สวดมนต์ข้ามปี

 preeyakorn    

ไม่ทราบว่ามีวัดไหนในกรุงเทพฯ บ้างที่จัดให้มีการสวดมนต์วันสิ้นปี คะ   
เข้าใจว่าทุกวัด ท่ัวไทยมีการสวดมนต์ไม่เฉพาะวันส้ินปีแต่มีสวดทุกวันนะครับ


• พาลา หเว นปฺปสํสนฺติ ทานํ ชนพาลเท่านั้นย่อมไม่สรรเสริญทาน

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• สอนลูกมองโลก

• สพฺพรติ ํ ธมฺมรติ ํ ชินาติ ยินดีในธรรม ชำนะซึ่งยินดีทั้งปวง

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย