“พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร” วัดบางยี่ขัน
ธรรมะในสวน ครั้งที่ ๖/๔๙ (๑๑๒)
ธรรมะไทย [ 8895 ]