ธรรมะ...จากหลวงพ่อ


# เรื่อง อ่าน
 สติ สัมปชัญญะ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "สติปัญญาอัตโนมัติ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "พุทโธ บุญเกิดทางใจ"
 "รักษาใจ รักษาความคิดให้งดงาม" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "วิธีภาวนาคือรวมใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "อุเบกขาต้องมีปัญญา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "ความเมตตาของหลวงปู่ขาว" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "ทุกข์ เพราะความอยาก" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "วิธีละกรรม ชำระบาป" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "พุทโธ เหยื่อล่อจิต" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "ของดี ไม่ต้องอวด" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)
 "สติกับปัญญา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ให้พากันสร้างบุญบารมี" (สมเด็จสมเด็จพระญาณสังวร)
 "จิต คือแก่นของชีวิต" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "เกิดมาเพราะกรรม"
 "เพราะรักตนอย่างยิ่ง"
 "ปัญญา กับความรู้คาดคะเน"
 "ถ้าไม่รู้ละไม่ได้" : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 "ว่าด้วยความไม่โกรธ" : สมเด็จพระญาณสังวร
 "กำลังของจิต" : หลวงปู่ชา สุภัทโท
 "หลงโลก หลงยึด" : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 "บุญในพุทธศาสนา หมดไม่เป็น"
 หลงโลกมืดกว่าหลงป่า : ท่านพ่อลี ธัมมธโร
 "ปัญญาแท้ ที่จะแก้วัฏจักร"
 ความรู้ "ตัวจริง"กับความรู้ "เงา" : ท่านพ่อลี ธัมมธโร
 "การชื่นชมผู้อื่น"
 "หมาหวงก้าง"
 "ศีลข้อ ๔ มุสาวาท"
 "จิตใจมันวุ่นวายมาก"
 "คาถาดับไฟนรก"


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย