พระพิศาลธรรมพาที (พระพยอม กัลยาโณ)
อยูดีมีปีติ
ธรรมะไทย [ 1749 ]