Super Star

 ignorance    

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 1
ที่จะจัดขึ้นที่วัดพระธรรมกาย ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2551 นี้
มีใครอาสาไปเป็น Super Star บ้างครับ
รายงานตัวหน่อย


• ๓๐.ปางปลงกัมมัฏฐานหรือปางชักผ้าบังสุกุล

• ธรรมะคือคุณากร ( Homage to the Dhamma)

• รูปแบบวิธีการแก้กรรม

• "นี่เรียกว่าสารส้มคือธรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• ฝึกใจให้สงบคลายความกังวล | นำนั่งสมาธิ

• พุทธศาสนา ๒ นิกาย ใหญ่ มหายาน กับ หีนยาน

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย