อยากทราบว่าบุญใหญ่ในศาศนาพุทธมีกี่อย่าง

     

เคยได้ยินได้ฟังจากพระคุณเจ้ามาว่า บุญใหญ่ในศาสนาพุทธมี่1. บุญบวชเณร บวชพระ สงฆ์ (รวมถึงบวชชี บวชพราหมณ์ด้วยหรือเปล่า)2. กฐิน 3. ปิดทองฝังลูกนิมิต 4.สร้างพระประธาน รวมถึงการเททองหล่อพระด้วยหรือไม่ 5.สร้างโบสถ์ วิหาร แล้วมีเพิ่มอีกหรือไม่ ฝากเรียนถามท่าน ผู้รู้ธรรมะทุกท่าน
ลองฟังูเสียงหนังสือ "วิธีสร้างบุญบารมี"(บทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช) ดูครับ
ในนี้มีคำตอบ -> http://www.kanlayanatam.com/audio/nn2.htm

อาจได้คำตอบที่แตกต่างนะครับ

เจริญในธรรม


อยากทราบว่าบุญใหญ่ในศาศนาพุทธมีกี่อย่าง

สารพัดอย่างเลยจ้า...มีความคิดดีเป็นหัวแถวของบุญทั้งปวงจ้า...อิ อิ อิ

บุญทุกอย่าง ใหญ่หลวงทั้งนั้นจ้า...ถ้าจิตใหญ่...ฝึกมาดีแล้ว...อิ อิ อิ

แต่ถ้าจิตเล็กกระจิดริด ผลของบุญไหนๆ ก็เล็กด้วยจ้า...อิ อิ อิ
" อานิสงส์ของการบำเพ็ญกุศล "ต้องการให้ท่านผู้อ่านทุก ๆ ท่านได้เข้าใจเรื่องอานิสงส์ของการบำเพ็ญกุศลที่ถูกต้องและเป็นจริงนะครับ


ถ้าท่านมีทรัพย์ที่ประสงค์จะถวายทานบำเพ็ญกุศล ไปซื้ออาหารประกอบด้วยข้าว กับข้าว ขนม และผลไม้ นำใส่ปิ่นโต 4 เถา

อาหาร 1 ปิ่นโตนี้ถ้าให้ทานแก่สัตว์เดรฉาน หวังผลได้ 100 เท่า
อาหาร 1 ปิ่นโตนี้ถ้าให้ทานแก่โจร หรือ ขอทาน หวังผลได้ 1,000 เท่า
อาหาร 1 ปิ่นโตนี้ถ้าให้ทานแก่คนธรรมดาผู้สมาทานศีล 5 หวังผลได้ 100,000 เท่า
อาหาร 1 ปิ่นโตนี้ถ้าให้ทานแก่ผู้บรรลุปฐมฌานสมาบัติ หวังผลได้ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ
ถวายแด่ผู้บรรลุฌานสมาบัติแปด 100 คน มีอานิสงส์ไม่เท่าถวายพระโสดาบัน 1 องค์
ถวายพระโสดาบัน 100 องค์ มีอานิสงส์ไม่เท่าถวายพระสกทาคามี 1 องค์
ถวายพระสกทาคามี 100 องค์ มีอานิสงส์ไม่เท่าถวายพระอนาคามี 1 องค์
ถวายพระอนาคามี 100 องค์ มีอานิสงส์ไม่เท่าถวายพระอรหันต์ 1 องค์
ถวายพระอรหันต์ 100 องค์ มีอานิสงส์ไม่เท่าถวายพระปัจเจกพุทธเจ้า 1 องค์
ถวายพระปัจเจกพุทธเจ้า 100 องค์ มีอานิสงส์ไม่เท่าถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 1 องค์
ถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าถวายอาหาร 1 ปิ่นโตนี้เป็นสังฆทานมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข
ทรัพย์ที่ซื้ออาหาร 1 ปิ่นโตนี้มาถวายสังฆทาน ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าสมทบทุนไปสร้างกุฏิ ศาลา โบสถ์ ห้องน้ำ ถนนในวัด ฯลฯ


ในบรรดา “อามิสทาน” คือให้ทานด้วยทรัพย์ สังฆทาน และวิหารทานเป็นยอดทานยอดแห่งกุศลครับ


แต่สังฆทานและวิหารทาน ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าบุคคลมีจิตเลื่อมใสศรัทธาถึงไตรสรณคมณ์ตลอดชีวิต

ถึงไตรสรณคมณ์ตลอดชีวิต ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าถึงไตรสรณคมณ์ตลอดชีวิตแล้วสมาทานศีล 5 ด้วย

ถึงไตรสรณคมณ์ตลอดชีวิตแล้วสมาทานศีล 5 ด้วย ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าการเจริญเมตตาจิตแม้เพียงการสูดลมหายใจเข้าเท่านั้น

การเจริญเมตตาจิตแม้เพียงการสูดลมหายใจเข้าเท่านั้น ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าการเจริญอนิจสัญญาแม้เพียงขยับนิ้วมือ

การเจริญอนิจสัญญาแม้เพียงขยับนิ้วมือ ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าการบรรลุปฐมฌาน 1 ขณะจิต เพราะมีอายุขัยชาติละ 1 กัป

การบรรลุปฐมฌาน 1 ขณะจิต ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าการบรรลุทุติยฌาน 1 ขณะจิตเพราะมีอายุขัยชาติละ 8 กัป

การบรรลุทุติยฌาน 1 ขณะจิต ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าการบรรลุตติยฌาน 1 ขณะจิต เพราะมีอายุขัยชาติละ 64 กัป

การบรรลุตติยฌาน 1 ขณะจิต ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าการบรรลุจตุตถฌาน 1 ขณะจิต เพราะมีอายุขัยชาติละ 500กัป

การบรรลุจตุตถฌาน 1 ขณะจิต ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าการบรรลุอากาสานัญจายตนะฌาน 1 ขณะจิต เพราะมีอายุขัยชาติละ 20,000 กัป

การบรรลุอากาสานัญจายตนะฌาน 1 ขณะจิต ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าการบรรลุวิญญานัญจายตนะฌาน 1 ขณะจิต เพราะมีอายุขัยชาติละ 40,000 กัป

การบรรลุวิญญานัญจายตนะฌาน 1 ขณะจิต ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าการบรรลุอากิญจัญญายตนะฌาน 1 ขณะจิต เพราะมีอายุขัยชาติละ 60,000 กัป

การบรรลุอากิญจัญญายตนะฌาน 1 ขณะจิต ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าการบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌาน 1 ขณะจิต เพราะมีอายุขัยชาติละ 84,000 กัป

การบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌาน 1 ขณะจิต ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าการบรรลุโสดาปัตติผล 1 ขณะจิต เพราะเวียนตายเวียนเกิดมาเป็นมนุษย์อีกไม่เกิน 7 ชาติ

การบรรลุโสดาปัตติผล 1 ขณะจิต ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าการบรรลุสกทาคามีผล 1 ขณะจิต เพราะเวียนตายเวียนเกิดมาเป็นมนุษย์อีกเพียงชาติเดียวเท่านั้น

การบรรลุสกทาคามีผล 1 ขณะจิต ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าการบรรลุอนาคามีผล 1 ขณะจิต เพราะไม่เวียนตายเวียนเกิดมาเป็นมนุษย์อีกเลย ไปสู่พรหมโลกชั้นสุทธาวาสแล้วดับขันธ์ปรินิพพานในพรหมโลกนั้น

การบรรลุอนาคามีผล 1 ขณะจิต ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าการบรรลุอรหัตตผล 1 ขณะจิต เพราะจะดับขันธ์ปรินิพพานในชาตินี้ แล้วไม่มีการเกิดอีกต่อไป การไม่เกิดอีกคือพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งครับ


" นิพฺพานํ ปรมํ สุขขํ .... พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง "


แก่นไม้ [DT02103] [ 7 เม.ย. 2550 เวลา 20:19 น. ] [ 4 ]บุญมีทั้งหมด ๑๐ คือ บุญกิริยาวัตถุ ๑๐
สรุป ๓ ข้อ ๑. การให้ทาน เช่น การให้สิ่งของแก่ผู้อื่น
๒. การรักษาศีล เช่น รักษาศีล ๕ . ศีล ๘ . ศีล ๑๐ . ศีล ๒๒๗
๓. การเจริญภาวนา เช่น การนั่งสมาธิ การเจริญสติ การเจริญวิปัสสนา
ตอบ ข้อ ๓. ได้บุญกุศลมากที่สุด คือ การปฏิบัติบูชา ครับ เอวัง...


 4,370 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย