ด้วยครับ


รายละเอียดงาน>>> http://www.watpanonchik.org/2012/02/blog-post.html


จำนวน11 ไร่2 งาน ตารางวาละ 270 บาท


ร่วมบริจาค โดยโอนผ่านบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขา วารินชำราบ
เลขที่บัญชี: 168-2-42901-8
ชื่อบัญชี : พระนะไพ กตปุญโญ

ขออนิสงส์แห่งการทำบุญจงเป็นปัจจัยให้ท่านผู้บริจาคจงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ


อานิสงส์การถวายที่ดินเพื่อพระพุทธศาสนา

การถวายที่ดินไว้ในบวรพุทธศาสนานั้นนับว่าเป็นการทำบุญในฝ่ายวัตถุทานที่มีอานิสงส์มาก และผู้ที่ทำบุญถวายที่ดินนี้นับว่า เป็นผู้ที่มีความฉลาดและโชคดีเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเพราะผลทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นหลังจากนี้ ไม่ว่าจะเป็น กุฏิ โบสถ์ วิหาร หรือแม้แต่พระพุทธรูปทุกๆองค์ในวัด ตลอดจนผลแห่งธรรมทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นในศาสนสถานหลังจากที่ได้ซื้อที่ดินถวายนี้ ผู้นั้นจะได้รับผลแห่งกุศลดังกล่าวทั้งหมด เพราะทุกอย่างล้วนปลูกสร้างหรือบังเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยผืนแผ่นดินที่เราได้เป็นผู้สร้างถวาย

โดยเฉพาะเมื่อสถานที่แห่งนั้นได้เป็นสถานที่เป็นเหตุปัจจัยแห่งการสร้างสาธุชน และเป็นเหตุให้บังเกิดพระอริยะบุคคล อันมีพระโสดาบันเป็นต้น ตลอดจนถึงพระอรหันต์เป็นที่สุดแล้วนั้น ผู้ที่มีส่วนร่วมในการซื้อที่ดินถวายในบวรพุทธศาสนาแห่งนั้นก็จักได้รับอานิสงส์ดังกล่าวด้วย ยังจะเป็นบุญหนุนนำทำให้ผู้นั้นเจริญด้วยทางโลกและทางธรรมยิ่งๆขึ้นไป

จึงได้ขอกล่าวอานิสงส์ส่วนหนึ่ง อันจะบังเกิดจากการได้ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดหรือสถานที่สำหรับปฎิบัติธรรม ให้สาธุชนทั้งหลายได้มาทำความดี ทั้งการทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ดังได้เรียบเรียงมาดังนี้

1. จักได้เกิดในถิ่นที่เป็นปฎิรูปเทส เหมาะแก่การทำความดี สร้างบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป
2. ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ไม่มีตกต่ำ
3. มีความรื่นรมย์ทั้งในโลกมนุษย์และเทวโลก
4. ปรารถนาสิ่งใดที่เป็นบุญกุศล ย่อมสำเร็จได้โดยง่าย เป็นอัศจรรย์
5. ได้รูปกายที่สวยงาม เพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วย รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ
6. ได้เป็นเทวดาที่มีศักดิ์ยิ่งใหญ่ มีทิพยสมบัติที่รุ่งเรือง ตลอดจนมีทิพยวิมานอันใหญ่โต และมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล
7. มีความสง่างามเป็นที่เคารพนับถือศัรทธาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
8. มีพร้อมด้วยสุข 3 ประการ เข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายและมีพระนิพพานเป็นที่ตั้งโดยไม่เนิ่นช้า
9. จะได้เป็นใหญ่เป็นโต เป็นผู้ปกครองแผ่นดินหรือผู้บริหารประเทศ เกิดในภายภาคหน้าจะมีที่ดินเป็นของตนเอง และเป็นที่ดินที่มีทำเลดี เป็นที่ต้องการของคนทั้งหลาย เราจะไม่ต้องเร่ร่อน ไม่อดอยาก
10. ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแผ่นดินนั้นก็จะเจริญงอกงาม เหมาะแก่การประกอบสัมมาชีพตามปรารถนา เป็นทำเลดีค้าขายก้าวหน้า ปลูกพืชให้ดอกให้ผลงอกงามกว่าที่ใดๆ
11. เป็นกุศลหนุนนำทำให้เกิดการบรรเทากรรม ให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องเช่าเขา ถูกเขาโกงที่ หรือเกิดมาชาตินี้ต้องมาอยู่ที่แออัดคับแคบ แย่งกันอยู่ แย่งกันใช้

หมายเหตุ ทั้งนี้ยังมิได้แจกแจงผลบุญที่จะทำให้บังเกิดในสวรรค์ภูมิ และสุขคติภูมิต่างๆนับจำนวนกัปป์ไม่ถ้วน ตลอดจนทิพย์สมบัติอีกมากมาย ซึ่งเป็นผลแห่ง ทั้ง สังฆทาน วิหารทาน และธรรมทาน อันจะบังเกิดขึ้นจากการถวายที่ดินนี้เป็นเหตุอีกนานัปประการ

ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ใจบุญทุกท่านนะครับ
   
ขออนุโมทนา บุญกับทุกท่านนะครับ


• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• การฝึกสมาธิ | ประเภทของสมาธิ | ฟังธรรมะ | พระอาจารย์ต้น _220610

• บทสวดมหาสมัยสูตร ยอดพระสูตรที่เทพในหมื่นจักรวาลชื่นชอบฟังมากที่สุด

• ๖๕.ปางโปรดองคุลิมาลโจร

• พระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข) วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท (2390 - 2466)

• อภัยทาน

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย