ปฏิบัติธรรมกับอาจารย์ ม.นเรศวร ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา จ.ชลบุรี 20-23 มกราคม 2554

 สุมล    2 ม.ค. 2554

 ปฏิบัติธรรมปีใหม่ กับอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
เชิญร่วมปฏิบัติธรรมสร้างกุศลต้อนรับปีใหม่
20-23 มกราคม 2554

ณ ปัณฑิตารมย์
380/14 หมู่ 10 พัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี


ตารางปฏิบัติธรรมประจำวัน

04.30-05.00 น. ตื่นนอน
05.00-07.00 น.อริยสัจ 4 มีฌาน 4 เป็นบาท
07.00-09.00 น. ทานอาหารเช้า – อาบน้ำ
09.00-12.00 น. จิตตกรีฑา ( ฌานสมาบัติ 8 กสิณ 8 ) 14 ขั้นตอน
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. อนัตตลักขณสูตรมีฌาน 4 เป็นบาท
16.00-18.00 น. อาหารเย็นและอาบน้ำ
18.00-20.00 น. วิโมกข์ 3-8 , สมาบัติ 3
20.00-23.00 น. สนทนาธรรม ถาม – ตอบปัญหาต่าง ๆ
23.00-04.30 น. นอน

สิ่งที่มีบริการให้
1.อาหารและเครื่องดื่ม 3 มื้อ
2.มีห้องนอน – ที่พักให้

รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น

ผู้สนใจติดต่อโทร. 089 – 766 – 2373..    
เจริญมัคคจิต 4
คือโสดาปัตตมัคค
สกทาคามีมัคค
อนาคามีมัคค
และอรหัตตมัคค
ด้วยการเจริญอริยสัจ 4 มีฌาน 4 เป็นบาท..


• ลำดับอาวุโส (ติตติรชาดก)

• ✨ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปหยก✨

• พระอาจารย์ต้นสวดรตนปริตร

• ภิกษุณีสงฆ์ ในสมัยพุทธกาล

• ประเภทของธรรมทาน ( ๑ ) - พุทธทาสภิกขุ

• ลำดับคำกลอน ๙๙๒

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย