พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
หน้าแรก เว็บบอร์ดธรรมะไทย
Share |

เชิญร่วมตอบปัญหาชิงรางวัล...วิชา ธรรม และ พุทธประวัติ มีรางวัลทัวร์ธรรมะ ฟรี ด่วน !

เชิญร่วมตอบปัญหาชิงรางวัล...วิชา ธรรม และ พุทธประวัติ มีรางวัลทัวร์ธรรมะ ฟรี ด่วน !

@ เงื่อนไข...

1. ส่งคำตอบของท่าน ทั้งสองวิชา
ไ ปที่อีเมล์...pnsaisuta@hotmail.com
โทร.089-052-5420

2. คะแนนเต็ม 2 วิชา ๆ ละ 100 คะแนน รวม 200 คะแนน


ใครตอบถูกได้คะแนนรวม 80 % ขึ้นไป (160 คะแนน ขึ้นไป)

ได้รางวัล...ทัวร์ธรรมะ ฟรี

ได้โอกาสดี ๆ เลือกไปทัวร์ธรรมะ ฟรี คือมีสิทธิ์ไ ป...


1. ร่วมทำบุญทอดกฐินที่...วัดถ้ำยายปริก อ.เกาะ สีชัง จ.ชลบุรี

2. ไปร่วมง า น บุญประเพณีลอยกระทง ยี่เป็งรำลึก จ.เชียงใหม่ เดือน พฤศจิกายน


@ ด่วน ....ส่ ง คำตอบ ด่วน !

@ ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ เวลา 24.00 น. ถือเอาเวลาที่ส่ งอีเมล์เป็นเกณฑ์

*******************************************************


ปัญหาวิชาธรรม หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี

สอบในสนามหลวง วันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๑


***********************************

๑. การที่บุคคลพบงูพิษแล้วสะดุ้งกลัวว่าจะถูกงูพิษกัดตาย
จัดเป็นโอตตัปปะได้หรือไม่ ? เพราะเหตุใด ?

๒. พระสงฆ์ในพระรัตนตรัย มีคุณอย่างไร ?

๓. โอวาทของพระพุทธเจ้า ๓ อย่างมีอะไรบ้าง ?

๔. อินทรียสังวร คือสำรวมอินทรีย์ อินทรีย์ได้แก่อะไรบ้าง ?

๕. ธรรมหมวดหนึ่ง เป็นเหตุให้ผู้ประพฤติขาดความเที่ยวธรรม ชื่อว่าอะไร ?
มีอะไรบ้าง ?

๖. ธาตุ ๔ มีธาตุอะไรบ้าง ? ธาตุมีลักษณะแข้นแข็ง คือธาตุอะไร ?

๗. ขันธ์ ๕ ได้แก่อะไรบ้าง ? โดยย่อเรียกว่าอะไร ?


@ ข้อสอบเกี่ยวกับ... คิหิปฏิบัติ ( ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ครองเรือน / ชาวบ้าน )

************************************************

๘. ข้อว่า "แม้ชีวิตก็อาจสละแทนกันได้" ดังนี้ เป็นลักษณะของมิตรแท้ประเภทใด ?

๙. คุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี ่ยวน้ำใ จของผู้อื่นไว้ได้ คืออะไร ? มีอะไรบ้าง ?

๑๐. การค้าขายสุรา เป็นอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในทางพระพุทธศาสนา
มีความเห็นไว้อย่างไร ?


**************************
ambass99 13 ต.ค. 2551 14:31 น. โพสต์: 19 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 1


ปัญหาวิชาพุทธประวัติ นักธรรมชั้นตรี

สอบในสนามหลวง วันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑*********************************


๑. คนในชมพูทวีปแบ่งเป้นกี่วรรณะ ? อะไรบ้าง ?
พระพุทธบิดาอยู่ในวรรณะอะไร ?

๒. อสิตดาบสได้ทำนายสิทธัตถกุมารไว้อย่างไร ?

๓. พระกระยาหารมื้อแรกของพระพุทธเจ้าหลังตรัสรู้คืออะไร ?
ใครเป็นผู้ถวาย ?

๔. พระอรหันตสาวก ๕ รูปแรก คือใครบ้าง ?

๕. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรแก่ใคร ? ที่ไหน ?

๖. จาตุรงคสันนิบาตคือการประชุมที่ประกอบด้วยองค์อะไรบ้าง ?

๗. สถานที่ต่อไปนี้ เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างไร ?
ก. ลุมพินีวัน
ข. อิสิปตนมฤคทายวัน
ค. สาลวโนทยาน


@ ปัญหาเกี่ยวกับ...ศาสนพิธี
********************

๘. คำอาราธนาเบญจศีล ว่าอย่างไร ?

๙. ในพิธีทำบุญงานมงคล เจ้าภาพพึงจุดเทียนน้ำมนต์ เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สูตรใด ?

๑๐. คำอาราธนาพระสงฆ์มาสวดมนต์ในพิธีทำบุญงานมงคลกับในพิธีทำบุญงานอวมงคล ต่างกันอย่างไร ?****************************
ambass99 13 ต.ค. 2551 14:45 น. โพสต์: 19 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 2


เชิญร่วมตอบปัญหาชิงรางวัล...วิชา ธรรม และ พุทธประวัติ มีรางวัลทัวร์ธรรมะ ฟรี ด่วน !

@ เงื่อนไข...

1. ส่งคำตอบของท่าน ทั้งสองวิชา
พร้อม...หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อกลับ ได้สะดวกรวดเร็ว
ไปที่...


@ อีเมล์: pnsaisuta@hotmail.com

@ สอบถาม โทร.089-052-5420


2. คะแนนเต็ม 2 วิชา ๆ ละ 100 คะแนน รวม 200 คะแนน
ใครตอบถูกได้คะแนนรวม 80 % ขึ้นไป (160 คะแนน ขึ้นไป)


ได้รางวัล...ทัวร์ธรรมะ ฟรี
ได้โอกาสดี ๆ เลือกไปทัวร์ธรรมะ ฟรี คือมีสิทธิ์ไ ป...


1. ร่วมทำบุญทอดกฐินที่...วัดถ้ำยายปริก อ.เกาะ สีชัง จ.ชลบุรี
ไปเช้า-กลับเย็น กำหนดออกเดินทาง
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๖.๓๐ น.

2. ไปร่วมง า น บุญประเพณีลอยกระทง ยี่เป็งรำลึก จ.เชียงใหม่
กำหนดออกเดินทาง ไปตอนเย็น วันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
เดินทางกลับ เช้าวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

@ ด่วน ....ส่ งคำตอบ ด่วน ! จำนวนจำกัด


@ ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ เวลา 24.00 น. ถือเอาเวลาที่ส่ งอีเมล์เป็นเกณฑ์

*******************************************************

@ ห้ามก้อปปี้...คำตอบกัน นะจ้ะ คนดี !!!
***************************
ambass99 13 ต.ค. 2551 15:31 น. โพสต์: 19 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 3

สาธุครับ..ขอให้โชคดีทุกท่านครับ
ddman 13 ต.ค. 2551 15:56 น. โพสต์: 474 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 4


ขอแสดงความยินดีกับ........

คุณชุติมา สุวรรณกนกนาค
และ
คุณเอกชาติ สุโรพันธ์

ที่ตอบปัญหาวิชาธรรม และ พุทธประวัติ
มีสิทธิ์เดินทางไป...


ร่วมงานบุญประเพณีลอยกระทง(ยี่เป็ง) จังหวัดเชียงใหม่
โดยออกเดินทางไป วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
และเดินทางกลับ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑


ให้ติดต่อกลับด่วนที่...

โทร. 089-052-5420
e-mail/msn: pnsaisuta@hotmail.com

ambass99 16 ต.ค. 2551 15:39 น. โพสต์: 19 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 6


@ ประกาศ ด่วน ....เลื่อนกำหนดวันส่งคำตอบ ด่วน

@ ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ เวลา 24.00 น. ถือเอาเวลาที่ส่ งอีเมล์เป็นเกณฑ์

*******************************************************

@ ห้ามก้อปปี้...คำตอบกัน นะจ้ะ คนดี !!!
***************************
ambass99 16 ต.ค. 2551 15:42 น. โพสต์: 19 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 7


ขอแสดงความยินดีกับ "เจ๊ ชุ" เที่ยวให้สนุกนะครับ
นายอี๊ด(เจ้าเก่า)
What ever will be ,will be
jira3518 19 ต.ค. 2551 01:59 น. โพสต์: 12 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 8


ท่านสมาชิกฯ ยังไม่ได้ Login ครับ !  คลิกที่นี่ ล็อกอิน ก่อนโพสต์ครับ 

หน้าหลัก จำนวนคนอ่าน 3138 คน  ปิดหน้านี้


DT07492

ambass99

13 ต.ค. 2551 14:22 น.

โพสต์: 19
อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา: 0


ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย