บุคคลที่หาได้ยากในโลก

 คนมีสติ    2 ก.ย. 2554

ดูกรเจ้าลิจฉวี ความปรากฏขึ้นแห่งรัตนะ ๕ หาได้ยากในโลก รัตนะ ๕เป็นไฉน คือ
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑
บุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว ๑
บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว อันผู้อื่นแสดงแล้ว ๑
บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว อันผู้อื่นแสดงแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ๑
กตัญญูกตเวทีบุคคล ๑
ดูกรเจ้าลิจฉวีทั้งหลาย ความปรากฏแห่งรัตนะ ๕ ประการนี้แล หาได้ยากในโลก ฯ
พระไตรปิฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ (ภาษาไทย) เล่มที่ ๒๒
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต
หน้าที่ ๒๑๓/๔๐๗หัวข้อที่ ๑๙๖
[๕๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความปรากฏแห่งบุคคล ๓ จำพวกหาได้ยากในโลก
บุคคล ๓จำพวกเป็นไฉน คือ
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑
บุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว ๑
กตัญญูกตเวทีบุคคล ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความปรากฏแห่งบุคคล๓ จำพวกนี้แล หาได้ยากในโลก ฯ
พระไตรปิฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ (ภาษาไทย) เล่มที่ ๒๐
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๒ อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต
หน้าที่ ๒๕๓/๒๙๐หัวข้อที่ ๕๕๔   
สาธุ... ดีแล้วหนอ


• วัดท่าตอน

• นิทานสีขาว...คนขายสุนัข และ ลูกสุนัข 7 ตัว

• วัดนวลนรดิศ วรวิหาร

• น จ หาเยถ กทาจิ ตุลฺยเสวี คบคนที่เท่ากันไม่เสื่อมในกาลไรๆ

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• กรรมที่ทำให้ผมเป็นคนพิการ และชีวิตใหม่ที่หายอย่างน่าอัศจรรย์

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย