บอกบุญครับ

 หัวหอม   24 มี.ค. 2554

ขณะนี้กำลังมีการสร้างวัดไทยเชตวันมหาวิหาร ในนครสาวัตถี ประเทศอินเดีย จึงขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญสร้างวัดดังกล่าวเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และเพื่อเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมสืบต่อไป


พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า "การถวายสังฆทานที่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน แม้จะมากถึง 100 ครั้ง ก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายวิหารทาน แม้จะได้กระทำแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม"(บทความจากหนังสือวิธีสร้างบุญบารมี ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่19 วัดบวรนิเวศวิหาร)


ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญได้ที่ ธนาคารออมสิน ธนาคารทหารไทย ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
 เปิดอ่านหน้านี้  2963 

RELATED STORIES


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย