อยู่เย็นเป็นสุข

 bailan    

ทุกคนถ้ารู้จักถามตัวเองว่า เราทำผิด เราพูดผิด เราคิดผิด หรือเปล่า?อย่างนี้ คนทำผิด คนพูดผิด คนคิดผิด ก็จะมีน้อย คนไม่ผิดหรือว่าคนดีก็จะมีมาก เมื่อเป็นเช่นนี้บ้านเมืองก็จะสงบสุข    
อนุโมทนาสาธุค่ะ


• วัดราชบุรณ ราชวรวิหาร (วัดเลียบ)

• พระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์ กนฺตสีโล) วัดเลียบ อุบลราชธานี (2402 - 2485)

• ดาบสฌานเสื่อม ( หริตจชาดก )

• เพลงธรรมะ ชุด พุทธมามกะ-คติธรรม

• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (2331 - 2415)

• Alpha Waves รักษาความเสียหายในร่างกายใน 4 นาที - ดนตรีช่วยรักษาทั้งหมดและเพิ่มขึ้น

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย