พระพิศาลธรรมพาที (พระพยอม กัลยาโณ)
บัญญัติของสัตบุรุษ
ธรรมะไทย [ 1587 ]