พระพิศาลธรรมพาที (พระพยอม กัลยาโณ)
"มรดกพุทธทาส"
ธรรมะไทย [ 1592 ]