ข่าว ดวงดาว อาเพศ วันนี้

 ข้าพเจ้า    7 ธ.ค. 2554

วันนี้ได้มีโอกาส อ่านหนังสือพิมพ์หลายฉบับ ที่มีข่าวว่าดาวเสาร์โคจรเป็นฤกษ์ร้าย ประเทศไทยจะเกิดความสับสนวุ่นวายหลายสถาน ผู้คนพากันตกอกตกใจ ตามวัดวา มีการสวดมนต์ทำพิธีกันขนานใหญ่ ข้าพเจ้า จึงขอนำพระพุทธวจนะ นี้ มาเพื่อกล่อมเกล่าจิตใจสาธุชนทั้งหลาย ดังนี้

[๔๙] ประโยชน์ได้ล่วงเลยคนโง่เขลาผู้มัวคอยฤกษ์อยู่ ประโยชน์เป็นฤกษ์ของ
ประโยชน์ ดวงดาวจักทำอะไรได้.
[๕๐] เราได้บนไว้ต่อเทวดา ด้วยคนโง่เขลาหนึ่งพันคน บัดนี้ เราจักต้องบูชายัญ
เพราะคนอธรรมมีมาก.

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ สุตตันตปิฎกที่ ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑

มนุษย์เป็นอันมากแล ถูกภัยคุกคามแล้ว ย่อมถึงภูเขา ป่า อารามและรุกขเจดีย์ว่า เป็นที่พึ่ง ที่พึ่งนั้นแลไม่เกษม ที่พึ่ง นั้นไม่อุดม เพราะบุคคลอาศัยที่พึ่งนั้น ย่อมไม่พ้นจากทุกข์ ทั้งปวงได้
ส่วนผู้ใดถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง ย่อมเห็นอริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ความก้าวล่วงทุกข์ และอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ อันให้ถึงความสงบระงับทุกข์ ด้วยปัญญาอันชอบ ที่พึ่งนั้นแลเป็นที่พึ่งอันเกษม ที่พึ่งนั้นอุดม เพราะบุคคลอาศัยที่พึ่งนั้นย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ สุตตันตปิฎกที่ ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐ-ธรรมบท-อุทาน
สาธุ ปัจจุบัน ชาวพุทธน่าจะหลงไปจากทางอริยมรรค ทำให้เป็นทุกข์ หวั่นไหวง่าย เห็นผิดในความดี-ชั่ว คนผู้มีความรู้ทางโลกมากจำนวนไม่น้อย พูดเท็จ ส่อเสียด หยาบคาย ทิ่มแทง เชือดเฉือน ถากถาง หรือแม้แต่เข่นฆ่าคนอื่น โดยคิดว่าตนกระทำเช่นนั้น เป็นการทำดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือต่อโลก คนที่ถูกกระทำ เป็นคนชั่ว คนเลวที่สมควรถูกกระทำ สังคมจึงมีการแบ่งฝ่าย เกิดสงคราม เกิดความวุ่นวายไปทั่วโลก จนดูเหมือนมีทางใดที่จะแก้ไขได้ แต่ถึงอย่างไร ทางแก้ไขก็ยังพอมี โดยร่วมกันส่งข้อธรรมที่ถูกต้องให้ผู้หลงผิด ได้สัมผัสเนืองๆ ในที่สุด เขาจะเกิดความตระหนักได้เอง


 4,037 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย