พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ชุด ธรรมเทศนา ในพรรษาปี 2548


ธรรมเทศนา ในพรรษาปี 2548 ชุด 1

    01.กองทุนของการศึกษา(สัมปทา 7)-A.mp3

    02.กองทุนของการศึกษา(สัมปทา 7)-B.mp3

    03.บวชเพื่ออะไร-A.mp3

    04.บวชเพื่ออะไร-B.mp3

    05.บวชเพื่ออะไร-C.mp3

    06.ห่วงใยพระบวชใหม่-A.mp3

    07.ห่วงใยพระบวชใหม่-B.mp3

    08.ห่วงใยพระบวชใหม่-C.mp3

    09.ปฏิบัติธรรมคืออะไร-A.mp3

    10.ปฏิบัติธรรมคืออะไร-B.mp3

    11.อริยะสงฆ์กับสมมุติสงฆ์-A.mp3

    12.อริยะสงฆ์กับสมมุติสงฆ์-B.mp3

    13.การสร้างความพร้อมให้เกิดขึ้น-A.mp3

    14.การสร้างความพร้อมให้เกิดขึ้น-B.mp3

    15.ความคิดเพื่อพิชิตกิเลส-A.mp3

    16.ความคิดเพื่อพิชิตกิเลส-B.mp3

    17.ความเป็นมาบุญข้าวประดับดิน-A.mp3

    18.ความเป็นมาบุญข้าวประดับดิน-B.mp3

    19.ความเป็นมาบุญข้าวประดับดิน-C.mp3

    20.แก่นแท้ของพุทธศาสนา-A.mp3

    21.แก่นแท้ของพุทธศาสนา-B.mp3

    22.แก่นแท้ของพุทธศาสนา-C.mp3

    23.ประพฤติพรหมจรรย์เพื่ออะไร.mp3


ธรรมเทศนา ในพรรษาปี 2548 ชุด 2

    01.วิถีชีวิตของนักบวช-A.mp3

    02.วิถีชีวิตของนักบวช-B.mp3

    03.โยมให้ 5 พระให้ 6-A.mp3

    04.โยมให้ 5 พระให้ 6-B.mp3

    05.ธัมมปริยายะ-A.mp3

    06.ธัมมปริยายะ-B.mp3

    07.ธัมมปริยายะ-C.mp3

    08.ธัมมปริยายะ-D.mp3

    09.ทำความเข้าใจเรื่องบุญ-A.mp3

    09.ทำความเข้าใจเรื่องบุญ-B.mp3

    10.พัฒนาความสามารถให้มีอิสระภาพ-A.mp3

    11.พัฒนาความสามารถให้มีอิสระภาพ-B.mp3

    12.วันแม่และแม่ของวัน-A.mp3

    13.วันแม่และแม่ของวัน-B.mp3

    14.วันแม่และแม่ของวัน-C.mp3

    15.อานาปานสติเพื่อความสุข-A.mp3

    16.อานาปานสติเพื่อความสุข-B.mp3

    17.อานาปานสติเพื่อความสุข-C.mp3

    18.พรหมจรรย์ 3 ระดับ 2 ประเภท-A.mp3

    19.พรหมจรรย์ 3 ระดับ 2 ประเภท-B.mp3

    20.พรหมจรรย์ 3 ระดับ 2 ประเภท-C.mp3

    21.ทำอย่างไรจึงจะเห็นกายในกาย-A.mp3

    22.ทำอย่างไรจึงจะเห็นกายในกาย-B.mp3


ธรรมเทศนา ในพรรษาปี 2548 ชุด 3

    01.ทำความเข้าใจในพรหมจรรย์-A.mp3

    02.ทำความเข้าใจในพรหมจรรย์-B.mp3

    03.ความเป็นมาของจุลลไชยยะปกรณ์-A.mp3

    04.ความเป็นมาของจุลลไชยยะปกรณ์-B.mp3

    05.ความเป็นมาของจุลลไชยยะปกรณ์-C.mp3

    06.ความมั่นคงในพระสัจจธรรม-A.mp3

    07.ความมั่นคงในพระสัจจธรรม-B.mp3

    08.ความมั่นคงในพระสัจจธรรม-C.mp3

    09.จะทำอานาปานสติอย่างไร-A.mp3

    10.จะทำอานาปานสติอย่างไร-B.mp3

    11.ความสุขที่เกิดจากสมาธิ-A.mp3

    12.ความสุขที่เกิดจากสมาธิ-B.mp3

    13.ความไม่ประมาทในธรรม 5 ประการ-A.mp3

    14.ความไม่ประมาทในธรรม 5 ประการ-B.mp3

    15.ทำความเข้าใจในฌาณ-A.mp3

    16.ทำความเข้าใจในฌาณ-B.mp3

    17.ความเป็นมาวันบุญข้าวสาก-A.mp3

    18.ความเป็นมาวันบุญข้าวสาก-B.mp3

    19.คุณค่าของการคารวะตา-A.mp3

    20.คุณค่าของการคารวะตา-B.mp3

    21.คุณค่าของการคารวะตา-C.mp3

    22.บูรณาการในวันบุญกฐิน-A.mp3

    23.บูรณษการในวันบุญกฐิน-B.mp3

    24.บูรณาการในวันบุญกฐิน-C.mp3

    25.บูรณาการในวันบุญกฐิน-D.mp3


ธรรมเทศนา ในพรรษาปี 2548 ชุด 4

    01.ทำความเข้าในสมาธิภาวนา-A.mp3

    02.ทำความเข้าในสมาธิภาวนา-B.mp3

    03.การปรับอินทรีย์ 5-A.mp3

    04.การปรับอินทรีย์ 5-B.mp3

    05.การปรับอินทรีย์ 5-C.mp3

    06.การปรับอินทรีย์ 5-D.mp3

    07.สมาธิภาวนาเพื่ออะไร-A.mp3

    08.สมาธิภาวนาเพื่ออะไร-B.mp3

    09.สมาธิภาวนาเพื่ออะไร-C.mp3

    10.อานาปานสติ 8 ขั้นตอน-A.mp3

    11.อานาปานสติ 8 ขั้นตอน-B.mp3

    12.อานาปานสติ 8 ขั้นตอน-C.mp3

    13.สมาธิภาวนาโดยวิธีใด-A.mp3

    14.สมาธิภาวนาโดยวิธีใด-B.mp3

    15.บูรณาการแห่งพรหมจรรย์-A.mp3

    16.บูรณาการแห่งพรหมจรรย์-B.mp3

    17.บูรณาการแห่งพรหมจรรย์-C.mp3

    18.บูรณาการแห่งพรหมจรรย์-D.mp3

    19.บูรณาการแห่งพรหมจรรย์-E.mp3

    20.การเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน-A.mp3

    21.การเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน-B.mp3

    22.การเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน-C.mp3

    23.การเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน-D.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทย


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย