๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๔

 dharma    1 มิ.ย. 2554

๑.๒.๑ เพื่อศึกษาวิธีการอธิบายหลักธรรมที่ปรากฏในมิลินทปัญหา
๑.๒.๒ เพื่อศึกษาวิธีการใช้ปฏิภาณโวหารของพระนาคเสน
๑.๒.๓ เพื่อศึกษาบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระนาคเสน


ที่มา : พระมหาสายเพชร วชิรเวที(หงษ์แพงจิตร)

DT011129

dharma

1 มิ.ย. 2554
 เปิดอ่านหน้านี้  5263 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย