ธรรมะ...จากหลวงพ่อ


# เรื่อง อ่าน
 "อยู่โลกนี้ก็เหมือนอยู่ในกรง" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "โลกมนุษย์ เป็นสถานที่สร้างกรรม" (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ)
 "สมบัติของพระ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "เหตุผลที่หลวงปู่ชา ท่านบิณฑบาตที่เมืองนอก"
 "ไม่ยอมวาง เพราะไม่เห็นโทษ" (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)
 "เรื่องนึกถึงความตาย" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "บุญกุศล ตายแล้วติดตัวไป" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "เปลือก กระพี้ แก่น" (หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสฺสโก)
 "เล่าเรื่อง หลวงปู่ศรี มหาวีโร" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "เริ่มที่ตัวเราก่อน" (หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก)
 "อย่าเป็นคนใจสั้น" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)
 "กิเลสเกิดที่จิต" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "คนไม่มีสติ คือคนประมาท" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
 "ธรรมกับใจเป็นอันเดียวกัน" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "สติ ควบคุมใจ" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "สติ เป็นฐานของธรรมทั้งปวง" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
 "ตั้งสัจจะในพรรษา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "พุทธมามกะ กับพุทธศาสนิก"
 "สมถะกับวิปัสสนา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "ศีล ผู้นำทางที่ประเสริฐ" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "ให้พิจารณากาย" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "ไม่เพ่งโทษคนอื่น" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "ลาภอันประเสริฐ" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)
 "พุทโธ ที่พึ่งที่เกาะยึด" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ปัญญาเกิดก่อน" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "ทุกข์เพราะถ้วยชา" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "ปัญญา ที่รื้อถอนกิเลสอวิชชา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ภาวนา เพื่อให้รู้ใจตน" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "การภาวนานี้คือยาแก้กิเลส" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ธรรมเกิดก่อนศีล" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย