ปฏิบัติธรรมวันครู 16 มกราคม 2554 ณ สวนวนธรรม กรุงเทพ

 สุมล    17 ม.ค. 2554

 
ปฏิบัติธรรมวันครู 16 มกราคม 2554
เช้า เจริญอริยะสัจ 4 มีฌาน 4 เป็นบาท
ทั้งปัญญาวิมุติและเจโตวิมุติ

เที่ยงทานอาหารร่วมกัน
แล้วสนทนาธรรม

บ่าย เจริญอนัตตลักขณสูตร มีฌาน 4 เป็นบาท
และจิตตกรีฑา. 

ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับ คุณดำรงค์ สัมฤทธิ์ และครอบครัว
ที่นำทั้งอาหารหวานคาวและเครื่องดื่ม มาเลี้ยงดูผู้ปฏิบัติธรรมครับ


ที่สำคัญยิ่ง คืออร่อยมากครับ


สาธุครับ. 3,677 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย