ปฏิบัติธรรมปีใหม่

 สุมล    29 ธ.ค. 2553

 ปฏิบัติธรรมปีใหม่
เชิญร่วมปฏิบัติธรรมสร้างกุศลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
30 ธันวาคม 2553 – 3 มกราคม 2554

ณ ปัณฑิตารมย์
380/14 หมู่ 10 พัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี


ตารางปฏิบัติธรรมประจำวัน

04.30-05.00 น. ตื่นนอน
05.00-07.00 น.อริยสัจ 4 มีฌาน 4 เป็นบาท
07.00-09.00 น. ทานอาหารเช้า – อาบน้ำ
09.00-12.00 น. จิตตกรีฑา ( ฌานสมาบัติ 8 กสิณ 8 ) 14 ขั้นตอน
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. อนัตตลักขณสูตรมีฌาน 4 เป็นบาท
16.00-18.00 น. อาหารเย็นและอาบน้ำ
18.00-20.00 น. วิโมกข์ 3-8 , สมาบัติ 3
20.00-23.00 น. สนทนาธรรม ถาม – ตอบปัญหาต่าง ๆ
23.00-04.30 น. นอน

สิ่งที่มีบริการให้
1.อาหารและเครื่องดื่ม 3 มื้อ
2.มีห้องนอน – ที่พักให้

รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น

ผู้สนใจติดต่อโทร. 089 – 766 – 2373. 
เจริญมัคคจิต 4
คือโสดาปัตตมัคค
สกทาคามีมัคค
อนาคามีมัคค
และอรหัตตมัคค
ด้วยการเจริญอริยสัจ 4 มีฌาน 4 เป็นบาท..เจริญมัคคจิต 4
คือโสดาปัตตมัคค
สกทาคามีมัคค
อนาคามีมัคค
และอรหัตตมัคค
ด้วยการเจริญอนัตตลักขณสูตร มีฌาน 4 เป็นบาท.ฝึกจิตตกรีฑา
เจริญฌานสมาบัติ 8 และกสิณ 8
รวม 14 ขั้นตอน
แล้วตั้งกายเอาไว้ในจิต
ตั้งจิตเอาไว้ในกาย
แล้วก้าวลงสู่สุขสัญญาและลหุสัญญา
กายก็จะลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า.สถานที่ปฏิบัติธรรม


สถานที่ปฏิบัติธรรม


สถานที่ปฏิบัติธรรม


สถานที่ปฏิบัติธรรม


พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค[๑๒๑๐] ดูกรอานนท์ สมัยใด ตถาคตตั้งกายไว้ในจิต หรือตั้งจิตลงไว้ที่กาย ก้าวลงสู่สุขสัญญาและลหุสัญญาในกายอยู่ สมัยนั้น กายของตถาคตย่อมเบากว่าปกติ อ่อนกว่าปกติ ควรแก่การงานกว่าปกติ และผุดผ่องกว่าปกติ.

[๑๒๑๑] ดูกรอานนท์ เปรียบเหมือนก้อนเหล็กที่เผาไฟอยู่วันยังค่ำ ย่อมเบากว่าปกติ อ่อนกว่าปกติ ควรแก่การงานกว่าปกติ และผุดผ่องกว่าปกติ ฉันใด สมัยใด ตถาคตตั้งกายลงไว้ในจิต หรือตั้งจิตลงไว้ที่กาย ก้าวลงสู่สุขสัญญาและลหุสัญญาในกายอยู่ สมัยนั้นกายของตถาคตย่อมเบากว่าปกติ อ่อนกว่าปกติ ควรแก่การงานกว่าปกติ และผุดผ่องกว่าปกติฉันนั้นเหมือนกัน.

[๑๒๑๒] ดูกรอานนท์ สมัยใด ตถาคตตั้งกายลงไว้ในจิต หรือตั้งจิตลงไว้ที่กายก้าวลงสู่สุขสัญญาและลหุสัญญาในกายอยู่ สมัยนั้น กายของตถาคต ย่อมลอยจากแผ่นดินขึ้นสู่อากาศได้โดยไม่ยากเลย ตถาคตนั้นย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายคน คือ คนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ ฯลฯ ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้.

[๑๒๑๓] ดูกรอานนท์ เปรียบเหมือนปุยนุ่นหรือปุยฝ้าย ซึ่งเป็นเชื้อธาตุที่เบา ย่อมลอยจากแผ่นดินขึ้นสู่อากาศได้โดยไม่ยากเลย ฉันใด สมัยใด ตถาคตตั้งกายลงไว้ในจิต หรือตั้งจิตลงไว้ที่กาย ก้าวลงสู่สุขสัญญาและลหุสัญญาอยู่ สมัยนั้น กายของตถาคตย่อมลอยจากแผ่นดินขึ้นสู่อากาศได้โดยไม่ยากเลย ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ

[๑๒๑๔] ดูกรอานนท์ สมัยนั้น กายของตถาคตย่อมลอยจากแผ่นดินขึ้นสู่อากาศได้โดยไม่ยากเลย ตถาคตนั้นย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่าง คือ คนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ ฯลฯ ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้.
. 3,676 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย