ขอความกรุณาร่วมตอบแบบสอบถามในการทำวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์จากการฝึกสมาธิ

 peerayuth    25 พ.ย. 2554

เรียนทุกท่านที่เคารพ

จุดประสงค์ของการทำแบบสอบถามในครั้งนี้ก็เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมในด้านการทำสมาธิและวิปัสสนากรรมฐานที่มีต่อปัจจัยต่างๆในเชิงจิตวิทยาและปัจจัยเกี่ยวกับการทำงานในองค์กร

งานวิจัยนี้เจาะกลุ่มตัวอย่างบุคคลทุกเพศทุกวัย ทุกอาชีพ ไม่ว่าท่านจะเป็นนักเรียนนักศึกษา คนทำงาน หรือเจ้าของกิจการ ไม่เลือกว่าท่านจะเคยปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติธรรมเป็นประจำหรือไม่ ข้าพเจ้าใคร่ขอความกรุณาท่านช่วยเสียสละเวลาประมาณ 10-15 นาทีในการตอบแบบสอบถามนี้

หลายๆท่านอาจจะเคยทราบว่าการปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนาในพระพุทธศาสนานั้นช่วยให้เรามีจิตที่ตื่นตัว นิ่งสงบ และเป็นกลาง จิตที่ได้รับการฝึกมานี้นอกจากจะช่วยให้เราสามารถรับรู้อารมณ์ที่เรารู้สึกอยู่ในขณะปัจจุบันได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังช่วยให้เราสามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกในด้านลบได้เมื่อมีสิ่งที่ไม่พึงพอใจมากระทบ สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญอย่างมากในชีวิตประจำวันและในการทำงานของเรา เนื่องจากในแต่ละวันนั้นเราอาจจะต้องประสบกับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ ซึ่งอาจจะส่งผลในด้านไม่ดีในแง่ของสุขภาพจิตและความเครียด

งานวิจัยชิ้นนี้ได้ถูกจัดทำเพื่อทดสอบสมมติฐานในเชิงสถิติว่าการปฏิบัติธรรมในด้านการทำสมาธิและวิปัสสนากรรมฐานสามารถส่งผลดีทั้งทางตรงและทางอ้อมในด้านต่างๆ ดังนี้:

•ความฉลาดทางอารมณ์ ( Emotional Intelligence หรือ EQ)
•การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self efficacy)
•ลดความเครียด (Stress)
•ลดความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน (Job burnout)

งานวิจัยชิ้นนี้หากได้ผลออกมาตามที่ตั้งสมมติฐานไว้ หลังจากข้าพเจ้าเขียนสรุปงานวิจัยทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว จะถูกส่งไปที่วรสารวิชาการ (Academic journal) ที่ต่างประเทศเพื่อรับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ หากงานวิจัยนี้ได้รับการตีพิมพ์เป็นผลสำเร็จและได้เผยแพร่ในวงนักวิชาการต่างประเทศแล้ว ก็อาจจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการส่งเสริมให้ชาวต่างชาติสนใจในการทำสมาธิและวิปัสสนากรรมฐานกันมากขึ้น เนื่องจากผลงานวิจัยนี้จะเป็นการให้หลักฐานทางสถิติเพิ่มเติมในการทำให้ชาวต่างชาติเชื่อมั่นในประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติ

อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้ายังไม่สามารถให้การรับรอง 100% ได้ว่างานวิจัยชิ้นนี้จะได้รับการตีพิมพ์ในวรสารวิชาการต่างประเทศเป็นผลสำเร็จหรือไม่ เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับผลวิจัยที่จะออกมา ซึ่งโดยจริยธรรมของนักวิจัยแล้ว ข้าพเจ้าจำเป็นจะต้องรายงานผลตามความเป็นจริง อีกประการก็คือ การที่จะได้ตีพิมพ์ในวรสารวิชาการต่างประเทศหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้ตัดสินจากทางวรสารวิชาการเป็นสำคัญ

ดังนั้น เพื่อความถูกต้องของข้อมูล ข้าพเจ้าใคร่ขอความกรุณาทุกท่านช่วยตอบคำถามต่างๆในแบบสอบถามให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด ทุกคำตอบไม่มีถูกไม่มีผิด ข้าพเจ้าขอรับรองด้วยเกียรติของนักวิชาการว่าข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับสุดยอด ข้อมูลทุกอย่างจะมีแค่กระผมคนเดียวเท่านั้นที่ทำการวิเคราะห์ จะไม่มีการเผยแพร่หรือส่งต่อให้ผู้อื่นโดยเด็ดขาด

กรุณาเข้าไปตาม link ข้างล่างเพื่อทำแบบสอบถามครับ
https://www.surveymonkey.com/s/QND2ZFZขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ

พีรยุทธ เจริญสุขมงคล

เกี่ยวกับตัวข้าพเจ้า
ขณะนี้กำลังทำปริญญาเอก สาขาบริหารต่างประเทศ (International Business) เอกการจัดการ (Management) ที่มหาวิทยาลัย Texas A&M Intenational University รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เคยตีพิมพ์บทความและงานวิจัยในวรสารต่างประเทศทั้งหมด 4 ฉบับ งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์แล้วจะเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากคอรัปชั่นและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนนโยบายในการแก้ไขปัญหา ขณะนี้กำลังทำวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตเกี่ยวกับปัจจัยของผู้ประกอบการขนาดย่อมในประเทศไทยที่ส่งเสริมความสามารถในการส่งออกของบริษัท
   
 4,243 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย