ปฏิบัติบูชาภาวนา (หลวงปุ่สิม พุทธาจาโร)

 ลูกโป่ง    14 ธ.ค. 2553• ปลากลืนเบ็ด ... ผู้ติดเหยื่อ

• "นี่ล่ะเรียกว่ากองแห" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (2331 - 2415)

• เจริญสติเเบบเคลื่อนไหวเพื่อใจตื่นรู้

• สนฺตุฏฺฐี ปรมํ ธนํ สันโดษ (คือความพอใจ) ชื่อว่าเป็นทรัพย์อย่างยอด

• สมิทธิชาดก ชาดกว่าด้วย การไม่รู้เวลาตาย | ชาดก 500 ชาติ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย