แจกฟรี! DVD mp3 เสียงคำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ [ครบชุด]

     

ก.พระวินัยย่อและธรรมปฏิบัติฯ.part01.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=b78b334358567adb72c9b9b9d5c14d2e
ก.พระวินัยย่อและธรรมปฏิบัติฯ.part02.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=6d579fa4ef46990fe4a08762a158fe96
ก.พระวินัยย่อและธรรมปฏิบัติฯ.part03.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=2f408942a2386e54682b4a930157536e
ก.พระวินัยย่อและธรรมปฏิบัติฯ.part04.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=c04a155037cb61642f3cb4c490be6bb4
ก.พระวินัยย่อและธรรมปฏิบัติฯ.part05.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=bcaa81c6981f341f8ba5184aaef3568a
ก.พระวินัยย่อและธรรมปฏิบัติฯ.part06.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=5b580f4d9751c9db99101cfbe965b903
ก.พระวินัยย่อและธรรมปฏิบัติฯ.part07.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=adf8107267a7a62a51e48e723f6887f2
ก.พระวินัยย่อและธรรมปฏิบัติฯ.part08.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=5b2503e984f3d943b0d84100a1fa132a
ก.พระวินัยย่อและธรรมปฏิบัติฯ.part09.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=523ac9403c3b24a517dee8a5407bc7af
ก.พระวินัยย่อและธรรมปฏิบัติฯ.part10.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=e3cd544662a2f053b7b5ac27eb19b26d
ก.พระวินัยย่อและธรรมปฏิบัติฯ.part11.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=9008de805d66e6dd7e3f08272d31ce44
ก.พระวินัยย่อและธรรมปฏิบัติฯ.part12.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=5a71a667cc63b2b11161d6d2439d82a4
ก.พระวินัยย่อและธรรมปฏิบัติฯ.part13.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=252cd7afa6ef44154d42746b96d02883


ข.มหาสติปัฏฐานสูตร.part1.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=7461a2a5b915cfad1f85a87ec449aaf8
ข.มหาสติปัฏฐานสูตร.part2.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=d101bc1f7951ee2f0be8eee7e3423a52
ข.มหาสติปัฏฐานสูตร.part3.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=0b25a83f50a0a2fbaa4cb63a05951dcf
ข.มหาสติปัฏฐานสูตร.part4.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=485bd1afff94fcda47c04db664ce14f2
ข.มหาสติปัฏฐานสูตร.part5.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=3a1679da4e9228e6af98f55e0ee2a862


ค.กรรมฐาน 40.part1.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=1dd56b650a09e75a21c74e0d924d1a4c
ค.กรรมฐาน 40.part2.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=bafdeb27122a14b9f833874df216e390
ค.กรรมฐาน 40.part3.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=3273c5f52102ad051778df6ab705d800
ค.กรรมฐาน 40.part4.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=b4dcd8062e1389f68c0e23441dcb0ce9
ค.กรรมฐาน 40.part5.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=241f44e2263ed1a888c509384844cdc2


ง.การฝึกอารมณ์ให้เข้าถึงความเป็นพระอริยะแบบสุกขวิปัสสโก.part1.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=3e43b9b4f6e24627aa98140e0a68cb79
ง.การฝึกอารมณ์ให้เข้าถึงความเป็นพระอริยะแบบสุกขวิปัสสโก.part2.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=f328f39d3b0a08131286b6b0cf644696
ง.การฝึกอารมณ์ให้เข้าถึงความเป็นพระอริยะแบบสุกขวิปัสสโก.part3.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=f11b1fb48d41bc408be1f953080230f9
จ.เทศน์ถวายเรื่องจริต 6 และวิธีใช้กรรมฐานให้ถูกกับจริต.part1.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=b8aa413ccf6840e6a5fe78d3225dc459
จ.เทศน์ถวายเรื่องจริต 6 และวิธีใช้กรรมฐานให้ถูกกับจริต.part2.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=d965941210cff9a22aa76c771b8f6f67
จ.เทศน์ถวายเรื่องจริต 6 และวิธีใช้กรรมฐานให้ถูกกับจริต.part3.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=e0f0d0b9a15610d7db18a70d3c159fb2


ฉ.บารมี 10 ทัศและวิปัสสนาญาณ 9.part1.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=4966dc2f4e3b2a727af859653e11f001
ฉ.บารมี 10 ทัศและวิปัสสนาญาณ 9.part2.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=af1de4f6bfef0a1e3bbdb91592190693
ฉ.บารมี 10 ทัศและวิปัสสนาญาณ 9.part3.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=81e40f2a96cfe252504e8fe8afeff8b9


ช.การฝึกปฏิบัติแบบเตวิชโช.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=a9cd0c18d62fadf5c67979686d7e374a


ซ.การฝึกปฏิบัติแบบฉฬภิญโญ.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=3f5e5e23f16a8dbe184cf38356849746


ฌ.การฝึกปฏิบัติแบบปฏิสัมภิทัปปัตโต.part1.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=ac14745b15a7fbcc8323786db96d3a51
ฌ.การฝึกปฏิบัติแบบปฏิสัมภิทัปปัตโต.part2.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=9805c0ce285264be3371a40ba45f8817


ญ.ผลแห่งการทำบาปอกุศล.part01.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=cd61a1507f8e6aa2405b40e945b736d3
ญ.ผลแห่งการทำบาปอกุศล.part02.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=0b674b417faedf8883207bee9820f1db
ญ.ผลแห่งการทำบาปอกุศล.part03.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=3fb5038c80a13dcce4e042995e366e3f
ญ.ผลแห่งการทำบาปอกุศล.part04.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=3852265ae4bbae840b870082f094e7b4
ญ.ผลแห่งการทำบาปอกุศล.part05.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=e799532d18941854d7ecefb05f249db5
ญ.ผลแห่งการทำบาปอกุศล.part06.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=aa7a5497fbf044966f8772010bb2ee21
ญ.ผลแห่งการทำบาปอกุศล.part07.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=b3939aeab599a34848f19540c01cab43
ญ.ผลแห่งการทำบาปอกุศล.part08.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=2f7f942e9e9f40053a6e8a0df4cad893
ญ.ผลแห่งการทำบาปอกุศล.part09.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=4df622216f65cbfa84b19491cd46c98e
ญ.ผลแห่งการทำบาปอกุศล.part10.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=43a09efc0eebe3fbff8bef5f802e3dd7
ญ.ผลแห่งการทำบาปอกุศล.part11.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=bb5833d696f9236e3bb44fbc81e87178
ญ.ผลแห่งการทำบาปอกุศล.part12.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=777dca79ea3a18bd5be420361d0cd060


ฎ.ประสบการณ์ฝึกมโนมยิทธิของรัชนี เจนรถา.part1.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=97bbb9e3ae653cc69bf0e86be01c4276
ฎ.ประสบการณ์ฝึกมโนมยิทธิของรัชนี เจนรถา.part2.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=52217c5b29676987d05a8768ef8034e8


ฏ.ปกิณกธรรม.part01.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=93abe84ad5c51aa07da582aa3c8805c9
ฏ.ปกิณกธรรม.part02.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=f11dfa0ae8a7372db8ee6a636ffb3f85
ฏ.ปกิณกธรรม.part03.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=16e621475700c281ecc396edb9ef0d0b
ฏ.ปกิณกธรรม.part04.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=0d2de9e49df8259e3e0f04612004e504
ฏ.ปกิณกธรรม.part05.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=06cbeb73c0550287362c53c94c69f3ff
ฏ.ปกิณกธรรม.part06.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=d1f4bf8da77dee7bf2e256338283bbf8
ฏ.ปกิณกธรรม.part07.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=c6b88404b9bbe5913548a1e56a24e219
ฏ.ปกิณกธรรม.part08.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=f6ccd310b19f30a3a420478c7c349054
ฏ.ปกิณกธรรม.part09.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=da1bce47535db78c8a63c4cf99d2d55b
ฏ.ปกิณกธรรม.part10.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=40f441c42dd1569ba04916d62cb758f4
ฏ.ปกิณกธรรม.part11.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=3578ece7fbf7c4d120738204ac9b3459
ฏ.ปกิณกธรรม.part12.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=281df12e69d233da5315c522e91d0e12
ฏ.ปกิณกธรรม.part13.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=073b76764945839de4e55ee28c11803b
ฏ.ปกิณกธรรม.part14.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=bc1abf38053bcc4445502719304f8237
ฏ.ปกิณกธรรม.part15.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=ce32fb4af3bf8bc5d995418360276213
ฏ.ปกิณกธรรม.part16.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=76137d8e3f3e58f0cbe40f724c3511bd
ฏ.ปกิณกธรรม.part17.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=75aef8d311e32dcb82fcb2af065b2eab
ฏ.ปกิณกธรรม.part18.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=aacae96699149d9c09e08969ae7a228b
ฏ.ปกิณกธรรม.part19.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=eef879579fac0bd97676fa521ff842f0
ฏ.ปกิณกธรรม.part20.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=7ed109f154a21391c97caac43d97986d
ฏ.ปกิณกธรรม.part21.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=7991afac502f722d31fbc24f9e29ffc9
ฏ.ปกิณกธรรม.part22.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=c90b72d76739a89fb0892bf1f83a2f2f


ฐ.ธรรมะจากพระสูตร.part1.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=d92a979e527843105aef8fdf996c750d
ฐ.ธรรมะจากพระสูตร.part2.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=113301941c3b24438e7752f7a28c81de
ฐ.ธรรมะจากพระสูตร.part3.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=557528f88465eb84478af41c2366a1d3
ฐ.ธรรมะจากพระสูตร.part4.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=a4462c009a8d9a5ec2e4e435852dda1b
ฐ.ธรรมะจากพระสูตร.part5.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=5183555d2b268901a38ab8693dd8237e
ฐ.ธรรมะจากพระสูตร.part6.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=15614e61d2c931ec527457ea6d85641c
ฐ.ธรรมะจากพระสูตร.part7.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=c4768f4fc3c46bac6098edbd48d22b2e


ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ.part01.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=f006e34d87716aa20797e72e83c828e9
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ.part02.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=31b29f507691a1c48805491dd5fb08a6
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ.part03.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=a7155ea9e7cc3e004000de9c2b3cef5d
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ.part04.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=a4f1f2bef08fe438e03e55b803a3fd4b
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ.part05.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=68617df7bda07b793fd5a5b0339aba23
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ.part06.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=d30ae2dd2a4ca33fd19f2db329a05b59
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ.part07.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=fd0e9b12a6c470b00de35c962ea90c45
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ.part08.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=fdce8b584ffc65f32444e2aee162e119
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ.part09.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=c49c18eb85dd3a8b10a9e3de52e4ba6b
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ.part10.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=4f7c5aa438fdc1c1d47331d77e30316f
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ.part11.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=6c7ec8809ab775354f5b8435c7fd1682
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ.part12.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=4b69f2379d83e58dfee18564021bcee4
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ.part13.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=945f1879fe564f806a0b23e962a12c2a
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ.part14.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=0b190d04afaabf441f47b2ac0ff0dd28
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ.part15.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=2868a522399ef3b020b30dca270b9724
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ.part16.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=166e48d94db9ab7914a889b455315adf
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ.part17.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=c272419dd1e0cc83c8b8569308f1416a
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ.part18.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=8c896a868f0f24037e5efa6766b0f1d2
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ.part19.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=080f01c0ddf859ea4c5708566274a055
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ.part20.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=4b8e3e2e9bb29b2c5376b7bfebfd10fa
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ.part21.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=ff79f11e4ab14e773efd48c5f490cc3f


ณ.พระสูตรเพื่อการศึกษาปฏิบัติธรรม.part01.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=dcd250230f1d3b73d2786139cbd2cdbb
ณ.พระสูตรเพื่อการศึกษาปฏิบัติธรรม.part02.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=ebb0b1a3d6a304328beaf6e18936934d
ณ.พระสูตรเพื่อการศึกษาปฏิบัติธรรม.part03.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=559c57f06f1161c6a7fb675d94e12935
ณ.พระสูตรเพื่อการศึกษาปฏิบัติธรรม.part04.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=e25edb8a178200bc6911e91ad98ea447
ณ.พระสูตรเพื่อการศึกษาปฏิบัติธรรม.part05.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=fced567900c6c37ac06fa29e31d41b75
ณ.พระสูตรเพื่อการศึกษาปฏิบัติธรรม.part06.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=d0be6e16461551fde795dddd0c8c48ec
ณ.พระสูตรเพื่อการศึกษาปฏิบัติธรรม.part07.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=95881895f77de91b7c5d725da3a159a0
ณ.พระสูตรเพื่อการศึกษาปฏิบัติธรรม.part08.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=ff88d208c2c1b007b67726229b015c74
ณ.พระสูตรเพื่อการศึกษาปฏิบัติธรรม.part09.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=94810533d22496f0f9d220cf9fbe7901
ณ.พระสูตรเพื่อการศึกษาปฏิบัติธรรม.part10.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=5b82d51baf0a9737703c7b0f3186f116


ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part01.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=7a9bdcf0a40627bc1d44e677ee95cfee
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part02.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=8bd56453940b327dd5002f01389b3633
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part03.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=ba08dc08bc1a824d173bfea02e85a8aa
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part04.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=5b980e068fa14ba1e79d1cce6b707710
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part05.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=e58a194a06f8a4666b9903c8591b858d
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part06.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=f6cba2e7ca5f5539a620763e233a8596
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part07.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=c6ee4142a6d03025ea01991b054f72fa
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part08.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=095f045bff7791325f2f0abff4fc214f
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part09.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=227924702ea12805e273d3690b5dbe66
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part10.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=1f4f13df20ebfb22690d50b9db6976db
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part11.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=8e63488629ca9404529cadb925943555
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part12.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=a5be3405b3285952d3ee80a60c34ec83
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part13.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=6c39e57713ebeb4ae60b0ca1a0a8b7a1
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part14.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=ccd3a0fb0a4b3bdc7911bacbbaf9febb
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part15.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=5a739ce7bb7ed9dac3ee1f57fdd4914e
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part16.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=10d47c6930a79a1547d3d962b7205935
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part17.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=57bda3b41f5debd15fc704197ad1785f
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part18.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=13e3e1afa3fb4a66e660f9f42fd3629b
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part19.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=8426a7f5bf18d4aab14cd7d636d4b955
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part20.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=7f1784b9ee41e74b3c476ae5d98c799d
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part21.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=02f2cbe9fab1e3cc9ccdf68ed6617d68
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part22.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=d2dc52b6e074dec959207c6293ea09c8
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part23.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=74503685934a93f536bccee1a7a8aedf
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part24.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=11a2bbfb611fb949049d33b9c1732985
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part25.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=06bff80dd790a1c341c1c4c630f9450a
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part26.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=1f120d3d6d956fc4a7e982b98e3e856d
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part27.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=df24b0172b7e6aeaab8ac9fded48de5d
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part28.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=2e33855342f5bb7ca964dbfbd1c41dfa
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part29.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=d635a4de84623daca788e9f9377c8537
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part30.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=c36bdf53685efe88e27057d9897b3fdb
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part31.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=fa77742774b90d063eac6973a9e558c8
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part32.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=31bcdfd51f591f623f7db1b9742f54a6
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part33.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=5b761273d308bfcf553d7d68a729aabb


ต.สอนพระกรรมฐานในพรรษาปี 2521.part01.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=b7326daf268710a77f6a4dce1cff7303
ต.สอนพระกรรมฐานในพรรษาปี 2521.part02.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=61bdf8fe1bf5b97ba488aa2606fbe882
ต.สอนพระกรรมฐานในพรรษาปี 2521.part03.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=cf92e97ed7b45cd3a9a988fb5795ea1b
ต.สอนพระกรรมฐานในพรรษาปี 2521.part04.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=ab129cb1a9a83acefc0c34f974d04b7f
ต.สอนพระกรรมฐานในพรรษาปี 2521.part05.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=1b5dc9df1dcc3481d5f3e6ccb386a68c
ต.สอนพระกรรมฐานในพรรษาปี 2521.part06.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=9385c655c90a0bd3a06fd4f4e1fb6a16
ต.สอนพระกรรมฐานในพรรษาปี 2521.part07.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=4632070cd46232f2ebffd6fb25c595d3
ต.สอนพระกรรมฐานในพรรษาปี 2521.part08.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=a58eb049f970ea3c706ef670a7567c93
ต.สอนพระกรรมฐานในพรรษาปี 2521.part09.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=ab10f9438413a6894b69e3962b36fe17
ต.สอนพระกรรมฐานในพรรษาปี 2521.part10.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=f4b485e4144029a1bf60c9144d50ddb7
ต.สอนพระกรรมฐานในพรรษาปี 2521.part11.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=7951162114a01faa89a9b63a05ca5077
ต.สอนพระกรรมฐานในพรรษาปี 2521.part12.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=825a9b7cc4ed8e0fb23af3999a6c0339
ต.สอนพระกรรมฐานในพรรษาปี 2521.part13.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=eb3aea74553ed7e6f05411c163f233b3
ต.สอนพระกรรมฐานในพรรษาปี 2521.part14.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=b39490203a1d3e3d0d9c7fabe366f88b
ต.สอนพระกรรมฐานในพรรษาปี 2521.part15.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=ed278cbab88d918b2f90019c078de99e
ต.สอนพระกรรมฐานในพรรษาปี 2521.part16.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=35755d7874d075030a0d7514a0f096c3


ถ.หมวดฝึกมโนมยิทธิ.part01.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=430a847b07044ae319f001c5eb1e051f
ถ.หมวดฝึกมโนมยิทธิ.part02.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=d9fb01c028ee13a2ff007f53a809a6db
ถ.หมวดฝึกมโนมยิทธิ.part03.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=5922cc5b53c4c795987b075ef6130bf2
ถ.หมวดฝึกมโนมยิทธิ.part04.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=b30561ed6d8537a994ba67c1b5f58a09
ถ.หมวดฝึกมโนมยิทธิ.part05.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=e517d6e2ca42b0b69f805ac7023d2874
ถ.หมวดฝึกมโนมยิทธิ.part06.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=2853682003d84eca4edc4c2645fed32b
ถ.หมวดฝึกมโนมยิทธิ.part07.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=b7abb1440defcda116ef697ce34e6ba6
ถ.หมวดฝึกมโนมยิทธิ.part08.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=706c47995c93af42ccb2a025fc14f86e
ถ.หมวดฝึกมโนมยิทธิ.part09.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=f1d887b810decdfe6f0b85359cb174b8
ถ.หมวดฝึกมโนมยิทธิ.part10.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=54d6c0e38bc6c470500177f996f29b85
ถ.หมวดฝึกมโนมยิทธิ.part11.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=e3507c479759def1372a98ce9bf753b3
ถ.หมวดฝึกมโนมยิทธิ.part12.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=bbf473e4d672e973becf7ef48c7e03e4
ถ.หมวดฝึกมโนมยิทธิ.part13.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=4c1665f9275b486df06b1034eea5cf35
ถ.หมวดฝึกมโนมยิทธิ.part14.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=b33d56ca4bd40bb2857644efeba6cc60
ถ.หมวดฝึกมโนมยิทธิ.part15.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=3df9310b7a5f06d44f719a820f8dc18e


ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part01.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=773325423a655b1fd9e3d83ddca22a14
ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part02.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=af779bfeb48b975818ee1abb5f04cf2f
ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part03.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=6407d02d055cb2b69d2865487e35d034
ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part04.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=91e7c1e7d781fe608aaf5163769cf7b8
ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part05.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=7e63a9aa4ca9e3506b9f65496aa9de7f
ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part06.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=ae83c8667447831c2f537d267f7898c0
ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part07.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=7dc1aea62ef664d14587910dfe2324ba
ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part08.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=1696800d74b0db56579e69c9f532e67f
ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part09.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=bba85b35455c543a62bf1359510b0096
ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part10.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=efd33a4770cd7e9a7938d94313db2b70
ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part11.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=e2d2c7dd3c419aa73fac053adefdfea0
ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part12.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=765731d9143fc11cb821cb3a49f4f66c
ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part13.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=b0ae4e49c84540a490f9872e81380cf8
ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part14.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=5bea7afd6926aa5406c4032a872a2b89
ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part15.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=63a3f34db1f5365ceef1ee56365e279b
ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part16.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=b11860e4df03ce43f56bdc70da7215b5
ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part17.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=c0022b1870a79cc4da24f68e98c1ccb3
ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part18.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=4580c3bcf66d2bf2a9fc05de545d827c
ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part19.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=fde335bfb74322ca49fffe524b696dc9
ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part20.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=b7bcdbcf071191a2b3766127651bc467
ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part21.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=a30f5b30fbfb0b42a52c255377bcf484
ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part22.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=99da47a4b5cf745276e0e59d23528ba1
ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part23.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=47fa93b2784e055e9b187b67de12fec9
ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part24.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=472eaaa2c3994c868c3abfac6f879706


ธ.เทปออกใหม่ชุดกรรมฐาน ๔๐ (ย่อ) ปี 2531.part1.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=a82140262a25bd286e9f655f5899fa7f
ธ.เทปออกใหม่ชุดกรรมฐาน ๔๐ (ย่อ) ปี 2531.part2.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=dbbc30df3325fe028822728a152aa20e
ธ.เทปออกใหม่ชุดกรรมฐาน ๔๐ (ย่อ) ปี 2531.part3.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=d1c672ef9b88f67d25af47958e0aa7a6


น.เทปบันทึกลงหนังสืออ่านเล่น.part1.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=915384c3d1affa1af1f56245630530de
น.เทปบันทึกลงหนังสืออ่านเล่น.part2.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=5e87e32e8960e8e87c3d9e9d785fbdbf
น.เทปบันทึกลงหนังสืออ่านเล่น.part3.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=55d1a662d0b199b9e58cdf484a0bd837
น.เทปบันทึกลงหนังสืออ่านเล่น.part4.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=130103e5caef2eba5e71e9d77443698c
น.เทปบันทึกลงหนังสืออ่านเล่น.part5.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=654a1ebd3f89f48e8058f943ead8dfc0
น.เทปบันทึกลงหนังสืออ่านเล่น.part6.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=723af5a98df70a51190296dcfa023ea8


บ.หมวดทั่วไป.part01.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=47a69993744ee0344a59ee5237bd0eff
บ.หมวดทั่วไป.part02.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=b1d3018747fb405aa848326efbb7a674
บ.หมวดทั่วไป.part03.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=47867c32b90a337115266fc82cdb0cc4
บ.หมวดทั่วไป.part04.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=6a78438895ad6ff02d1b7951bbe446a1
บ.หมวดทั่วไป.part05.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=2ed0c845b4777257636f63c63552e6fd
บ.หมวดทั่วไป.part06.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=08d3643969043aebb0e88e0e2588c1a0
บ.หมวดทั่วไป.part07.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=ad4ddaa76e0e1514c90f98964f9870c7
บ.หมวดทั่วไป.part08.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=6b09fe0fa5107e09405a5774370a536a
บ.หมวดทั่วไป.part09.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=d84fac01221a70e8596426bcefad4b4e
บ.หมวดทั่วไป.part10.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=c08901f5eaee53700f935e9ca34ab3ef
บ.หมวดทั่วไป.part11.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=8aad1db2a81e9df39af60575c81569e4
บ.หมวดทั่วไป.part12.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=1880b2e7287aa14f240136defbc6c9e4
บ.หมวดทั่วไป.part13.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=5630f48aff8a0603e0757649166073d8
บ.หมวดทั่วไป.part14.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=35d5212cd62b2d425d861fc0507e6472
บ.หมวดทั่วไป.part15.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=c2318eddcb678eb0e75e07b7753b14dc
บ.หมวดทั่วไป.part16.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=37f4ab6543a0a445a6fbdbd41df3db04
บ.หมวดทั่วไป.part17.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=cd3aee5a733eafe9be5dbd645eab096f
บ.หมวดทั่วไป.part18.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=c2205c06135fb43b6a2f2f5c275157ae
บ.หมวดทั่วไป.part19.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=00b8a77ce26180cb119604667be74010
บ.หมวดทั่วไป.part20.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=40d682d9d0ca35ddde22cd2e697de82a
บ.หมวดทั่วไป.part21.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=7d34197eea893ca920df92309dd4de5a
บ.หมวดทั่วไป.part22.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=7a4ff6fa9090b747e13f761a73b86b44
บ.หมวดทั่วไป.part23.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=3dcd2f6d356640eb476d2090f0615686
บ.หมวดทั่วไป.part24.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=2964bca30fb753fdb1123538d08b571f
บ.หมวดทั่วไป.part25.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=cd88fdd089cf5b64833393b98d2e7088
บ.หมวดทั่วไป.part26.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=e740082c147b214159b7c8a804caf9d4
บ.หมวดทั่วไป.part27.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=3b91c5f96aa61bd87ac2d05253a68ba8
บ.หมวดทั่วไป.part28.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=b882afbbf9edb0dafc28c0c76364b477
บ.หมวดทั่วไป.part29.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=6ec3e94f65386eb45450ed90a3c795f2
บ.หมวดทั่วไป.part30.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=88e50ee0a3d42f277f145b8dddfa9267
บ.หมวดทั่วไป.part31.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=53931feccb9c1dc896a126c702642b80
บ.หมวดทั่วไป.part32.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=ba779c9334ec90aa01fa89e74f497382
บ.หมวดทั่วไป.part33.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=1f457e464f69cb1d614533a5d558ee2f
บ.หมวดทั่วไป.part34.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=a8bcce6b6d32fffe272fbb44711cebc9
บ.หมวดทั่วไป.part35.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=9454765e592b1d789604b707bfa08993
บ.หมวดทั่วไป.part36.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=673e2cb906afba6b4ce7ed2572c50ff0
บ.หมวดทั่วไป.part37.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=3de9cf8c2a07523b70401a931047f1fa
บ.หมวดทั่วไป.part38.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=62555d6f09146c726262f2e7a7bc6f72
บ.หมวดทั่วไป.part39.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=e971d93b3c45dfd305a67e18f6e5618f


ป.ชุดลงหนังสือกฎของกรรม.part1.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=6da5a8d09259358771cd013e7642def9
ป.ชุดลงหนังสือกฎของกรรม.part2.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=97046151f370510ac0da6d6a2d1cd62d
ป.ชุดลงหนังสือกฎของกรรม.part3.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=2088d6c7658dec5171d2514fa252e9c0
ป.ชุดลงหนังสือกฎของกรรม.part4.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=b706f2d27ce3a3b505f3f8d5cdefee1f
ป.ชุดลงหนังสือกฎของกรรม.part5.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=50e6474c37e3ca30a7d26f94f24c9b0d


ผ.รายการเทปออกใหม่ (ปี ๒๕๔๓).part1.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=991c2254425c7d8882883dd1c3992153
ผ.รายการเทปออกใหม่ (ปี ๒๕๔๓).part2.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=26b94f25f38a899d4a35891205f8c841
ผ.รายการเทปออกใหม่ (ปี ๒๕๔๓).part3.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=78b01eb1cd7a08977a45ff06aaddb1ba
ผ.รายการเทปออกใหม่ (ปี ๒๕๔๓).part4.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=7c4f1151f26716338b544beb9b06f495

 ** การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง 
เจริญพรขอรับซีดี ๑ ชด เพื่อเผยแผ่
พระราเชนทร์ เทวธมฺโม
วัดสะเดา ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ ๓๑๒๕๐


ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

ผมขอรับ 1 ชุดครับ
วีระยุทธ ยิ้มเจริญ
9/1 ม. 9 แขวง หนองแขม เขต หนองแขม กรุงเทพ 10160

ขออนุโมทนาในกุศลบุญ
ขอรับ 1 ชุด
กรุณาจัดส่งที่

นายวิทยา ตติยามร
119/78 ซอย 4 หมู่ 5
ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200

ขอบคุณครับขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

อนุรักษ์ พรรเนตร
70 หมู่ 6 ต.หนองปลาหมอ
อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 40110

ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับผมขออนุโมทนาบุญนี้ด้วยครับ ขอให้ผู้จัดทำมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับ

ผมขอ 1 ชุดครับ

1/1 ม.8 ต.คำโตนด
อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130

ขอบคุณล่วงหน้าครับ


เจริญพรอาตมาขอรับซีดี 1 ชุดเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา

พระวันทชัย กิตฺติภทฺโท
วัดราษฎร์บำรุง
ต.บางปู
อ.เมือง
จฺ.สมุทรปราการ 10280

มือถือ 0866622416ขออนุโทนาด้วยครับ ขอรับ 1 ชุด ส่ง

คุณวิฑูรยฺ์ เส็งพานิช
111/85 ถนนพหลโยธิน
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220

ขอให้ผู้ดำเนินการมีความสุขความเจริญ
วิูฑูรยฺ์


ขออนุโมทนาด้วยครับ 1 ชุด
ภิญโญ ผจญภัย
KTBS ชั้น 16
ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิล์ด
ถ. พระราม 1 ปทุมวัน 10330


ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
ขอรับการอนุเคราะห์ ๑ ชุด
นายอำนาจ เหล่ากอที
250/18 ถนนสืบศิริ 3/32 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง


ขออนุโมทนาบุญค่ะ
ธมน มีนะโรจน์
ชั้น 2 ห้อง 5 แฟลตนายสิบส่วนกลาง
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ


ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
ขอให้ผู้จัดทำจงมีแตความสุข เจริญยิ่งๆขึ้นไป สมหวังทุกประการครับ
ขอรับ DVD 1 ชุดครับ และ ขออนุญาติ Copy แจกญาติธรรมครับ
กรุณาส่ง นาย ชัยนรินท์ บุญญาพิชัยรัตน์
3/1 ม.15 กุหลาบคอนโด ห้อง 3/33 ซ.ศรหิรัญ
ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง


ขออนุโทนาด้วยครับ ขอรับ 1 ชุด

กรุณาส่ง
คุณ คนึง ศรีมารุต
198 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 69
ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด กทม. 10700


ขออนุโมทนาบุญครับผมขอรับ1ชุดครับ
ว่าที่ ร.อ.ภัสร์นนท์ จันทร์รัตนาพงษ์
บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด(สาขาโพธาราม1)
67 ถนนเนื่องประดิษฐ์ ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี 70120
โทร 0800235456


ขออนุโมทนาบุญนี้ด้วยครับ ขอให้ผู้จัดทำมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับ ผมขอ 1 ชุดครับ


กรุณาส่ง
คุณ คมกฤษณ์ หลวงทิพย์
53 ม.2 อาคาร ท.101 ชั้น 8 ห้อง 805
ถนนจรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี. 11130


ขออนุโมทนาด้วยครับ...


ขออนุโมทนาบุญนี้ด้วยค่ะ ขอให้ผู้จัดทำมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองค่ะ ขอ 1 ชุดค่ะ


กรุณาส่ง

คุณประพิศ เพลียลา
164/4 หมู่ 2 ต.ด่านขุนทด
อ.ด่านขุนทด
จ.นครราชสีมา 30210


ขออนุโมทนาด้วยครับ 1 ชุด
สามิตร์ บุญประเสริฐ
106/24 ม.3 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270


ขออนุโมทนามหาธรรมทาน ขอรับด้วย 1 ชุด

กรุณาส่งมาที่

ณรงค์ การามหิโต
125/55 ม.1 ต. ท่าข้าม อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
ขออนุโมทนา ขอรับ 1 ชุด

กรุณาส่ง

ครูบำเพ็ญ โมราวงษ์
โรงเรียนมณีเสวตร์อุปถัมภ์
ต.นาดี
อ.นาดี
จ.ปราจีนบุรี 25220


ขอรับ 1 ชุดครับ
พีระพงษ์ สมส่งกุล
65 ซอยอุดมสุข 51
บางจาก พระโขนง
กทม 10260

ขออนุโมทนาบุญและขอบคุณมากครับ
ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข และเจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป


ขออนุโมทนาด้วยครับ ขอรับ 1 ชุด ครับ

กรุณาจัดส่งที่

ฐิติสาร ธำรงวิริยกุล
ต้นยาฟาร์มาซี 17/19 ม.3 ต.บ่อผุด
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

ขอขอบพระคุณไว้ล่วงหน้าครับ


ขอขอบคุณ ในความเอื้อเฟื้อความรู้ในพระธรรมคำสอน
ขอทุกคน ที่ปรารถนาจะรับฟัง เผยแพร่พระธรรม จงเจริญด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ ด้วยเทอญ.
ช่วยกรุณาจัดส่ง 2 ชุด ด้วย ผมจะนำไปเผยแพร่ให้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้
สมเกียรติ จตุนาม
92 / 45 ซอย 53 ถ.กาญจนวานิช ต. เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000.
089 -1988589.
ขอ แจ้งแก้ไขที่อยู่ จาก 92/45 เป็น 92/43
ช่วยกรุณาจัดส่ง 2 ชุด ด้วย ขอขอบคุณครับ
สมเกียรติ จตุนาม
92 / 43 ซอย 53 ถ.กาญจนวานิช ต. เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000.
089 -1988589.ขออนุโมทนาครับ ขอให้มีความสุขความเจริญครับ


ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
ขอรับ..CD เสียงคำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
1. อย่างย่อ ทุกอย่างอยู่ในแผ่น CD แผ่นเดียว ประกอบไปด้วย พระไตรปิฎกฉบับไทย-บาลี และอรรถกถา และเสียงธรรมคำสอนของหลวงพ่อ ได้แก่เรื่อง บทสวดมนต์ สอนพระกรรมฐานในพรรษาปี 2521 มหาสติปัฎฐานสูตร จริต 6 บารมี 10 การฝึกปฏิบัติในแนวต่างๆ หมวดพระอริยะเจ้า ธรรมะจากพระสูตร เป็นต้น
2. อย่างเต็ม ประกอบไปด้วยซีดีคำสอนหลวงพ่อเป็น mp3 จำนวน 20 แผ่น ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมเกือบทุกเรื่อง
ขอบพระคุณมากครับ
นายนิพนธ์ รัตนผล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี อ. พัฒนานิคม
จ.ลพบุรี 15140
0819049150
น้องจอย 15 ก.ย. 2551 เวสา 08.09 น


ขอเมตตารับ1ชุดครับ
บุญเลิศ ธรรมปัญญา
42/1 หมู่9
ต.เมืองพาน อ.พาน
จ.เชียงราย(57120)


ขออนุโมทนาบุญในการให้ธรรมเป็นทานด้วยค่ะ
และดิฉันขอเมตตารับ 1 ชุดค่ะเพื่อสามารถนำมาศึกษาและขัดเกลากิเลศค่ะ
ขอบคุณค่ะ
น.ส.ศศิกานต์ ไชยปันติ
501/102 บ้านพิมุกข์ 1 ซอย 3
ต. สันทรายน้อย อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ 50200
ขอบคุณค่ะ


ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
ขอรับทั้งหมด ๑ ชุด ครับ เพื่อศึกษาและเผยแพร่ต่อครับ
จ.อ.สมิง ดรถวิล
9 หมู่ 10 ต.ศรีกะอาง
อ.บ้านนา จ.นครนายก
26110


ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
ขอรับทั้งหมด ๑ ชุด ครับ เพื่อศึกษาและเผยแพร่ต่อครับ

นายพิชัย เกิดแสง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก
แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200


ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
ขอรับทั้งหมด ๑ ชุด เพื่อศึกษาและเผยแพร่ต่อคะ


นางสาว วรรณี ยังดำรง
สนง.ศาลปกครองสูงสุด
ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่
กทม. 10210


อนุโมธนาสาธุขอให้ผู้แจกเจริญๆด้วยเถิด


ขออนุโมทนาบุญขอ รับทั้งหมดหนึ่งชุดค่ะ
นงลักษณ์ กาญจนวาหะ ตึกทารกแรกเกิด โรงพยาบาลสมุทรปราการ ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10280ค่ะ
ขอขอบพรคุณในเมตตาจิตในครั้งนี้ด้วยค่ะ


ผมขอรับ1ชุดครับ
ศิริศักดิ์ เพชรดาวงศ์
23/64 ซ.ประชาอุทิศ81 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
ก.ท.ม. 10140


ขออนุโมทนาค่ะ ขอรับ 1 ชุดค่ะ
อุดมพร จันทร์เรือง
284/2 ถ.มนตรีสุริยวงศ์
ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ราชบุรี 70000
ขอบคุณค่ะ


ขอรับ 1 ชุดครับ
สมชาย เก็จพิรุฬห์
1/7 ถ.ประชาชื่น
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800


ขออนุโมทนาบุญด้วยนะจ้ะ!
คุณสมบูรณ์ ตันติประยุกต์
18 ซ.ตลาดบ้านสมเด็จ
ถ.สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ 10600
ขอรับ 2 ชุด ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ
คุณสมเจตน์ ยิ้มยวน
4/168 หมู่ที่ 2 ต.บ้านเกาะ
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
13000


ขอรับ 2 ชุด ครับ
นาย สหรัฐ หล้าเนตร
38/1-4 หมู่ 4 ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.อยุธยา 13260
ผมคิดว่า ถ้ามีเหตุสมควร ผมก็จะให้คนอื่น หรือ วัด ต่อไป ครับ อนุโมทนา สาธุๆๆๆ


ผมขออย่างย่อและเต็มอย่างละ 1 ชุดครับ ผมพยายามติดตามคำสอนของหลวงพ่อแต่ผมหาไม่ค่อยได้ขอรบกวรด้วยนะครับ.และขอร่วมโมทนาบุญด้วยครับ .....กฤษดา ฤกษ์อร่าม 66 ม.17 ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 ขอบพระคุณมากครับ


สวัสดีครับผมฟังธรรมของพระพุธเจ้าจากหลวงพ่อฤษีลิงดำท่านเทศทุกวันเลยครับแต่ฟังจากวิทยุคลื่น10.600ประจวบอะครับแต่บางวันคลื่นก็มีสถานีอื่นมาแทรกบ่อยมากบางทีก็รู้สึกไม่ชอบเพราะผมติดเสียงของหลวงพ่อมากผมอยากได้DvDทั้งชุดเลยอะครับผมมีความคิดอยากจะเปิดแระจายเสียงให้แถวระแวกที่ผมอยู่ได้ฟังบ้างผมฟังครั้งแลกก็รู้สึกดีและเคารพนับถือหวลงพ่อมากครับตอนนี้ผมก็ฝึกนั่งสมาธิถามที่ท่านสอนไว้ตอนนี้ก็ฝึกมา1ปีและครับผมขอซัก1ชุดเต็มๆเลยนะครับผมขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าขอบบอทด้วยนะครับธรรมใดที่ที่องค์สมเด็จพระพุธเจ้าได้บันลุแล้วเห็นแล้วจงส่งผลให้ท่านเจ้าของเวปและเจ้าของบอทและสมาชิกทุกๆท่านได้เห็นด้วยและธรรมใดที่หลวงพ่อฤษีลิงดำท่านได้เห็นแล้วก็ขอให้ลูกๆๆเห็นด้วย สาธุ สาธุ สาธุ ที่อยู่ครับ นายมนต์ชัย ยุ่นฉลาด 304 หมู่ 4 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขัน 77220 ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงๆๆๆครับขอให้ทุกท่านประสบแต่สิ่งดีงานและขอให้ท่านได้ไปนิพานกันทุกคนนะครับ
ขออนุโมทนาบุญที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ด้วยครับ สาธุผมขอ1ชุดนะครับผมจะถวายให้พระหลวงพ่อผมท่านชอบหลวงพ่อฤษีลิงดำมากครับ64/4ม.1ต.บางเกลือ อ.บางเกลือ จ.ฉะเชิงเทรา 24180 ขอบพระคุณมากที่สุดครับ


ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
-ขอรับ CD เสียงคำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำทั้งหมดค่ะ
-ขอรับ CD แนวทางการปฎิบัติทั้งหมดด้วยค่ะ

น้ำฝน ทะพรม 319 ห้องเลขที่ 103 ชั้น1 ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ตำบล สวนดอก อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง 52100
ขอขอบคุณมากค่ะ


ขออนุโมทนาบุญครับ
ขอรับแจก 1 ชุดครับ
นพภรณ์ ฟุ้งเฟื่อง
352/3 หมู่ 5 ต.ภาชี อ.ภาชี
จ.พระนครศรีอยุธยา 13140


ขออนุโมทนาครับ
กระผม... พงษ์ชัย จารุนานันท์ ขอรับ DVD 1 ชุด ครับ

8/34 ซอยราษฎร์บูรณะ 8 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปกอก เขตราษำณ์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140


ผมสนใจอยากได้ DVD คำสอนหลวงปู่ฤษีลิงดำ สัก 1 ชุด ครับ /ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

นายบริภัทร ไชยัฒน์มาลากุล
37/50 ม ปริญลักษณ์ไลท์ ซอย 5 ต ท่าทราย อ เมือง นนทบุรี 11000


อนุโมทนาครับ และขอรับด้วย 1 ชุดครับ

ภูมิรัตน์ ลือศิริ
111/14 ซอย 6/1A หมู่บ้านมัณฑนา ปิ่นเกล้า พระราม 5 หมู่ 1 ถนนนครอินทร์ แขวงมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130


ขออนุโมทนา สาธุครับ

ขอรับแผ่นDVD 1ชุด ที่รวมครบหมดทุกอย่าง ทุกเรื่องราว ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ พระราชพรหมยาน ด้วยครับ

ขอบพระคุณมากครับ

ปาราเมศ จารุเมฆิน
146/2 ห้อง 7 ถนนเหล่านาดี
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ 40000

เบอร์โทร 085-149-9989
facebook.., ปาราเมศ จารุเมฆิน


เจริญพร
ถ้ายังแจกอยู่ขอรับDVDของหลวงพ่อฤาษีลิงดำครบชุด 1 ชุด
พระธนยศ ญาณวีโร
วัดป่าคูณคำวิปัสสนา บ้านกลาง
ต.กุดไห อ.กุดบาก สกลนคร 47180

โทร095 3186719


 4,061 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย