*กรรมลิขิต ชีวิตปัจจุบัน มองอย่างสร้างสรรค์ รู้ทันอย่างเข้าใจ* * * *

 kaveebsc    

*กรรมลิขิต ชีวิตปัจจุบัน มองอย่างสร้างสรรค์ รู้ทันอย่างเข้าใจ* * * *
การสัมมนาวิชาการชีวิตและความตาย ร่วมสมัย** ครั้งที่ ๓* *

เรื่อง **“ปลดบ่วงชีวิต พิชิตกรรม” วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๓
เวลา ๐๘.๓๐น. - ๑๗.๐๐น.
ณ อาคารเรียน มจร. วัดศรีสุดาราม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

* *ไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมสัมมนา* *

* *กิจกรรมภาคเช้า*
๐๘.๐๐ น. - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน-รับเอกสาร
๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๑๕ น. *ภายในห้องประชุม มจร. วัดศรีสุดาราม* - พิธีเปิด พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
ศ.,ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำบูชาพระรัตนตรัย -
กล่าวถวายรายงาน โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติปาโล คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๐๙.๑๕ น. - ๑๐.๐๐ น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ปลดบ่วงชีวิต พิชิตกรรม” โดย พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
ศ.,ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๓๐ น. การอภิปรายวิชาการ เรื่อง “ปลดบ่วงชีวิต พิชิตกรรม”
โดย
๑. พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล วัดนาป่าพง
๒. พระปพนพัชร์ จิรธัมโม (อโรคยาศาล)วัดคำประมง
๓. แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์

ดำเนินรายการโดย คุณกรรณิกา ธรรมเกษร

๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. ฉันเพล - รับประทานอาหาร

* * *กิจกรรมภาคบ่าย*
๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. สัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย
กลุ่มที่ ๑ การทำความดีอย่างเป็นระบบ วิทยากร พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส
กลุ่มที่ ๒ สแกนกรรมนำสู่พลังแห่งชีวิต วิทยากร คุณธนวัชร์ เกตวิมุต
กลุ่มที่ ๓ เยียวยาด้วยหัวใจ วิทยากร พระปพณพัชร์ จิรธัมโม (อโรคยาศาล)วัดคำประมง
กลุ่มที่ ๔ ศีล ๕ วิทยากร ดร. แม่ชีทศพร บุญเทวาพิทักษ์

๑๖.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น. *ภายในห้องประชุม มจร. วัดศรีสุดาราม* -

กล่าวสรุปการสัมมนาวิชาการสาขาวิชาชีวิตและความตาย ครั้งที่ ๓
โดย ผศ.ดร. สิริวัฒน์ ศรีเครือดง หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา สาขาวิชาชีวิตและความตาย -

พิธีปิด โดย พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

*กิจกรรมส่วนนิทรรศการ* *
(บริเวณลานหน้าอาคารเรียน มจร. วัดศรีสุดาราม)* ·
ฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ·
วัดธรรมมงคล สถาบันพลังจิตตานุภาพ ·
แม่ชีทศพร ·
บริการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลนครธน
*กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*

*แบบตอบรับการร่วมกิจกรรม*
*การสัมมนาวิชาการชีวิตและความตายร่วมสมัย ครั้งที่ ๓ เรื่อง **

“**ปลดบ่วงชีวิตพิชิตกรรม**”
* *วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.
* *ณ อาคารเรียน มจร.วัดศรีสุดาราม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย* *
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร* * * ชื่อ.......................................
นามสกุล................................................ฉายา...............................................................
ตำแหน่งหรืออาชีพ......................................................
หน่วยงาน..........................................................................................

ที่อยู่ที่ทำงานหรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก............................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์มือถือ......................................................
โทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์ที่ทำงาน.....................................................................
โทรสาร................................................
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(อีเมล์)................................................................................................

เนื่องจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (กลุ่มย่อย)แต่ละกลุ่มสามารถรองรับผู้สนใจร่วมกิจกรรมได้จำนวนจำกัด
ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่ผู้จัดงานจึงขอให้ท่านลำดับความสนใจร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดังนี้
ลำดับ ๑ = สนใจมากสุด , ลำดับ ๒ = สนใจรองลงมา และลำดับ ๓ = สนใจน้อยที่สุด
ทั้งนี้ ผู้จัดจะจัดกลุ่มให้ท่านตามลำดับความสนใจและตามความเร็วในการส่งแบบตอบรับ ................
กลุ่มที่ ๑ เรื่อง “การทำความดีอย่างเป็นระบบ”(รับจำนวน ๓๐ – ๓๕ ท่าน) ................
กลุ่มที่ ๒ เรื่อง “สแกนกรรมนำสู่พลังชีวิต” (รับจำนวน ๓๐ – ๓๕ ท่าน) ................
กลุ่มที่ ๓ เรื่อง “เยียวยาด้วยหัวใจ”(รับจำนวน ๓๐ – ๓๕ ท่าน) ................
กลุ่มที่ ๔ เรื่อง “ศีล ๕”(รับจำนวน ๓๐ – ๓๕ท่าน)

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมสัมมนา*

ลงชื่อ........................................................................ผู้สมัครร่วมกิจกรรม
วันที่..........................................................

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดแบบตอบรับ และสมัครร่วมกิจกรรมได้ทางwww.ldmcu.org
*โปรดส่งแบบตอบรับ** ** ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ ด้วยช่องทางต่อไปนี้*

๑. ไปรษณีย์ ส่งถึง คุณศิริพร ชัยถิรถาวร นิสิตสาขาวิชาชีวิตและความตายคณะมนุษย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดศรีสุดาราม แขวงบางขุนนนท์เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๓
๒. โทรสาร หมายเลข ๐๒-๕๗๔-๓๓๘๒
๓. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) life_death3@hotmail.com ข้อมูลเพิ่มเติม คุณโญ ๐๘-๑๙๑๑-๖๖๙๔ คุณหมวย ๐๘-๑๖๒๖-๙๒๖๗
   
ตกลงว่าหัวข้อคือการแก้กรรม ล้างกรรม ใช่หรือไม่ สงสัย?? จะได้ตัดสินใจถูกว่า จะไปหรือไม่ไป


• “เชิญร่วมกิจกรรม MBU Challenge Season 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

• ปฎิบัติธรรมที่วัดเจ้าอาม

• "หลักปฏิบัติในทางพุทธศาสนา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• นาฏมวยไทย ประเพณีไทย

• หนังสือเเนะนำ

• ๑๐.ปางเสี่ยงบารมีลอยถาด

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย