ขอคำแนะนำด้วยครับ ผมอยากเลิกเล่นการพนัน

 ความตั้งใจ    

ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีทุกๆท่านก่อนนะครับ นี่เป็นกระทู้แรกของผม

คือว่าผมอยากที่จะเลิกเล่นการพนัน แต่ผมเลิกไม่ได้ซักที คงเป็นเพราะผมเล่นมาตั้งแต่เด็กตอนนี้ผมอายุ 21 ปีแล้ว ผมเริ่มกลัวตัวเองแล้วครับกลัวว่าจะเอาไปชีวิตไปทิ้งกับการพนัน........เพราะมันหนักขึ้นทุกวัน หนักขึ้นเรื่อยๆๆ ขอคำแนะนำหน่อยครับ ขอบคุณมากครับ
คนเราเล่นการพนันเพราะ
1. อยากได้เงิน >> ต้องคิดว่าเรามีพอแล้ว พอใจในสิ่งที่ตนเองมี
2. อยากลุ้น ชอบเสี่ยง >> เป็นจุดเริ่มต้นของคนเล่นพนันทุกคน แรกๆก็เล่นเอาสนุก หลังๆเล่นเอาเงิน ถ้าชอบสนุกเล่นได้แต่อย่าเล่นเยอะ เพราะการพนันบอลเจ้ามือจะให้แทงก่อนจ่ายทีหลัง ถ้าจะเล่น เล่นตามจำนวนเงินที่เหลือใช้ที่มีอยู่ในกระเป๋า อย่าเล่นเพราะอยากได้เงิน เมื่อไม่มีเงินเหลือใช้ก็จะไม่เล่นเองการพนัน เป็นเหมือนสิ่งเสพติดชนิดหนึ่งครับ ผมเคยมีเพื่อนเป็นแบบนั้นจริงๆ
คือชอบเล่นการพนันตั้งแต่เด็กจนกระทั่ว ล่มจม เดือดร้อนตนเอง และพ่อแม่ไป
หลายครั้ง พอแต่งงาน ก็คิดว่าจะเลิกได้ แต่เขาแพ้ใจ(กิเลส)ตัวเอง
กลับไปเล่นอีก ก็เจ๊งอีก เดือดร้อนครอบครัว พ่อแม่ก็ต้องช่วยเหลืออีก
พยุงกันหลายครั้ง น้องๆก็พลอยต้องมาเดือดร้อนกับพี่ชายคนโต(คนติดพนัน)
ที่เสพการพนัน หยุดไม่ได้ เพราะกิเลสมันเรียกร้อง...มันไม่ใช่เพียง "โลภะ"
แต่เขาติด เพราะกามทิฏฐิ ..มีความยึดติดว่าขณะเล่นพนันเป็นความสุข
มันติดอยู่ในสัญญา(เหมือนถูกตั้งโปรแกรมไว้แล้ว)....เหล่านี้ เป็นผลกรรมในอดีตด้วย

โมทนาสาธุกับคุณที่มีความตั้งใจ ขอให้ย้ำความตั้งใจว่าจะต้องเลิกการเล่นพนัน
ให้บ่อยๆ ทุกครั้งระหว่างลมหายใจเลยครับ เป็นการอบรมจิตตัวเอง ว่า"ไม่ก่อเวร"ๆๆๆๆ

หมั่นให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนาครับ

ถ้ารู้ว่า ใจยังไม่เข้มแข็งพออีก ก็บวชแล้วปฏิบัติธรรมในป่า-เขา(เพื่อไกล-ห่าง
จากสิ่งที่ทำให้เกิดความระลึกบรรยากาศอันล่อตา ล่อใจ)
..ใจเด็ดไว้ครับ..ถ้าหากมีความตั้งใจเด็ดเดียวจริงๆ
เป็นการเจริญกุศลธรรมเพื่อปัจจุบัน และอนาคตกาล อย่างยิ่งครับ

ยกพุทธพจน์มาให้อ่านครับ>>>>[๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่ไม่ อบรมแล้ว
ไม่ทำให้มากแล้ว ย่อมนำทุกข์มาให้ เหมือนจิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตที่ไม่อบรมแล้ว
ไม่ทำให้มากแล้ว ย่อมนำทุกข์มาให้ ฯ

[๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่อบรมแล้ว
ทำให้มากแล้ว ย่อมนำสุขมาให้ เหมือนจิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตที่อบรมแล้ว
ทำให้มากแล้ว ย่อมนำสุขมาให้ ฯ

[๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่ไม่ ฝึกแล้วไม่
คุ้มครองแล้ว ไม่รักษาแล้ว ไม่สังวรแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ ประโยชน์อย่างใหญ่
เหมือนจิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตที่ไม่ฝึกแล้ว ไม่คุ้มครอง แล้ว ไม่รักษาแล้ว
ไม่สังวรแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์อย่างใหญ่ ฯ

[๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่ฝึกแล้ว คุ้มครองแล้ว รักษาแล้ว สังวรแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่าง ใหญ่ เหมือนจิต
ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตที่ฝึกแล้ว คุ้มครองแล้ว รักษาแล้ว สังวรแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่ ฯ
…..ฯลฯ….
[๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่ เปลี่ยนแปลงได้
เร็ว เหมือนจิต
ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตเปลี่ยนแปลงได้เร็วเท่าใด นั้น แม้จะอุปมาก็กระทำได้มิใช่ง่ายฯ

[๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ผุดผ่อง แต่ว่าจิตนั้นแลเศร้าหมอง ด้วยอุปกิเลสที่จรมาฯ
[๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ผุดผ่อง และจิตนั้นแลพ้นวิเศษแล้วจากอุปกิเลสที่จรมาฯ


[๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ผุดผ่อง แต่ว่าจิตนั้นแล เศร้าหมองแล้ว ด้วยอุปกิเลส
ที่จรมา ปุถุชนผู้มิได้สดับ ย่อมจะไม่ทราบจิตนั้นตามความเป็นจริง ฉะนั้น
เราจึงกล่าวว่า ปุถุชนผู้มิได้สดับ ย่อมไม่มีการอบรมจิต ฯ

[๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ผุดผ่อง และจิตนั้นแล พ้นวิเศษแล้ว จากอุปกิเลสที่จรมา พระอริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว ย่อมทราบจิตนั้นตามความเป็น จริง ฉะนั้น เราจึงกล่าวว่า พระอริยสาวกผู้ได้สดับ ย่อมมีการอบรมจิต ฯ

[๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุซ่องเสพเมตตาจิต (..เจริญเมตตาจิต/..ใส่ใจเมตตาจิต) แม้ชั่วการเพียงลัด นิ้วมือเดียวเท่านั้น ภิกษุนี้เรากล่าวว่า อยู่ไม่เหินห่างจากฌาน
ทำตามคำสอนของ พระศาสดา ปฏิบัติตามโอวาท ไม่ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่า ก็จะ กล่าวไยถึงผู้ทำเมตตาจิตนั้นให้มากเล่า ฯ

[๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อกุศลธรรมที่เป็นไปในส่วนอกุศล ที่เป็นไป
ในฝักฝ่ายอกุศลทั้งหมด มีใจเป็นหัวหน้า ใจเกิดก่อนธรรมเหล่านั้น อกุศลธรรม
เกิดหลังเทียว ฯ

[๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุศลธรรมที่เป็นไปในส่วนกุศล ที่เป็นไปใน ฝักฝ่าย
กุศลทั้งหมด มีใจเป็นหัวหน้า ใจเกิดก่อนธรรมเหล่านั้น กุศลธรรมเกิด หลังเทียว ฯ


[๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่ เป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว เสื่อมไป เหมือนความประมาท ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลประมาทแล้ว อกุศลธรรมที่ ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น และกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเสื่อมไป ฯ

[๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่เป็น เหตุให้
กุศลธรรมที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว เสื่อมไป เหมือนความไม่ประมาท ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลไม่ประมาทแล้ว กุศลธรรม ที่ยังไม่เกิด
ย่อมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเสื่อมไป ฯ


[๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่ เป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว เสื่อมไป เหมือนความเป็นผู้เกียจคร้าน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลเกียจคร้านแล้ว อกุศล- *ธรรมที่ยังไม่เกิด
ย่อมเกิดขึ้น และกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเสื่อมไป ฯ


(จากพระไตรปิฎก พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๒
อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต )

บุญรักษาครับการเสพติดเสพติดความสนุกระทึกตื่นเต้น อันได้จากการละเล่นการพนันนี้
มันก้มาจากกำลังใจ พลังใจ หรือกำลังสติที่มันไม่เคยได้รับการฝึกฝน
ทำให้ตกอยู่ในอำนาจของอารมณ์สนุกเหล่านั้น
พอทำมานาน มันก็ติด
จิตเรามันติดใจจากอารมณ์ความสุขที่ได้จากการเล่นการพนัน

สมควรจะปฏิบัติธรรม
เพียรละเว้นความชั่ว
เพียรทำความดี
เพียรทำใจให้สะอาดผ่องใส

เปรียบเทียบใจเราเหมือนจอกแก้วใส ใส่น้ำโคลน

การละเว้นความชั่ว คือการหาวิธีสะกัดกั้นความชั่วให้มันไม่เข้ามาเพิ่ม
ไม่ให้โคลนมันเข้ามาเพิ่ม เราจึงต้องละความชั่ว
เอาเท่าที่ทำได้ ก็เพียรทำไป
หัดทำจากความชั่วเล็กๆน้อยๆ เช่นการพูด การกระทำเล็กๆน้อยๆ นี่แหละ
ให้จิตใจเรามันหัดกับแบบฝึกหัดง่ายๆก่อน
เด๊่ยวมันมีกำลังแข็งแรงแล้วก้จะสามารถจัดการกับการพนันได้

การทำความดี ก็เหมือนกับการพยามเอาน้ำสะอาดเข้ามาเทลงในแก้ว
ตะกอนความสกปรกมันก้จะเจือจางลง หมั่นเติมไปทีละเล็กละน้อย
ความชั่วเดิมก็จะละลายเสื่อมด้อยน้อยลงไป

การทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนี่ก็เป้นการปฏิบัติเฝ้าดูจิตใจเรา เพื่อมองหาความจริงบางอย่าง
รับรู้ไปตามจริงให้ค้นพบความจริงว่า ที่แท้จิตใจเรานี้สะอาดอยู่แล้ว
แต่มันพร้อมที่จะสกปรกเมื่อเราเอาความสกปรกเข้ามา
มันพร้อมที่จะสะอาดเมื่อเทน้ำเข้ามา
ก้คือการหมั่นเจริญสมาธิ ให้เห็นความจริงของใจว่ามันเป้นอย่างไร
ทำได้แค่ไหนก็ทำไป หมั่นทำให้มันเคยชินจนเป็นปกติ แล้วมันจะพัฒนาขึ้นมาเอง

"การพนัน" สามารถสงเคราะห์ลงใน การล่วงศีลข้อที่ห้าได้ เพราะเป็นไปเพื่อ"ความมัวเมา" องค์ธรรมได้แก่ โลภะเจตสิกในอกุศลโลภะมูลจิต
พึงเห็นโทษแม้พระพุทธองค์ไม่ได้กล่าวไว้ในฐานะแห่งการผิดศีล แต่ท่านก็แสดงไว้ในนัยแห่ง "อบายมุข" คือเป็นเหตุพาไปแห่งอบาย เป็นทางแห่งความเสื่อม เป็นไปเพื่อความหายนะเพียงอย่างเดียว
ผลในระหว่างกาลที่มีชีวิตอยู่ก็ทำให้เสียทรัพย์ สิ้นเนื้อประดาตัวได้..หากตายไป อกุศลที่บันเทิงในสิ่งเหล่านี้หากนำเกิด ย่อมทำให้ได้กำเนิดเป็นเปรตเสียเป็นแน่แท้เพราะอำนาจแห่งโลภะที่ครอบงำ
หากหมดตัว หรือเสียทรัพย์แล้วเกิดเสียอกเสียใจ ด้วยอำนาจโทสะนั้น หากนำเกิดก็พาให้ได้กำเนิดเป็นสัตว์นรกได้
และผลในระหว่างกาลที่มีชีวิตอยู่ก็ย่อมก่อให้เกิดทุกข์โศกเสียใจอย่างมาก บางคนก็เลยเป็นเหตุให้ไปกระทำกรรมชั่วมีการ คอรัปชั่น คดโกง หรือไปปล้นเขามาเพื่อใช้หนี้ก็มี.... และบางคนก็ถึงกับไปฆ่าคนอื่น หรือฆ่าตนเองเพราะเหตุที่เสียทรัพย์ได้นั่นเทียว...
ดังนั้น พึงเห็นโทษแห่งความมัวเมากับสิ่งเหล่านี้เถิด

พิจารณาโทษของการพนันให้มากๆเพราะเมื่อจิตเห็นโทษของส่ิงใด ย่อม
จะไม่อยากข้องเเวะกับสิ่งน้ัน ท่ียังเลิกไม่ได้เพราะยังเห็นว่ามันดีนั่น
เอง คนเรา ถ้ารู้ว่าตนจักฉิบหายเพราะเหตุใด จะไม่ทำเหตุนั้นครับ ไม่เชื่อ ลองเผาบ้านตัวเองดูก็ได้ แต่
การพนันนั้น ร้ายยิ่งกว่าเผาบ้าน เพราะแม้เผาบ้านก็ยังคงเหลือท่ีดินและชีวิตอยู่ แต่การ
พนันเอาไปหมด ไม่เหลือไว้ให้แม้แต่ลมหายใจ คงเคยเห็นข่าวฆ่ากันเพราะติดหนี้
พนันนะครับ เกิดเป็นคนแล้ว ใช้ชีวิตให้เป็นไปกับกุศลดีกว่าครับ จะเป็นคุณทั้งแก่ตนเองและโลกรอบ
ตัว คำแนะนำข้างบนของกัลยาณมิตรทั้งหลายนั่นละคือแนวทาง เลือกเอาตามชอบและตามความเหมาะแก่จริต
หรือนิสัยของตนนะครับ


ขออนุโมทนาในความตั้งใจท่ีดีครับ คุณความตั้งใจ [DT08406] ธรรมะท่ีคุณประพฤติปฏิบัตินั่นแหละจะเป็นสิ่งท่ีคุ้มครองคุณท่ีดีท่ีสุด ขอให้ประสบความสำเร็จได้ชัยชนะเหนือกิเลสครับ
                        อุปมาเพื่อน 3 คน

อุปมาว่ามนุษย์ที่เกิดมาทุกคนนั้น แต่ละคนมีเพื่อนอยู่ 3 คน

1.เพื่อนคนแรกนั้นเรารักเขาสุดชีวิต แต่ทว่าเขาไม่ได้รักเราเลยสักนิดเดียว
2.เพื่อนคนที่สองนั้นเรารักเขามาก แต่ทว่าเขารักเราเพียงครึ่งเดียว
3.เพื่อนคนที่สามนั้นเราไม่ได้รักไม่ได้คิดถึงเขาเลย แต่เขารักเราที่สุดติดตามเราไปทุกแห่งหน


เพื่อนทั้ง 3 คนนี้ได้แก่ใครบ้าง ??

฿ ..เพื่อนคนแรกที่เรารักเขาสุดชีวิต แต่ทว่าเขาไม่ได้รักเราเลยสักนิดเดียว
ได้แก่ทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองนั่นเอง แต่ละคนตรากตรำทำงานหนักเพื่อเงิน บ้างถึงกับเสี่ยงชีวิตเสี่ยงอันตรายเพื่อให้ได้ทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองมา บ้างถึงกับปล้นกับฆ่าคนอื่นแย่งชิงมาโดยไม่คำนึงถึงคุกตรางหรือบาปกรรมก็มี

แต่ทรัพย์สินที่มีที่ได้มันไม่ได้รักเราเลยสักนิดเดียว เมื่อโจรมาปล้นมันก็ไปกับโจร มีคนมาโกงมันก็ไปอยู่ที่คนโกงคนหลอกลวง เห็นสินค้าล่อตาล่อใจ มันก็ไปอยู่กับพ่อค้าแม่ค้า โลภอยากรวยอยากได้รางวัลมันก็ไปอยู่กับเจ้ามือ

มนุษย์ตายเพราะสมบัติ สัตว์ตายเพราะอาหาร.

฿..เพื่อนคนแรกที่เรารักเขาสุดชีวิต แต่ทว่าเขาไม่ได้รักเราเลยสักนิดเดียว ได้แก่ทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองนั่นเอง
#..เพื่อนคนที่สองนั้นเรารักเขามาก แต่ทว่าเขารักเราเพียงครึ่งเดียว
ได้แก่สามี ภรรยา บุตรธิดา พ่อแม่ญาติพี่น้อง
ในชีวิตของเราต่างทุ่มเทแรงกายแรงใจ แรงสติปัญญาต่าง ๆ ประกอบการงานสร้างฐานะ สร้างครอบครัวก็เพราะเรารักเขามาก ผู้ยอมเสียสินสอดไปสู่ขอผู้หญิง ผู้หญิงตกลงปลงใจแต่งงานเพราะเชื่อคำออดอ้อนของผู้ชาย พี่รักน้องสุดชีวิตบ้างล่ะ ฉันจะรักเธอชั่วนิรันดรบ้างล่ะ พี่สามารถตายแทนน้องได้บ้างล่ะ มาเยี่ยมมาหาก็มีดอกไม้ มีของฝากติดไม้ติดมือมาให้ทุกครั้ง ทุกคนปากพูดว่ารักเรา ๆ ๆ

แต่พอเราตายจริง ๆ เราตายคนเดียว ไม่มีใครมาตายแทนเรา และไม่มีใครยอมตายตามเรามาเลย มาส่งเราแค่ถึงเมรุเผาศพแค่นั้นเอง กล่าวปลอบใจเพียงว่า ไปสู่ที่ชอบ ๆ นะ แล้วจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้....

เพื่อนคนนี้จึงรักเราเพียงครึ่งเดียว หลงคารมอยู่ด้วยกันกับแฟนมาซะตั้งนาน รักเราแค่เพียงครึ่งเดียว

#..เพื่อนคนที่สองนั้นเรารักเขามาก แต่ทว่าเขารักเราเพียงครึ่งเดียว

***...เพื่อนคนที่สามนั้นเราไม่ได้รักไม่ได้คิดถึงเขาเลย แต่เขารักเราที่สุดติดตามเราไปทุกแห่งหน

ได้แก่บุญกุศลจากทาน ศีล ภาวนานั่นเอง บุญกุศลที่สร้างแล้วทำแล้ว สั่งสมเอาไว้แล้ว ไม่ว่าเราจะไปเกิดในภพไหน ๆ ก็ตามที ไปเป็นผู้หญิง-ผู้ชาย เด็ก หนุ่มสาว เฒ่าชราอย่างไร บุญกุศลก็ตามไปให้ผลเป็นสุขเป็นเงาติดตามตัวเสมอ

คนทุกคนต้องการได้ดีมีความสุข ต้องการโภคทรัพย์และครอบครัวบริวารที่ดี
แต่น้อยคนนักที่จะระลึกนึกถึงบุญกุศล
น้อยคนนักที่จะคิดให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เพื่อสั่งสมบุญกุศล

กุศลผลบุญนั้นจะมากหรือน้อยก็ตามต่างให้ผลเป็นสุขเสมอทุกภพทุกชาติ

***..เพื่อนคนที่สามนั้นเราไม่ได้รักไม่ได้คิดถึงเขาเลย แต่เขารักเราที่สุดติดตามเราไปทุกแห่งหนที่เราไปเกิดไปมีชีวิต

     รักเพื่อนคน      ที่สามบ้าง      สิเจ้าค่ะ
แล้วท่านจะ      สุขสบาย      จิตคลายเศร้า
แม้ไม่รัก      แต่บุญนั้น      มันรักเรา
เป็นดุจเงา      ติดตาม      ข้ามภพไป ฯลฯ


ถ้าท่านมีปัญญารู้จักเลือกสิ่งใดดีมีประโยชน์ ท่านย่อมมีปัญญารู้จัก..เลิก...เล่น..การพนันได้เจ้าค่ะ


เจริญในธรรมเจ้าค่ะชอบคำแนะนะคุณน้ำเค็มจังค่ะให้กำลังใจดี


อนุโมทนากับคุณน้ำเค็มมากๆเลยนะคะ
แล้วเจ้าของกระทู้คะ คุณคิดได้แล้วว่าการพนันเป็นสิ่งที่จะทำร้ายคุณ นั้นก็หมายถึงคุณมีความคิดที่อยากจะเลิกได้แล้วนะคะ ทำให้สำเร็จนะคะ เพื่อนๆกัลยาณมิตรแนะนำให้แต่สิ่งดีๆๆทั้งนั้นค่ะ อย่าเอาชีวิตไปจมติดกับการพนันเลยค่ะ อายุยังน้อยอยู่เลยค่ะ มองอนาคตที่สวยงามดีกว่าค่ะ เราสามารถสร้างได้ด้วยตัวของเราเองค่ะอยากให้ดีก็ทำดี ไม่อยากได้ดีก็ทำไม่ดี เราเลือกได้ทั้งนั้นค่ะ ตั้งใจเป็นคนดีต่อไปนะคะ เป็นกำลังใจให้ค่ะ


ดำเนินชีวิตด้วยการทำความดีนะคะ ชำระจิตใจให้สะอาด อะไรรู้ว่าไม่ดีก็ทิ้งไปนะคะ เราต้องข่มใจตัวเองให้ได้คะ และดำเนินตามรอยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะ

ทำความดี
ละเว้นความชั่ว
ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส

สู้ๆๆค่ะ

เกิดเป็นคนทั้งที ทำความดีไม่ได้ให้มันรู้ไปนะคะ ^^


ทุกอย่างอยู่ที่จิตใจครับ คุณต้องรู้จักทำสมาธิควบคุมจิตใจ
ให้เยือกเย็น ให้มั่นคง ไม่ฟุ้งซ่าน

ถ้าคุณตั้งใจไว้อย่างแน่วแน่ว่า จะเลิก
คุณก็ต้องทำให้ได้ คุณต้องรู้จัก ละความอยาก
คิดเสียว่า เงินที่ได้มานั้น ตายไปก็เอาไปไม่ได้สักอย่าง

คุณต้องไม่เข้าไปใกล้ชิดแหล่งมั่วสุมการพนันต่าง ๆ
ตราบใดที่มันล่อหน้า ล่อตาคุณอยู่
มันก็สามารถดึงดูดเรา เข้าไปได้ทุกเวลาครับ

ไม่สนทนาเรื่อง การพนันกับเพื่อนฝูง เพราะเพื่อนอาจพูด
ให้เราเกิดความอยากลองได้

เงินที่ได้มามันเป็นส่วนเล็กน้อยครับ ถ้าเทียบกับเงินที่คุณประกอบอาชีพสุจริต
และไม่คุ้มกับการเสียไป เงินที่คุณได้มา ก็คือ เงินที่คนอื่น ๆ เขาเสียมาอีกที
ลองนึกดูสิครับ ว่าอดีตที่คุณเล่นมา ได้หรือเสีย ที่มีมากกว่ากัน
การพนันไม่ทำให้ผู้ใดร่ำรวย ครับ


แก้ที่เหตุนั่นคือความโลภ
โดยกำหนดมรณานุสติ พึงระลึกเสมอว่าความตายจักมีแก่เราในวันนี้
จะทำให้จิตหลุดจากความโลภไม่ยึดติดในกิเลสอุปปาทานต่างๆ
อันเป็นเหตุให้เป็นไปซึ่งการหลุดพ้นในที่สุด


เจริญพร


ความโลภ แก้ที่การให้ทาน
การพนัน เสี่ยงโชค แก้ที่การทำสัมมาอาชีวะ ทำงานสุจริต

อยากเลิก ก็เลิกสิ ใครบังคับให้เล่นต่อละ
ถ้าเห็นแล้วว่าการพนันทำให้เสียทรัพย์ เป็นทุกข์ อยากโง่เล่นการพนันต่อก็ช่วยไม่ได้


JOKER 123 ดาวน์โหลดแอพคาสิโนออนไลน์ ที่มีเกมใหม่ๆมากมายรออยู่
เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว แอพคาสิโนที่รวมเกมใหม่ๆไว้มากมาย อัพเดทเร็ว
แจกแจ็คพ็อตถล่มทลาย ถูกใจนักเล่นเกมคาสิโนทั้งมือเก๋าหรือมือใหม่
พร้อมคู่มือการเล่นเป็นภาษาไทย


Top-selling mobile-optimized games for both iPhone and Android.
Download and install it easily. Go through the top service providers.
Do not wait to invest a few dollars will make you rich.
Try it now


 4,591 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย