ปัญญาเกิดตอนไหน

 ขอเป็นกำลังใจ    18 เม.ย. 2554

ปัญญาเกิดอย่างไร
ปัญญาเกิดจาก การคิดนึก การพิจารณาไตร่ตรองโดยรอบคอบเป็นเหตุเป็นผล
เรียกว่า โยนิโสมนสิการ

ปัญญาเกิดตอนไหน เกิดเมื่อใด
ปัญญาเกิด เมื่อเกิดความเข้าใจหายสงสัย รู้แจ้งเห็นจริง ตามความเป็นจริง
ของสิ่งที่พินิจพิจารณาอยู่นั้น

เจริญธรรม

เมื่อได้เข้าหาสัตตบุรุษ ได้เข้าหาพระอริยะบุคคล ได้ฟังธรรมของพระอริยะเจ้า มีกัลยาณมิตร เป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา

เมื่อได้น้อมนำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมานั้น ใส่ใจด้วยดี
เป็นปรโตโฆษะ น้อมนำใสใจด้วยดี เป็นโยนิโสมนสิการ
เป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา
http://84000.org/tipitaka/pitaka2/v.php?B=23&A=3111&Z=3197&pagebreak=0

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕
อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต
[๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลายเหตุ ๘ ประการ ปัจจัย ๘ ประการนี้ ย่อม
เป็นไปเพื่อ
ได้ปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม่ได้
เพื่อความงอกงามไพบูลย์ เจริญ บริบูรณ์ แห่งปัญญาที่ได้แล้ว

๘ ประการเป็นไฉน ....

คลิ๊กไปตามลิงค์ นะครับท่านผู้อ่าน


 4,117 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย