เชิญร่วมสร้างพระไตรปิฎกถวายวัด

 superhui4433    1 ธ.ค. 2554

ขอกราบเรียนเชิญสาธุชนผู้ใจบุญ ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ สร้างหนังสือพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลภาษาไทย ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมตู้ประไตรปิฎก ณ วัดจันทร์ตะวันออก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
- หนังสือพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลภาษาไทย 1 ชุด มี ทั้งหมด 91 เล่ม จำนวน 25,000 บาท
- ตู้พระไตรปิฎกไม้สักปิดทอง ราคา 13,000 บาท
- ค่าขนส่ง ราคา 3,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 41,000 บาท

จึงได้บอกบุญมายังสาธุชนผู้ใจบุญที่ประสงค์ร่วมกันถวายปัจจัยจัดสร้างหนังสือพระไตรปิฏก พร้อมตู้พระไตรปิฎก
โดยบริจาคเท่าที่กำลังศรัทธา
ได้ที่ชื่อบัญชี นายยุทธชัย ปิ่นสถาพร
เลขที่บัญชี 959-2-05538-1 ออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถนนบรมไตรโลกนารถ
(ติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที นายยุทธชัย ปิ่นสถาพร 085-5429537 )
ปิดรับบริจาค 31 ธ.ค.54 สำหรับเงินบริจาคในส่วนที่ขาด กระผมก็จะเติมให้เต็มจำนวน ในส่วนที่บริจาคเกินจำนวน กระผมก็จะนำเอาไปถวายวัด
โดยถวาย ณ วัดจันทร์ตะวันออก ภายในเดือน มกราคม 2555
อานิสงส์สร้างพระไตรปิฎก
......ดังมีใจความว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ในเชตวันมหาวิหาร ณ กรุงสาวัตถี
ในเวลานั้นพระสารีบุตรเถระเจ้ามีความประสงค์ว่าจักทูลถามพระพุทธเจ้าให้ทรงแสดงธรรมประกาศอานิสงส์สร้างพระไตรปิฎก ให้ทราบทั่วถึงกันแก่พุทธบริษัทพระเถระเจ้าก็เข้าเฝ้าทูลถาม
แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าชนทั้งหลายให้พุทธศาสนายืนยาวถึง ๕ พันวัสสา จะมีอานิสงส์เป็นประการใด พระพุทธเจ้าข้า
........ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ดูกรท่านสารีบุตร ถ้าชนทั้งหลายมีจิตรศรัทธาเลื่อมใสเช่นนั้นแล้ว
เมื่อตายไปแล้วก็จักรได้เสวยราชสมบัติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชถึง ๘ หมื่น ๔ พันกัลป์ ใช่แต่เท่านั้น
เมื่อเคลื่อนจากความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้ว ก็จะได้เป็นพระราชา มีอนุภาพอีก ๙ อสงไขย
ต่อ จากนั้นก็ได้เสวยสมบัติในตระกูลต่าง ๆ เป็นลำดับไป คือตระกูลพราหมณ์มหาศาล ตระกูลเศรษฐีคฤหบดี และเป็นภูมิเทวดาอากาศเทวดา อย่างละ ๙ อสงไขย
ต่อแต่นั้นก็จะได้เสวยในสวรรค์ทั้ง ๖ ชั้น เป็นลำดับไปชั้นละ ๘ อสงไขย
เมื่อจุติจากชั้นเทวโลกแล้ว มาถือกำเนิดเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะมีร่างกายบริสุทธิ์ผุดผ่อง เป็นที่รักใคร่แก่คนทั้งหลายที่ได้พบเห็นทั้งน้ำใจก็บริสุทธิ์
สุจริตปราศจากบาปธรรมอกุศลทั้งปวง และเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม
ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ไตรลักษณ์ ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยครับ

จากศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา แหล่งเผยแพร่หนังสือธรรมะ
หนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระ่ไตรปิฎกบริการส่งทั่วประเทศ www.trilakbooks.com 087-696-7771

http://www.trilakbooks.com


ยอดบริจาคทำบุญสร้างหนังสืพระไตรปิฎกพร้อมตู้ถวายวัดตอนนี้ประมาณ 26,100 บาท ครับ


ยอดบริจาคทำบุญสร้างหนังสืพระไตรปิฎกพร้อมตู้ถวายวัดวันที่ 29 ธ.ค 54
ประมาณ 29,851 บาท ครับ


ยอดบริจาคทำบุญสร้างหนังสืพระไตรปิฎกพร้อมตู้ถวายวัดวันที่ 30 ธ.ค 54
ประมาณ31,301 บาท ครับ


ปิดแล้วครับ การรับบริจาคทำบุญสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ถวายวัดสรุปยอดบริจาคประมาณ 32,401 บาท ครับ ส่วนที่ขาดจะผมจะใส่ให้ครบ 41,000 บาทและนำไปจัดสร้างพระไตรปิฎกพร้อมตู้เพื่อถวายวัดในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555 ณ วัดจันทร์ตะวันตก จ.พิษณุโลกครับและนำภาพการทำบุญมาแจ้งให้ทราบครับ


พิมพ์ผิดครับแก้ไขข้อมูลการ จัดสร้างพระไตรปิฎกพร้อมตู้เพื่อถวายวัดในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555 ณ วัดจันทร์ตะวันออกครับ


ภาพบรรยากาศงานทำบุญ ถวายพระไตรปิฎกพร้อมตู้
วันที่ 16 ม.ค.55

อนุโมทนาบุญ กับทุกคนด้วยน่ะ


 4,124 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย