ปฏิบัติธรรม Valentine และมาฆะบูชา 14-19 กุมภาพันธ์ 2554

 สุมล    3 ก.พ. 2554

 ปฏิบัติธรรม Valentine และมาฆะบูชา 14-19 กุมภาพันธ์ 2554
เชิญร่วมปฏิบัติธรรมสร้างกุศลแก่ตนเองและคนรัก ถวายเป็นพุทธบูชา
14-19 กุมภาพันธ์ 2554

ณ ปัณฑิตารมย์
380/14 หมู่ 10 พัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี


ตารางปฏิบัติธรรมประจำวัน

04.30-05.00 น. ตื่นนอน
05.00-07.00 น.อริยสัจ 4 มีฌาน 4 เป็นบาท
07.00-09.00 น. ทานอาหารเช้า – อาบน้ำ
09.00-12.00 น. จิตตกรีฑา ( ฌานสมาบัติ 8 กสิณ 8 ) 14 ขั้นตอน
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. อนัตตลักขณสูตรมีฌาน 4 เป็นบาท
16.00-18.00 น. อาหารเย็นและอาบน้ำ
18.00-20.00 น. วิโมกข์ 3-8 , สมาบัติ 3
20.00-23.00 น. สนทนาธรรม ถาม – ตอบปัญหาต่าง ๆ
23.00-04.30 น. นอน

 ทุกท่านที่มาปฏิบัติธรรม จะบรรลุฌานที่ 4 หรือจตุตถฌานภายใน 20 นาทีเท่านั้น . 

สิ่งที่มีบริการให้
1.อาหารและเครื่องดื่ม 3 มื้อ
2.มีห้องนอน – ที่พักให้

รับจำนวนจำกัดเพียง 10 ท่านเท่านั้น

ผู้สนใจติดต่อโทร. 089 – 766 – 2373.. 


 ฌายึ วิรชมาสีนํ
กตกิจฺจํ อนาสวํ
อุตฺตมตฺถํ อนุปฺปตฺตํ
ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณํ


เรากล่าวบุคคล ผู้เพ่งฌาน
ปราศจากธุลี นั่งอยู่ผู้เดียว
ทำกิจเสร็จแล้ว ไม่มีอาสวะ
บรรลุประโยชน์อันสูงสุดนั้น ว่าเป็นพราหมณ์(ผู้บริสุทธิ์คือพระอรหันต์)
เจริญมัคคจิต 4
คือโสดาปัตตมัคค
สกทาคามีมัคค
อนาคามีมัคค
และอรหัตตมัคค
ด้วยการเจริญอริยสัจ 4 มีฌาน 4 เป็นบาท.. .เจริญมัคคจิต 4
คือโสดาปัตตมัคค
สกทาคามีมัคค
อนาคามีมัคค
และอรหัตตมัคค
ด้วยการเจริญอนัตตลักขณสูตร มีฌาน 4 เป็นบาท..ฝึกจิตตกรีฑา
เจริญฌานสมาบัติ 8 และกสิณ 8
รวม 14 ขั้นตอน
แล้วตั้งกายเอาไว้ในจิต
ตั้งจิตเอาไว้ในกาย
แล้วก้าวลงสู่สุขสัญญาและลหุสัญญา
กายก็จะลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า..บรรลุฌานที่ 4 หรือจตุตถฌานภายใน 20 นาที
1.จตุตถฌานที่เป็นอารัมณูปณิชฌาน คือรูปฌาน
2.จตุตถฌานที่เป็นลักขณูปณิชฌาน ได้แก่ วิปัสสนา มัคค และผล.ณ ปัณฑิตารมย์
380/14 หมู่ 10 พัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ผู้สนใจติดต่อโทร. 089 – 766 – 2373.ไม่ทราบเต็มแล้วหรือยังคะ

น.ส.อังสณา ศิรภูวดล


 3,846 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย