เพลงธรรมะ ชุด Heart Sutra เปิดใจ สู่ใจ

 • ชื่อชุด  Heart Sutra เปิดใจ สู่ใจ
 • โดย    มูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม
 • จำนวน  ๙ เพลง
 • ๑. เปิดใจ
  ๒. ด้วยใจศรัทธา
  ๓. พรุ่งนี้...คือวันนี้
  ๔. ความฝันเป็นของเรา
  ๕. สูตรแห่งใจ(ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร)
  ๖. เปิดใจ (melody)
  ๗. ด้วยใจศรัทธา (melody)
  ๘. พรุ่งนี้...คือวันนี้ (melody)
  ๙. ความฝันเป็นของเรา (melody)
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย