๑.๓ ปัญหาที่ต้องการทราบ ๔

 dharma    1 มิ.ย. 2554

๑.๓.๑ พระนาคเสนเถระมีวิธีการอธิบายหลักธรรมอย่างไร
๑.๓.๒ ปฏิภาณโวหารของพระนาคเสนมีลักษณะเช่นไร
๑.๓.๓ วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระนาคเสนเถระมีอิทธิพลอย่างไร   


ที่มา : พระมหาสายเพชร วชิรเวที(หงษ์แพงจิตร)

DT011129

dharma

1 มิ.ย. 2554
 เปิดอ่านหน้านี้  5340 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย