๑.๖ วิธีดำเนินการวิจัย ๘

 dharma    1 มิ.ย. 2554

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) มีวิธีการ ดังนี้
๑.๖.๑ รวบรวมข้อมูลจากเอกสารขั้นปฐมภูมิโดยรวบรวมข้อมูลจากมิลินทปัญหา
๑.๖.๒ รวบรวมข้อมูลจากเอกสารขั้นทุติยภูมิ โดยรวบรวมข้อมูลจากคัมภีร์เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
๑.๖.๓ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
๑.๖.๔ เรียบเรียง นำเสนอผลการวิจัย   


ที่มา : วศิน อินทสระ, อธิบายมิลินทปัญหา,

DT011129

dharma

1 มิ.ย. 2554
 เปิดอ่านหน้านี้  5332 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย