เจตสิกหมายถึงอะไร

 mama    

คำว่า "เจตสิก" หมายถึงอะไร ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

   
เจตสิก (อ่านว่า เจตะสิก) แปลว่า ธรรมที่ประกอบกับจิต, สิ่งที่เกิดในใจ, ทางใจ

เจตสิกหมายถึงอาการหรือการแสดงออกของจิต จัดเป็นสมรรถนะของจิต มีลักษณะที่เกิดดับพร้อมกับจิต รับอารมณ์เดียวกับจิต มีวัตถุที่อาศัยเดียวกับจิต แยกโดยละเอียดแล้วมี 52 ประการ จัดเป็นหมวดใหญ่ๆ ได้ 3 หมวด คือ

หมวดอัญญสมานาเจตสิก มี 13 เช่น ผัสสะ เวทนา เจตนา มนสิการ วิตก วิจาร
หมวดอกุศลเจตสิก มี 14 เช่น โลภะ โทสะ โมหะ มัจฉริยะ ถีนะ มิทธะ วิจิกิจจา
หมวดโสภณเจตสิก มี 25 เช่น สัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ สัมมาวาจา กรุณา มุทิตา
เจตสิกจัดเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งของพระอภิธรรมปิฎกซึ่งมี 4 เรื่องคือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน และจัดเป็นเรื่องสำคัญของพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งด้วยhttp://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81


• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• “ศธ. จัดงานแถลงผลการดำเนินงานกระทรวงศึกษาธิการ ในงานวันครู ครั้งที่ 63 โดยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอความสำเร็จตามนโนบาย”

• อาจจะหัวล้านเพราะบุหรี่

• ๖๘.ปางปลงอายุสังขาร

• บอกบุญ

• ธรรมบรรยาย โดย อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ หลักสูตรอริยสัจภาวนา

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย