เก็บมาฝาก >> ประกาศแจก Cd ธรรมะท่านพุทธทาส หลวงพ่อชา หลวงพ่อปัญญา

 supap    

เก็บมาฝาก

http://www.dhamma4ever.com

เค้าประกาศแจก cd ธรรมะของ ท่านพุทธทาส หลวงพ่อชา หลวงพ่อปัญญา ครับ    
อนุโมทนาสาธุขอรับ


• ข้อที่ควรระวังการให้ทาน - พุทธทาสภิกขุ -

• "ปกครองตน" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• ทางที่เดินคนเดียว

• ตักบาตรวันฉัตรมงคล (๔ พ.ค. ๒๕๖๗)

• สติ และ ปัญญา กั้นกระแสนั้นได้

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย